Sefcovic
Eurokomisár Maroš Šefčovič. PHOTO: © European Union.

Maroš Šefčovič: Svet dopravy sa nám zásadne mení pred očami

Európska komisia prijala balíček 8 legislatívnych návrhov zameraných na modernizáciu  sektoru nákladnej dopravy v Európe, ktorý zamestnáva až 5 miliónov osôb, na druhej strane je však jedným z hlavným zdrojom znečistenia (až štvrtina emisií skleníkových plynov pochádza z dopravy, z toho 70 percent emisií pochádza práve z cestnej dopravy).Cieľom je pomôcť odvetviu zachovať si konkurencieschopnosť v rámci sociálne spravodlivej transformácie smerom k čistej energii a digitalizácii.

„Európa v pohybe“ je širokospektrálny balík iniciatív, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť dopravy, stimulovať spravodlivejšie spoplatnenie ciest, znížiť emisie CO2, znečistenie ovzdušia a preťaženie dopravy, ako aj odstrániť byrokratické prekážky podnikaniu, bojovať proti nelegálnemu zamestnávaniu a zabezpečiť pracovníkom náležité podmienky a časy odpočinku. Dlhodobé prínosy týchto opatrení ďaleko presiahnu hranice odvetvia dopravy a podporia zamestnanosť, rast a investície, posilnia sociálnu spravodlivosť, ponúknu spotrebiteľom viac možností výberu a pevne nasmerujú Európu na cestu k nízkym emisiám.

Podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič k tomu uviedol: „Svet dopravy sa nám zásadne mení pred očami. Európa musí využiť túto príležitosť a vtlačiť budúcnosti mobility svoju pečať. Dalo by sa povedať, že teraz máme jedinečnú možnosť „znovu vynájsť koleso“. Chcel by som, aby náš priemysel nebol iba súčasťou globálnej zmeny, ale aby udával tón.“

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen vyhlásil: „Náš prístup k mobilite má širší rozmer ako odvetvie dopravy. Nový vývoj v oblasti dopravy vnímame aj vo svetle nových rozvíjajúcich sa hospodárskych trendov, ako je kolaboratívne alebo obehové hospodárstvo. Naskytá sa nám teda príležitosť modernizovať celé európske hospodárstvo a posunúť ho smerom k udržateľnosti.“

Komisárka pre dopravu Violeta Bulcová k tomu uviedla: „EÚ má jedinečnú príležitosť, aby stála na čele modernizácie cestnej dopravy nielen doma, ale na celom svete. Naše reformy položia základ pre štandardizované a digitálne riešenia v cestnej doprave, spravodlivejšie sociálne podmienky a vynútiteľné pravidlá trhu. Pomôžu znížiť socioekonomické náklady spojené s dopravou, ako je napríklad stratený čas v dôsledku dopravného preťaženia, smrteľné úrazy a ťažké zranenia na cestách, zdravotné riziká spojené so znečistením ovzdušia a hlukom, a zároveň budú reagovať na potreby občanov, podnikov a prírody. Aj vďaka spoločným štandardom a cezhraničným službám sa multimodálne cestovanie stane realitou v celej Európe.“

Mobilita má veľký vplyv na každodenný život občanov Únie a priamo zamestnáva viac ako 11 miliónov ľudí. Tento sektor však navyše prechádza zažíva celý rad technologických, hospodárskych a sociálnych zmien, ktorých tempo sa zrýchľuje. Na dosiahnutie politickej priority Junckerovej Komisie – vytvoriť Európu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje, je nevyhnutné využiť tieto zmeny. Preto Komisia prijala dlhodobú stratégiu s cieľom premeniť tieto výzvy na príležitosti a dosiahnuť do roku 2025 inteligentnú, sociálne spravodlivú a konkurencieschopnú mobilitu. EÚ bude motorom tejto transformácie a bude ju podporovať cielenými právnymi predpismi a opatreniami vrátane investícií do infraštruktúry, výskumu a inovácií. Tým sa zabezpečí, že sa v Európe budú vyvíjať, ponúkať a vyrábať najlepšie riešenia čistej, prepojenej a automatizovanej mobility, dopravné zariadenia a vozidlá.

Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Túto stratégiu sprevádza prvý súbor ôsmich legislatívnych iniciatív zameraných na cestnú dopravu. Toto odvetvie je mimoriadne dôležité, pretože priamo zamestnáva 5 miliónov Európanov, a zároveň spôsobuje takmer pätinu emisií skleníkových plynov v EÚ. Návrhy majú za cieľ zlepšiť fungovanie trhu cestnej nákladnej dopravy a prispieť k zlepšeniu sociálnych a pracovnoprávnych podmienok pracovníkov. Dosiahne sa to zintenzívnením postupov presadzovania predpisov, bojom proti nelegálnemu zamestnávaniu, znížením administratívneho zaťaženia podnikov a vyjasnením existujúcich pravidiel, napríklad v súvislosti s uplatňovaním vnútroštátnych zákonov o minimálnej mzde.

Komisia takisto podporuje riešenia plynulej mobility, aby občania a podnikatelia mohli jednoduchšie cestovať po celej Európe. Dôkazom toho je návrh na zvýšenie interoperability medzi mýtnymi systémami, čo umožní účastníkom cestnej premávky jazdiť po celej EÚ bez toho, aby sa ich týkali rozličné administratívne formality. Spoločné špecifikácie verejných dopravných údajov takisto umožnia cestujúcim lepšie si naplánovať cestu a zvoliť najlepšiu trasu aj v prípade prekročenia hraníc.

Tento prvý balík ôsmich návrhov doplnia v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov ďalšie návrhy, ku ktorým budú okrem iného patriť emisné normy na obdobie po roku 2020 pre osobné automobily a dodávky, ako aj vôbec prvé emisné normy pre ťažké úžitkové vozidlá, ktoré sa opierajú o návrh na monitorovanie a vykazovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel. Tieto návrhy budú ďalej stimulovať inovácie; zlepšovať konkurencieschopnosť, znižovať emisie CO2, zlepšovať kvalitu ovzdušia a verejné zdravie a zvyšovať bezpečnosť dopravy.

Súvislosti

Doprava a mobilita sú životne dôležité pre hospodárstvo a konkurencieschopnosť Európy. Vyjadrením tohto významu je široká škála iných politických rámcov EÚ, ktoré majú rozhodujúci vplyv na toto odvetvie. Úspech pri dosahovaní priorít Junckerovej Komisie v oblasti energetickej únie, digitálneho jednotného trhu a programu pre zamestnanosť, rast a investície prispieva aj k úspechu dopravy a mobility. Za jednu z kľúčových oblastí činnosti v rámci stratégie energetickej únie z februára 2015 je považovaná transformácia na energeticky efektívnu dopravu bez emisií uhlíka. Teraz sa začnú zavádzať opatrenia, ktoré už boli načrtnuté v stratégii pre nízkoemisnú mobilitu prijatej v júli 2016. Investície do infraštruktúry v rámci investičného plánu pre Európu poskytujú silný stimul na zavedenie čistej, konkurencieschopnej a prepojenej mobility budúcnosti v Európe.

O dac

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices