Jourova
Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. PHOTO: © European Union.

Európska komisia zefektívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Junckerova Komisia si za jednu zo svojich priorít stanovila boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí nadobúda účinnosť. Touto smernicou sa posilňujú existujúce pravidlá a vďaka nej sa zefektívni boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zároveň zlepšuje transparentnosť potrebnú na zamedzenie vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Smernica nadobúda účinnosť v čase, keď sú diskusie s Európskym parlamentom a Radou o doplnkových opatreniach, ktoré by smernicu posilnili, už v pokročilej fáze.

Komisia uverejňuje aj správu, na základe ktorej sa orgánom členských štátov poskytne podpora, aby mohli v praxi lepšie riešiť riziká prania špinavých peňazí. Ako sa vyžaduje podľa novej smernice, Komisia posúdila riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v rôznych odvetviach a v súvislosti s rôznymi finančnými produktmi. V uverejnenej správe sa identifikujú oblasti, v ktorých existuje najväčšie riziko, ako aj najrozšírenejšie techniky, ktoré používajú páchatelia trestných činov na pranie nezákonných finančných prostriedkov.

Prvý podpredseda komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Vyprané peniaze sú pre trestnú činnosť, terorizmus a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam ako kyslík. Jeho prívod musíme zastaviť, ako najlepšie vieme. Prísnejšie pravidlá predstavujú veľký krok vpred, ale teraz potrebujeme dospieť k rýchlej dohode o ďalších zlepšeniach, ktoré Komisia navrhla v júli minulého roka.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „Teroristi a zločinci stále nachádzajú spôsoby, ako financovať svoje činnosti, prať nezákonné zisky a vracať ich tak do obehu. Začínajú platiť nové pravidlá, ktoré sú nevyhnutné na odstránenie ďalších medzier v právnych predpisoch. Vyzývam všetky členské štáty, aby ich bezodkladne zaviedli: menej prísne normy v jednej krajine oslabia boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v celej EÚ. Takisto by bolo potrebné urýchlene dospieť k dohode o ďalších úpravách zameraných na zvýšenie transparentnosti skutočného vlastníctva, ktoré Komisia navrhla v nadväznosti na dokumenty známe ako Panama Papers.“

Posilnenie existujúcich pravidiel

Štvrtou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí sa posilňujú existujúce pravidlá tým, že sa zavádzajú tieto zmeny:

  • posilňuje sa povinnosť bánk, právnikov a účtovníkov posudzovať riziká,
  • v prípade spoločností sa stanovujú jasné požiadavky na transparentnosť, pokiaľ ide o skutočné vlastníctvo. Tieto informácie budú uložené v centrálnych registroch, ako sú napríklad obchodné registre, a budú k dispozícii pre vnútroštátne orgány a povinné subjekty,
  • uľahčuje sa spolupráca a výmena informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami z rôznych členských štátov s cieľom identifikovať a sledovať podozrivé prevody peňazí v záujme predchádzania trestnej činnosti alebo teroristických činností a ich odhaľovania,
  • stanovuje sa jednotná politika voči nečlenským krajinám EÚ, ktoré majú nedostatočné systémy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,
  • posilňujú sa právomoci príslušných orgánov udeľovať sankcie.

V júli 2016 Komisia prijala návrh, ktorého cieľom bolo ďalšie posilnenie týchto pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, aby mohla bojovať proti financovaniu terorizmu a zvýšiť transparentnosť v súvislosti s tým, kto v skutočnosti vlastní obchodné a správcovské spoločnosti. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby tento legislatívny proces čo najskôr ukončili, vďaka čomu by nové pravidlá mohli čoskoro nadobudnúť účinnosť. Tieto nové pravidlá vychádzajú zo štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a vytvoria pevný rámec EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí.

Viac..  Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre "bruselských byrokratov"

Zlepšenie posudzovania rizík na vnútornom trhu

Nadnárodná správa o posudzovaní rizík je nástrojom, ktorý má členským štátom pomôcť identifikovať, analyzovať a riešiť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Analyzujú sa v nej riziká vo finančnom aj nefinančnom sektore a skúmajú sa novo vznikajúce riziká, ako napr. virtuálne meny alebo platformy kolektívneho financovania. Správa obsahuje:

  • podrobné mapovanie rizík v jednotlivých relevantných oblastiach a zoznam prostriedkov, ktoré páchatelia trestných činov najčastejšie používajú na pranie špinavých peňazí,
  • odporúčania pre členské štáty o tom, ako vhodne riešiť zistené riziká napríklad tým, že sa bude klásť väčší dôraz na analýzu rizík alebo dohľad nad určitými činnosťami.

Komisia sa takisto zaväzuje preskúmať možnosti, ako zlepšiť fungovanie finančných spravodajských jednotiek a ich cezhraničnú spoluprácu.

Ďalšie kroky

Štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí

Členské štáty mali oznámiť transpozíciu štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí do 26. júna 2017. Európska komisia teraz začne kontrolovať stav transpozície a v prípade, že členské štáty doteraz neprijali potrebné opatrenia, bude s nimi urýchlene hľadať riešenia.

Nadnárodná správa o posudzovaní rizík

Komisia vykoná potrebné opatrenia uvedené v správe vrátane preskúmania spôsobov, ako zlepšiť fungovanie finančných spravodajských jednotiek a ich cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom osobitných pravidiel EÚ. Vykonávanie týchto odporúčaní bude monitorovať v spolupráci s členskými štátmi.

Komisia bude aj naďalej skúmať vývoj rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a najneskôr do júna 2019 vypracuje nové posúdenie týchto rizík, ktoré bude následne vypracúvať každé dva roky.

Súvislosti

Nový rámec na boj proti praniu špinavých peňazí pozostáva z dvoch právnych nástrojov (IP/15/5001): štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a nariadenia o prevodoch finančných prostriedkov, ktoré boli prijaté 20. mája 2015.

V júli 2016 Komisia predložila návrh na zlepšenie boja proti financovaniu terorizmu a zabezpečenie väčšej transparentnosti finančných transakcií v nadväznosti na zistenia v afére Panama Papers (IP/16/2380). Cieľom týchto zmien je zabezpečiť vysokú mieru ochrany v prípade finančných tokov z vysoko rizikových tretích krajín, zlepšiť prístup finančných spravodajských jednotiek k informáciám vrátane centralizovaných registrov bankových účtov a bojovať proti rizikám financovania terorizmu, ktoré súvisia s virtuálnymi menami a predplatenými kartami. O tomto návrhu sa v súčasnosti rokuje v Rade a Európskom parlamente a očakáva sa, že sa prijme v priebehu roka 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices