europsky parlament
Hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

EÚ chce navýšiť investície do riešenia základných príčin migrácie

Poslanci Euróspkeho parlamentu schválili plán EÚ, ktorý by mal do Afriky a susedstva EÚ prilákať súkromné investície v celkovej výške 44 miliárd eur.

Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD), ktorý je súčasťou Európskeho vonkajšieho investičného plánu (EEIP), by mal podnietiť súkromné investície v hospodársky či politicky nestabilných štátoch v želanom objeme 44 miliárd eur. Docieliť by to mal prostredníctvom kombinácie grantov, pôžičiek a finančných záruk v hodnote 3,3 miliárd eur zameraných na podporu rastu, zamestnanosti a stability. EÚ tak chce zvýšiť investície do riešenia základných príčin migrácie.

Parlamentu sa v rámci vyjednávaní s Radou (ministrov) EÚ podarilo presvedčiť členské štáty, aby investičný plán obsahoval nasledujúce body:

  • Chudoba, práca, malé podniky a klíma: EFSD sa prioritne zameria na odstraňovanie chudoby, tvorbu dôstojných pracovných miest, podporu mladých, žien a malých podnikov a zmierňovanie dopadov klimatických zmien. Finančná podpora musí byť v súlade s medzinárodne dohodnutými rozvojovými normami.
  • Klimatické opatrenia: Minimálne 28% investícií sa vynaloží na opatrenia, ktoré pomôžu pri implementácii parížskej klimatickej dohody.
  • Zodpovedné podniky: Príjemcovia investícií musia rešpektovať ľudské práva, normy Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a medzinárodné pravidlá v oblasti zodpovedného investovania. Pre miestnych obyvateľov, ktorých sa dotkne investičný projekt, musí byť k dispozícii postup pre podávanie sťažností.
  • Daňová transparentnosť: Spoločnosti z jurisdikcií, ktoré nespolupracujú s EÚ v oblasti daní a prania špinavých peňazí, nebudú mať prístup k investičným stimulom.
  • Demokratická kontrola: Parlament bude mať štatút pozorovateľa v Strategickej rade EFSD a Komisia bude poslancov informovať pred prijatím akéhokoľvek dôležitého investičného rozhodnutia.

Parlament schválil nariadenie pomerom hlasov 503 (za): 78 (proti): 51 (zdržalo sa hlasovania).

Reakcie spravodajcov

 

EFSD posilní náš boj proti chudobe a podporí udržateľný rozvoj a odolnosť našich partnerských krajín, najmä tých najmenej rozvinutých. Nový nástroj vďaka naliehaniu EP pomôže pri implementácii parížskej dohody a bude obsahovať  ochranné ustanovenia týkajúce sa ľudských a pracovných práv,‟ uviedol spravodajca Doru-Claudian Frunzulica (S&D, RO).

Viac..  E. Jurzyca: Ochota Slovákov vynakladať peniaze na zelené projekty naďalej klesá

„Parlament posilnením rozvojových aspektov tohto nariadenia, do ktorého zahrnul aj základné hodnoty EÚ v oblasti ľudských, pracovných a environmentálnych práv, zaistil, že sme o veľký krok bližšie k zlepšeniu životov ľudí v Afrike a v našom susedstve,‟ uviedla spravodajkyňa Eider Rubial Gardiazabal (S&D, ES).

Reakcie ďalších slovenských poslancov

 „Najlepšia prevencia nelegálnej migrácie je stabilizácia krajín a oblastí z ktorých migračné toky prichádzajú. EÚ musí vo svojom okolí vytvárať také prostredie, ktoré zabráni presunom veľkých skupín ľudí a zároveň umožní úzku ekonomickú kooperáciu,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK). 

Ďalší postup

Nariadenie musí pred vstupom do platnosti ešte formálne schváliť Rada (ministrov) EÚ

Súvislosti

Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) získal zdroje vďaka revízii Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014-2020 a z rezervy Európskeho rozvojového fondu (ERF). EFSD bude pozostávať z dvoch regionálnych platforiem: prvá bude orientovaná na Afriku, druhá na južné a východné susedstvo EÚ.

Nový fond ponúkne prístup k súčasnému kombinovanému financovaniu EÚ(kombinácia grantov EÚ s pôžičkami a vlastným kapitálom verejných či súkromných investorov), ktoré však doplní novými dodatočnými garanciami pre investorov. Záručný fond EFSD by mal disponovať sumou 750 miliónov eur – 350 miliónov eur priamo z rozpočtu EÚ a 400 miliónov eur z EDF.

EFSD využije aj existujúce zdroje kombinovaného financovania, konkrétne 2,6 miliárd eur z Investičného nástroja pre Afriku a Investičného nástroja európskej susedskej politiky.

O dac

Odporúčame pozrieť

sud

Nové pravidlá EÚ na ochranu kritických hlasov pred súdnym zastrašovaním

Európsky parlament v utorok potvrdil, že chce chrániť novinárov, aktivistov a akademikov a ich organizácie …

Consent choices