Oettinger a Jourova
Komisár Günther H. Oettinger, zodpovedný za rozpočet a komisárka Vĕra Jourová, zodpovedná za spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. PHOTO: © European Union.

Zriadenie Úradu európskeho prokurátora podporilo 20 štátov

Na zasadnutí Rady pre spravodlivosť dospelo 20 členských štátov k politickej dohode o zriadení novej Európskej prokuratúry v rámci posilnenej spolupráce.

Teraz je rad na Európskom parlamente, aby udelil svoj súhlas. Po začatí činnosti bude tento nezávislý Európsky prokurátor mať právomoci na vyšetrovanie a stíhanie trestných činov, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ, ako je korupcia alebo podvody týkajúce sa eurofondov alebo cezhraničné podvody v oblasti DPH. Bude to silný, nezávislý a účinný orgán špecializovaný na boj proti finančnej trestnej činnosti v celej EÚ.

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásil: „Presadzujeme nulovú toleranciu podvodov poškodzujúcich rozpočet EÚ. Každý cent z rozpočtu sa má totiž vynaložiť v prospech občanov EÚ. Európsky prokurátor, ktorý bude mať silné právomoci, bude nezávislý a účinný, posilní naše úsilie vynakladané na ochranu peňazí daňových poplatníkov tým, že zabezpečí celoeurópsky prístup k trestnému vyšetrovaniu a stíhaniu trestných činov poškodzujúcich rozpočet Únie. Bude to významný doplnok k súčasným prostriedkom na úrovni Únie, a to konkrétne k práci úradu OLAF v oblasti správneho vyšetrovania.“

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť v tejto súvislosti uviedla:V uplynulých týždňoch a mesiacoch sme intenzívne pracovali na tom, aby sa k tejto myšlienke pridalo čo najviac členských štátov, a som nesmierne rada, že máme 20 zakladajúcich členov Európskej prokuratúry. Ide o významný úspech a zabezpečí sa tým, aby Európska prokuratúra bola účinná hneď od prvého dňa. Je to dobrá správa pre európskych daňových poplatníkov. Európska prokuratúra bude dopĺňať cennú prácu Eurojustu, agentúry EÚ pre spoluprácu v trestných veciach, čo jej umožní venovať viac zdrojov na boj proti terorizmu, obchodovaniu s ľuďmi alebo inej trestnej činnosti.“

Prečo Európsky prokurátor?

Z dôvodu cezhraničných podvodov prichádzajú vnútroštátne rozpočty v celej Európe každoročne minimálne o 50 miliárd EUR na príjmoch z DPH. Obchádzanie vnútroštátnych predpisov a možnosť vyhnúť sa trestnému stíhaniu prináša páchateľom z nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti zisky vo výške niekoľko miliárd ročne. Okrem oblasti DPH v roku 2015 členské štáty odhalili a nahlásili Komisii podvodné nezrovnalosti v sume približne 638 miliónov EUR. Nástroje vnútroštátnych prokurátorov na boj proti rozsiahlej cezhraničnej finančnej trestnej činnosti sú obmedzené. Nový Európsky prokurátor zabezpečí rýchle vyšetrovanie v celej Európe a výmenu informácií v reálnom čase. Úplne to zmení dnešnú situáciu.

Ako bude pracovať Európsky prokurátor?

  • Nezávislý úrad

Európska prokuratúra bude fungovať ako jediný úrad pre všetky zúčastnené členské štáty. Pôjde o vysoko špecializovaný a nezávislý úrad, zriadený mimo rámca súčasných inštitúcií a útvarov EÚ. Európska prokuratúra bude konať v záujme EÚ a nebude žiadať ani prijímať pokyny od žiadnych inštitúcií EÚ ani vnútroštátnych orgánov.

  • Účinná spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi
Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Európsku prokuratúru bude tvoriť ústredná kancelária na úrovni EÚ a decentralizovaná úroveň, ktorú predstavujú delegovaní európski prokurátori so sídlom v členských štátoch, ktorí budú takisto pokračovať vo svojej funkcii vnútroštátneho prokurátora (dvojitá funkcia). Ústredná úroveň bude mať za úlohu dohľad nad vyšetrovaniami a trestnými stíhaniami vykonávanými na vnútroštátnej úrovni, aby sa zabezpečila účinná koordinácia a jednotný prístup v celej EÚ. Takýto spôsob prinesie širokú paletu skúseností a odborných znalostí o vnútroštátnych právnych systémoch a zároveň sa zachová nezávislosť orgánu. Keď Európska prokuratúra začne nejaké vyšetrovanie, vnútroštátne orgány nebudú vykonávať svoje právomoci v súvislosti s tou istou trestnou činnosťou.

  • Právomoc vykonávať rýchle vyšetrovania a trestné stíhania

Európsky prokurátor môže účinne vyšetrovať trestnú činnosť poškodzujúcu rozpočet EÚ a podvody v oblasti DPH, ako sú podvody v rámci eurofondov s hodnotou nad 10 000 EUR a cezhraničné podvody v oblasti DPH s hodnotou nad 10 miliónov EUR. Európska prokuratúra bude môcť rýchlo konať naraz vo viacerých krajinách bez zdĺhavých postupov justičnej spolupráce. Žaloby proti páchateľom bude podávať priamo pred vnútroštátnymi súdmi. Malo by to viesť k vyššej miere úspešných stíhaní a účinnejšiemu vymáhaniu spreneverených peňazí.

  • Komplexný prístup k ochrane peňazí daňových poplatníkov

Zatiaľ čo Európska prokuratúra bude zodpovedná za trestné vyšetrovania, úrad OLAF bude pokračovať v správnych vyšetrovaniach nezrovnalostí a podvodov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie vo všetkých členských štátoch Únie. Týmto prístupom sa zabezpečí čo najširšia ochrana rozpočtu EÚ – zvýši sa miera odsúdení a vymáhania.

Ďalšie kroky

S tzv. všeobecným smerovaním, na ktorom sa v Rade dohodli Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko, musí teraz súhlasiť Európsky parlament, a potom môže byť nariadenie prijaté s konečnou platnosťou. Ostatné členské štáty sa môžu pripojiť k 20 zakladajúcim členom kedykoľvek po prijatí nariadenia.

Súvislosti

Európska komisia navrhla zriadenie Európskej prokuratúry v roku 2013 na základe Lisabonskej zmluvy (článok 86 ZFEÚ). Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo majú z členstva v Európskej prokuratúre výnimku.

O dac

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Ministri členských krajín EÚ v pondelok schválili spoločný text o všeobecnom rozpočte EÚ na rok …

Consent choices