roaming
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európania cestujúci v rámci EÚ už nebudú odrezaní od online služieb, za ktoré si doma zaplatili

Rada prijala nové pravidlá s cieľom umožniť spotrebiteľom, ktorí si zaplatili online obsahové služby vo svojej krajine, mať k týmto službám prístup aj pri návšteve inej krajiny v rámci EÚ.

„Európania cestujúci v rámci EÚ už nebudú odrezaní od online služieb, ako sú filmy, prenosy športových podujatí, hudba, elektronické knihy alebo hry, za ktoré si doma zaplatili. Spolu s ukončením poplatkov za roaming to predstavuje významný pokrok pri vytváraní jednotného digitálneho trhu, z ktorého majú úžitok všetci.“

Prístup k predplateným službám zo zahraničia bez dodatočných poplatkov

Novým nariadením sa zvýši konkurencieschopnosť vďaka podpore inovácie v oblasti online služieb a pritiahnutím väčšieho počtu spotrebiteľov. Jedným z cieľov stratégie digitálneho jednotného trhu je vytvoriť skutočný vnútorný trh pre digitálny obsah a služby.

Toto nariadenie sa bude vzťahovať na všetky online obsahové služby poskytované za peňažnú odplatu. Na voľne dostupné služby, ako sú napríklad služby niektorých verejnoprávnych vysielateľov, sa bude vzťahovať možnosť využívať výhody plynúce z nariadenia pod podmienkou, že budú overovať krajinu bydliska svojich účastníkov.

Prekážky cezhraničnej prenosnosti online služieb pramenia v súčasnosti predovšetkým z toho, že práva na prenos obsahu chráneného autorskými právami, ako sú audiovizuálne diela, ako aj práva na popredné športové podujatia sa často udeľujú formou územne obmedzenej licencie. Poskytovatelia online služieb sa môžu rozhodnúť poskytovať služby len na určitých trhoch.

Na poskytovanie cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb sa nebudú vzťahovať žiadne dodatočné poplatky.

Overovanie členského štátu bydliska

Novými opatreniami sa zabezpečí, aby mal spotrebiteľ počas dovolenky, služobnej cesty alebo časovo obmedzeného študijného pobytu v zahraničí rovnaký prístup k obsahu, ktorý si legálne nadobudol alebo predplatil v krajine bydliska.

S cieľom vyhnúť sa zneužívaniu si poskytovatelia služieb budú overovať, v ktorom členskom štáte majú účastníci bydlisko. Toto overovanie sa uskutoční v súlade s pravidlami EÚ v oblasti ochrany údajov.

Viac..  Osem štátov vyzvalo EÚ, aby riešila rozdiely v nákladoch na potraviny v bloku

Poskytovateľ bude oprávnený zastaviť prístup k online službe, ak účastník nebude vedieť preukázať, v ktorom členskom štáte má bydlisko.

Spôsob tohto overovania bude zmysluplný, primeraný a účinný. Bude spočívať vo využití najviac dvoch kritérií zo zoznamu overovacích prostriedkov. Tie môžu zahŕňať preukaz totožnosti, bankový účet alebo kreditnú kartu; adresu inštalácie zariadenia na poskytovanie služieb; platby licenčných poplatkov za iné služby zo strany účastníka; oficiálnu fakturačnú alebo poštovú adresu atď.

Držitelia autorských práv budú mať možnosť povoľovať využívanie svojho obsahu aj bez povinnosti overovať si bydlisko účastníka.

Nadobudnutie účinnosti

Nové pravidlá sa začnú uplatňovať v prvom štvrťroku 2018 (deväť mesiacov po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ).

Rozhodnutím sa nadväzuje na dohodu, ktorá sa dosiahla 7. februára 2017 medzi maltským predsedníctvom a Európskym parlamentom. Európsky parlament odhlasoval svoju pozíciu v prvom čítaní 18. mája 2017.

Nariadenie sa prijalo bez diskusie na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci.

Kontext

Väčšie využívanie prenosných zariadení, ako sú tablety a smartfóny, uľahčuje prístup k využívaniu online obsahových služieb bez ohľadu na to, kde sa spotrebiteľ nachádza.

U spotrebiteľov rýchlo narastá dopyt po prístupe k obsahu a inovačným online službám nielen v ich vlastnej krajine, ale aj počas pobytu v zahraničí. Preto je potrebné odstrániť prekážky, ktoré v takýchto prípadoch bránia prístupu k online obsahovým službám a ich využívaniu v rámci jednotného trhu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices