europska unia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia schvaľuje investičnú pomoc Slovenska pre výrobcu papiera Mondi SCP

Európska komisia usúdila, že investičná pomoc Slovenska vo výške 49 mil. EUR pre podnik Mondi SCP, výrobcu papiera a buničiny, je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Podpora prispeje k rozvoju regiónu, pričom sa zachová hospodárska súťaž na jednotnom trhu. 

Investičná pomoc poskytnutá Slovenskom podporí plány podniku Mondi SCP investovať 310 mil. EUR do existujúcej prevádzky v Ružomberku na výrobu vlnitej kartonáže. Vlnitá kartonáž sa používa na výrobu vlnitej lepenky, ktorá sa ďalej spracováva na lepenkové krabice. Podnik Mondi SCP konkrétne plánuje rozšíriť vo svojej prevádzke výrobnú kapacitu buničiny a inštalovať nový papierenský stroj.

Očakáva sa, že projekt vytvorí 105 priamych pracovných miest. Ružomberok sa nachádza v Žilinskom kraji na strednom Slovensku, v oblasti oprávnenej na regionálnu pomoc [článok 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie].

Komisia posúdila opatrenie podľa Usmernení o regionálnej štátnej pomoci, ktorá umožňuje členským štátom podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch EÚ a posilňovať regionálnu súdržnosť v rámci jednotného trhu. Z posúdenia Komisie vyplynulo, že bez verejného financovania by sa projekt neuskutočnil v Ružomberku, ale na inom mieste mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Komisia ďalej usúdila, že pomoc bola obmedzená na minimum, keďže sotva kompenzovala finančnú nevýhodu podniku spôsobenú tým, že sa projekt realizoval v Ružomberku a nie v alternatívnej lokalite. Podľa záverov Komisie preto pozitívne účinky projektu na regionálny rozvoj jasne prevažujú nad akýmikoľvek narušeniami hospodárskej súťaže spôsobenej štátnou pomocou.

Súvislosti

Slovensko poskytlo pomoc po získaní súhlasu Komisie v marci 2016. Pomoc bola poskytnutá v rámci pôvodne existujúcich schém pomoci, avšak musela byť notifikovaná Komisii na individuálne posúdenie a schválenie kvôli vysokej výške pomoci, ktorá so sebou prináša vyššie riziko narušenia hospodárskej súťaže.

Viac..  Ivan Štefanec: Prvé pravidlá pre umelú inteligenciu o krok bližšie k realite

Mondi SCP je spoločným podnikom spoločností Mondi SCP Holdings, B.V. (51 %) a Eco-Investment a.s. (49 %).

Pri schvaľovaní opatrenia pomoci podľa Usmernení Komisie o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 musí byť Komisia presvedčená o tom, že sú okrem iného splnené tieto podmienky:

  • Pomoc musí mať skutočný „stimulačný účinok“, inými slovami musí skutočne nabádať príjemcu investovať v konkrétnom regióne.
  • Pomoc musí byť obmedzená na nevyhnutné minimum, aby prilákala investície do znevýhodneného regiónu.
  • Pomoc nesmie mať neprimerané negatívne účinky. Tie by sa mohli prejaviť napríklad takto:

o   podporovanou investíciou do trhu, ktorý je v absolútnom úpadku, by sa vytvorila nadmerná kapacita; poskytla by sa výška pomoci, ktorá by presiahla strop regionálnej pomoci platný v predmetnom regióne;

o   pomoc by spôsobila premiestnenie existujúcich/zastavených činností do podporovaného zariadenia; pomoc by odlákala investíciu z regiónu, ktorý má rovnakú alebo nižšiu úroveň hospodárskeho rozvoja než región, v ktorom sa podporovaná investícia uskutočňuje.

Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude pod číslom veci SA.45584 v registri štátnej pomoci na webovej lokalite Komisie venovanej hospodárskej súťaži sprístupnená verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v State Aid Weekly e-News (elektronickom týždenníku štátnej pomoci).

O dac

Odporúčame pozrieť

ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala minulý týždeň z vlastnej iniciatívy stanovisko k osobitnému …

Consent choices