ESC
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Čo sa skrýva za myšlienkou Európskeho zboru solidarity?

Solidarita je spoločnou hodnotou v Európskej únii – solidarita medzi jej občanmi, medzi jej členskými štátmi a v jej činnosti v rámci i mimo nej.

Ako povedal predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie za rok 2016, v ktorom avizoval zriadenie Európskeho zboru solidarity: „Solidaritu často najochotnejšie prejavujeme vtedy, keď čelíme núdzovým situáciám. Keď vypukli požiare v portugalských horách, talianske lietadlá hasili plamene. Keď záplavy spôsobili prerušenie dodávok elektrickej energie v Rumunsku, vďaka švédskym generátorom sa svetlá opäť rozsvietili. Keď na grécke pobrežia dorazili tisícky utečencov, prístrešie im poskytli slovenské stany. V rovnakom duchu dnes Komisia navrhuje zriadiť Európsky zbor solidarity.“

Cieľom Európskeho zboru solidarity je dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do širokej škály činností v oblasti solidarity, ktoré pomáhajú riešiť problémové situácie v rámci EÚ. Účasť na nich prispieva nielen k osobnému rozvoju mladých ľudí, ich aktívnej angažovanosti v spoločnosti a zamestnateľnosti, ale podporuje aj mimovládne organizácie, verejné orgány a podniky v ich úsilí vyrovnať sa so spoločenskými a inými výzvami.

Prečo Európsky zbor solidarity potrebuje právny základ?

Európsky zbor solidarity sa v súčasnosti realizuje prostredníctvom ôsmich rôznych programov, z ktorých každý má svoj vlastný právny základ, ciele a rozpočet (Program Erasmus+, program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), program LIFE, Fond pre azyl a migráciu, program EÚ v oblasti zdravia, program Európa pre občanov, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka).

Samostatný právny základ zabezpečí komplexný nástroj financovania s jasným súborom cieľov. Prispeje to ku konsolidácii Európskeho zboru solidarity tým, že sa zvýši jeho súdržnosť, dosah a nákladová efektívnosť a vytvorí sa ešte viac príležitostí pre mladých ľudí. Pri uvedení iniciatívy týkajúcej sa Európskeho zboru solidarity v decembri 2016 sa Komisia zaviazala predložiť do jari 2017 legislatívny návrh týkajúci sa jeho zriadenia.

Aký bude rozpočet Európskeho zboru solidarity?

Európska komisia navrhuje stanoviť celkový rozpočet vo výške 341 500 000 EUR v bežných cenách, ktorý bude k dispozícii na fungovanie Európskeho zboru solidarity v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020. Rozpočtové ustanovenia sú zakotvené v právnom základe a zaručujú stabilný rozpočet na túto iniciatívu v troch nadchádzajúcich rokoch.

Náklady na jednotlivé umiestnenia sa budú líšiť v závislosti od trvania a krajiny, v ktorej sa budú uskutočňovať, napr. na šesťmesačné dobrovoľnícke umiestnenie poskytne EÚ prostriedky vo výške 3 400 EUR až 6 500 EUR.

RIADENIE

Ktorá organizačná štruktúra bude zodpovedná za riadenie zboru?

V prebiehajúcej prvej fáze je Európsky zbor solidarity financovaný a riadený ôsmimi rôznymi programami EÚ. Podľa nového návrhu bude fungovanie Európskeho zboru solidarity zabezpečovať Komisia, národné agentúry programu Erasmus+ v členských štátoch a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

Za realizáciu väčšiny akcií Európskeho zboru solidarity budú zodpovedné národné agentúry programu Erasmus+, ktoré sú už zodpovedné za riadenie časti programu Erasmus+ venovanej mládeži. Konkrétne budú zodpovedať za posudzovanie žiadostí organizácií týkajúcich sa udelenia značky kvality Európskeho zboru solidarity, za prideľovanie grantov EÚ na umiestnenia a projekty, za poskytovanie odbornej prípravy a podpory, za organizovanie činností v oblasti vytvárania sietí alebo za propagovanie Európskeho zboru solidarity na vnútroštátnej úrovni.

Európska komisia s podporou Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru bude riadiť horizontálne služby poskytované účastníkom Európskeho zboru solidarity, napr. online odbornú prípravu, online jazykovú podporu a poistenie. Agentúra bude takisto udeľovať značku kvality určitým druhom zainteresovaných strán (napr. celoeurópskym sietiam, medzinárodným organizáciám alebo orgánom zodpovedným za realizáciu národných programov alebo správu finančných prostriedkov EÚ v rámci zdieľaného hospodárenia atď.), ktoré takisto budú môcť agentúru požiadať o financovanie.

Novovytvorené centrum zdrojov Európskeho zboru solidarity bude podporovať vykonávacie orgány a účastnícke organizácie, najmä v prípade osvedčovania a potvrdzovania zručností, ktoré mladí ľudia získajú počas svojej činnosti.

Aká bude úloha služieb zamestnanosti?

Prispievať k činnosti Európskeho zboru solidarity budú môcť aj aktéri pôsobiaci na trhu práce, akými sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, ale aj obchodné komory, a to tým, že budú uľahčovať obsadzovanie pracovných a stážových miest, t. j. voľné pracovné miesta obsadia vhodnými uchádzačmi. Ich podpora bude vychádzať z existujúcich štruktúr.

Konkrétne verejné služby zamestnanosti majú bohaté informácie o trhu práce, t. j. o prístupe k voľným pracovným miestam, a to tak v danej krajine (prostredníctvom vlastnej databázy), ako aj cezhranične (prostredníctvom siete EURES). Takisto môžu byť nápomocné pri oslovovaní zamestnávateľov, aby podporovali Európsky zbor solidarity, ako aj pri oslovovaní mladých ľudí s cieľom prebudiť ich záujem o registráciu v zbore. Účastníkom Európskeho zboru solidarity môžu taktiež poskytovať podporu po umiestnení s cieľom zabezpečiť, aby ich umiestnenie predstavovalo odrazový mostík pre vstup na trh práce.

Aktéri pôsobiaci na trhu práce vrátane verejných a súkromných služieb zamestnanosti sa budú môcť jednotlivo alebo spoločne uchádzať o granty prostredníctvom národných agentúr programu Erasmus+.

ČINNOSTI

Budú podporované činnosti aj naďalej rovnaké?

Európsky zbor solidarity jednotlivým účastníkom v súčasnosti ponúka umiestnenie v rámci dobrovoľníckej činnosti, stáž alebo pracovné miesto. Popri podpore poskytovanej mladým ľuďom pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v trvaní až 12 mesiacov, stáže v trvaní 2 až 6 mesiacov, či zamestnania v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v trvaní 2 až 12 mesiacov bude Európsky zbor solidarity môcť vďaka novému právnemu základu účastníkom poskytnúť aj príležitosť vytvoriť si vlastný projekt v oblasti solidarity alebo vykonávať skupinovú dobrovoľnícku činnosť. Osobitná pozornosť sa venuje účastníkom zo znevýhodneného prostredia. Pre všetky druhy umiestnení a projektov bude k dispozícii súbor podporných opatrení (napr. odborná príprava, poistenie či poskytnutie osvedčenia).

Čo je dobrovoľnícky tím?

Novým prvkom Európskeho zboru solidarity podľa tohto návrhu sú činnosti vykonávané dobrovoľníckymi tímami. Tie umožnia skupinám 10 až 40 mladých ľudí z rôznych účastníckych krajín spoločne sa podieľať na dobrovoľníckej činnosti v rámci verejnoprospešných projektov v trvaní od dvoch týždňov do dvoch mesiacov. Príkladom takejto činnosti je obnova lokalít kultúrneho dedičstva poškodených prírodnými katastrofami, starostlivosť o druhy, ktorým hrozí vyhynutie, organizovanie vzdelávacích činností v utečeneckých táboroch atď. Napriek ich kratšiemu trvaniu budú tieto činnosti cenné pre účastníkov, ako aj komunity.

Viac..  Von der Leyenová vyjadrila sústrasť rodinám humanitárnych pracovníkov WCK

Čo je projekt v oblasti solidarity?

Projekty v oblasti solidarity sú miestne iniciatívy zriadené a vykonávané skupinami účastníkov Európskeho zboru solidarity počas obdobia dvoch až dvanástich mesiacov. Ide o dobrovoľnícku činnosť pod vedením mladých ľudí, v rámci ktorej účastníci Európskeho zboru solidarity zohrávajú aktívnu úlohu pri navrhovaní a vykonávaní vlastných nápadov v prospech svojich miestnych komunít v akejkoľvek oblasti súvisiacej so solidaritou.

Na rozdiel od dobrovoľníckych umiestnení sa tieto činnosti zvyčajne vykonávajú v rámci projektov, pričom účastníci Európskeho zboru solidarity samostatne určujú množstvo času stráveného pri vykonávaní úloh v závislosti od cieľov a naplánovaných termínov dokončenia projektov.

Projekty v oblasti solidarity sa bežne realizujú v krajine trvalého bydliska účastníkov Európskeho zboru solidarity. Podobne ako v prípade vnútroštátnych dobrovoľníckych umiestnení predstavujú projekty v oblasti solidarity stimul pre účasť znevýhodnených mladých ľudí, ktorí sa môžu stretnúť s ťažkosťami brániacimi ich cezhraničnému umiestneniu, ale ktorí chcú byť takisto prínosom pre spoločnosť.

Čo sú činnosti v oblasti vytvárania sietí?

Cieľom činností v oblasti vytvárania sietí je vytvorenie pocitu spolupatričnosti k Európskemu zboru solidarity, ktorý by sprevádzal jeho realizáciu a posilňoval jeho efektívnosť, dosah a viditeľnosť. Tieto činnosti by mohli byť spojené napr. s informovaním nováčikov o Európskom zbore solidarity, s konzultačnými fórami, výmenou osvedčených postupov, s podujatiami na podporu účastníkov po umiestnení alebo so zriaďovaním sietí absolventov.

OBSADZOVANIE VOĽNÝCH MIEST UCHÁDZAČMI

Kto sa môže zaregistrovať v Európskom zbore solidarity?

V Európskom zbore solidarity sa môže zaregistrovať každá osoba vo veku 17 až 30 rokov, ktorá je štátnym príslušníkom účastníckej krajiny alebo v nej má oprávnený pobyt. Minimálny vek požadovaný pre účasť na projekte v oblasti solidarity je 18 rokov. V návrhu nariadenia sa počíta s účasťou členských štátov EÚ; účasť iných krajín bude možná na základe dvojstranných dohôd.

Geografický rozsah Európskeho zboru solidarity v súčasnosti, teda v prvej fáze, zahŕňa 28 členských štátov EÚ a v závislosti od toho, ktorý program EÚ finančne podporuje daný projekt, sa môžu zapojiť aj ďalšie krajiny.

Štátni príslušníci krajín mimo EÚ nemusia mať nevyhnutne všetky práva či povolenia, ktoré sú v záujme umiestnenia potrebné na pobyt v jednom z členských štátov EÚ. Je na každej účastníckej organizácii, aby takéto práva a povolenia zabezpečila pre každú osobu, ktorú chce v rámci umiestnenia zapojiť do projektu.

Mladí ľudia, ktorí sa zaregistrujú v Európskom zbore solidarity, budú musieť súhlasiť s poslaním Európskeho zboru solidarity a jeho zásadami. Registrácia je jednoduchá a prebieha na osobitnej webovej stránke Európskeho portálu pre mládež: www.europa.eu/solidarity-corps.

Zaručí registrácia umiestnenie?

Všetci registrovaní mladí ľudia sa môžu zúčastniť na všeobecnej online odbornej príprave a na činnostiach v oblasti budovania komunít, ktoré sa môžu uskutočňovať v ich miestnych komunitách. Registrácia však nezaručuje umiestnenie v projekte. To závisí od rozpočtu, dostupnosti projektov a osobitných záujmov uchádzačov.

V návrhu sa počíta s projektmi v oblasti solidarity, ktoré zaregistrovaným mladým ľuďom umožnia, aby namiesto čakania na umiestnenie konali samostatne a na miestnej úrovni realizovali svoje nápady v oblasti solidarity.

Aké požiadavky musia splniť organizácie?

Účastnícke organizácie budú dôkladne posúdené (v závislosti od ich profilu buď národnými agentúrami programu Erasmus+, alebo Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru) a musia sa zaviazať dodržiavať Chartu Európskeho zboru solidarity, ktorá ich zaväzuje podporovať osobný a profesijný rozvoj účastníkov Európskeho zboru solidarity, zabezpečovať bezpečné a dôstojné pracovné podmienky, poskytovať primeranú odbornú prípravu a pomoc s cieľom vybaviť účastníkov zručnosťami, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich úloh počas umiestnenia. V návrhu sa počíta so zavedením novej značky kvality pre organizácie poskytujúce umiestnenia v rámci Európskeho zboru solidarity.

Ako prebieha proces obsadzovania voľných miest uchádzačmi?

Pri registrácii v Európskom zbore solidarity prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež uvedú mladí ľudia popri informáciách o svojom vzdelaní, pracovných skúsenostiach a osobných záujmoch aj informácie o tom, do akého typu projektov by sa chceli zapojiť, do akých krajín by chceli byť umiestnení a kedy sa môžu do projektu zapojiť. Môžu si zvoliť medzi druhmi umiestnení a prejaviť svoj záujem o zapojenie sa do konkrétnych oblastí solidarity.

Pri registrácii môžu mladí ľudia takisto vyzdvihnúť konkrétne skúsenosti a vedomosti, ktoré by priniesli Európskemu zboru solidarity, napr. skúsenosti s prácou s utečencami, deťmi, so staršími osobami alebo s osobami so zdravotným postihnutím, skúsenosti v oblasti výučby, prvej pomoci, médií, hudby, umenia, stavebníctva, inžinierstva, riadenia projektov alebo v iných oblastiach.

Organizácie budú mať možnosť vybrať si spomedzi uchádzačov, ktorých motivácia, záujmy a zručnosti najviac zodpovedajú ich potrebám. Účastníci môžu akúkoľvek ponuku predloženú organizáciou prijať alebo odmietnuť.

Aké náklady sú hradené v rámci jednotlivých druhov umiestnení?

V prípade dobrovoľníckych umiestnení sa hradia náklady na pobyt, akými sú strava, ubytovanie a vreckové, až do výšky 155 EUR mesačne, ale aj cestovné náklady a náklady na poistenie.

Na pracovné miesto sa bude vzťahovať pracovná zmluva a mzda bude stanovená v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami platnými v krajine výkonu práce.

Na stážové umiestnenie sa bude vzťahovať písomná dohoda a bude platené hostiteľskou organizáciou. Stážové umiestnenia ponúkané v rámci zboru sa budú riadiť zásadami uvedenými v Rámci kvality pre stáže.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices