Edward Scicluna
Edward Scicluna, minister financií Malty, ktorá v súčasnosti zastáva predsedníctvo Rady. PHOTO: © European Union- EP.

Rada EÚ sa dohodla na novom systéme riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ

V návrhu sa uvádza, že je potrebné zlepšiť mechanizmy riešenia sporov medzi členskými štátmi, keď ide o spory, ktoré vyplývajú z výkladu dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia. Vychádza z dohovoru 90/436/EHS o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov.

„Táto smernica je dôležitou súčasťou nášho plánu posilniť daňovú istotu a zlepšiť podnikateľské prostredie v Európe, povedal Edward Scicluna, minister financií Malty, ktorá v súčasnosti zastáva predsedníctvo Rady.

Situácie, keď rôzne členské štáty zdania ten istý príjem alebo kapitál dvakrát, môžu predstavovať vážne prekážky pre cezhraničné podnikanie. Vytvárajú nadmerné daňové zaťaženie, môžu zapríčiniť hospodárske deformácie a majú negatívny vplyv na cezhraničné investície.

V návrhu smernice sa vyžaduje, aby mechanizmy riešenia sporov boli povinné a záväzné a aby sa pri nich stanovili jasné lehoty a povinnosť dosiahnuť výsledky. Vytvára tak základ pre zabezpečenie daňového prostredia, v ktorom sa náklady podnikov na dodržiavanie predpisov znížia na minimum.

Uvedené znenie umožňuje daňovníkovi iniciovať „postup vzájomnej dohody“, podľa ktorého musia členské štáty dosiahnuť dohodu v lehote dvoch rokov. V prípade neúspešného postupu sa začne rozhodcovské konanie na vyriešenie sporu v stanovených lehotách. Na tento účel sa vymenuje poradná komisia zložená z troch až piatich nezávislých rozhodcov s najviac dvoma zástupcami z každého členského štátu. Poradná komisia vydáva stanovisko k zamedzeniu dvojitého zdanenia v spornej veci, ktoré je pre dotknuté členské štáty záväzné, pokiaľ sa nedohodnú na alternatívnom riešení.

Rada dospela ku kompromisu v týchto otázkach:

  • rozsah pôsobnosti smernice, t. j. druhy sporov, na ktoré by sa mala vzťahovať. Rada sa dohodla na širokom rozsahu pôsobnosti, ale s možnosťou – v závislosti od prípadu – vylúčenia sporov, pri ktorých nedochádza k dvojitému zdaneniu;
  • „nezávislá osoba s dobrou povesťou“: kritérium na zabezpečenie nezávislosti osôb menovaných za nezávislých rozhodcov. Dohodla sa, že rozhodcovia nesmú byť zamestnancami spoločností poskytujúcich daňové poradenstvo a nesmú poskytovať daňové poradenstvo na profesijnom základe. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, predsedom komisie musí byť sudca;
  • stály výbor: možnosť vytvoriť trvalú štruktúru na riešenie sporných vecí, ak s tým členské štáty súhlasia.
Viac..  Európske akciové trhy majú za sebou skvelý kvartál

Ďalšie kroky

Dohoda sa dosiahla na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti. Rada prijme smernicu po vydaní stanoviska Európskeho parlamentu.

Rada prijme smernicu po vydaní stanoviska Európskeho parlamentu.

Členské štáty budú mať povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov do 30. júna 2019. Bude sa vzťahovať na sťažnosti podané po tomto dátume v záležitostiach týkajúcich sa daňového roka, ktorý sa začína 1. januára 2018 alebo neskôr. Členské štáty sa však môžu dohodnúť na uplatňovaní smernice na sťažnosti týkajúce sa predchádzajúcich daňových rokov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices