internet
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia žaluje Slovensko za smernicu o širokopásmovom pripojení

Európska komisia prijala rozhodnutie o postúpení prípadov Slovenska, Belgicka a Chorvátska na Súdny dvor EÚ pre omeškanie transpozície smernice o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie (smernica 2014/61/EÚ).

Členské štáty mali smernicu previesť to svojich národných právnych poriadkov do 1. Januára 2016. Komisia požiada Súdny dvor, aby na tieto tri krajiny uložil penále z omeškania za každý deň odo dňa vynesenia rozsudku, až kým smernica nenadobudne účinnosť v ich národnom práve.

Smernica o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie môže ušetriť až 30 % nákladov na zavedenie vysokorýchlostného internetu. Obsahuje napríklad pravidlá využívania súčasných pevných infraštruktúr (napríklad vedenia, stožiarov, veží a pod.) vysokorýchlostného internetu. Smernica rieši koordináciu stavebných prác v rôznych odvetviach vrátane telekomunikácií, energetiky, odpadových vôd, dopravy a ďalších.

Vďaka týmto opatreniam sa vytvoria podmienky na efektívnejšie rozmiestnenie novej pevnej infraštruktúry, aby spojazdnenie sietí zlacnelo. 80 % nákladov tvoria stavebné práce, ako napríklad kopanie ciest, kam sa položí vedenie širokopásmového pripojenia. Tieto pravidlá majú rozšíriť prístup ľudí v EÚ k vysokorýchlostnému internetu. Uplatňovanie smernice o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie je veľmi dôležité aj z hľadiska dokončenia jednotného digitálneho trhu a zlepšenia vzájomnej prepojenosti.

Súvislosti 

Postúpenie prípadov Belgicka, Chorvátska a Slovenska na Súdny dvor EÚ navrhla Komisia preto, lebo tieto členské štáty nepredložili stabilný návrh transpozičných opatrení ani realistický časový plán ich prijatia a oznámenia. Keďže Belgicko, Chorvátsko a Slovensko neprijali všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie právneho poriadku so smernicou o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie (smernica 2014/61/EÚ), ani ich  Komisii neoznámili, porušili tieto členské štáty svoje povinnosti, ktoré im táto smernica ukladá v článku 13.

Viac..  Komisia prijíma opatrenia na podporu biotechnológie a biovýroby v EÚ

V praxi podľa článku 260 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) platí, že ak členský štát netransponuje smernicu EÚ do vnútroštátneho práva v požadovanom termíne, Komisia môže požiadať Súdny dvor o uloženie finančných sankcií, pri ktorých sa zohľadňuje závažnosť a trvanie porušenia.

V liste z 11. júla 2017 chorvátsky minister námorné záležitosti, dopravu a infraštruktúru Oleg Butković informoval Komisiu, že v piatok bude schválená posledná chýbajúca časť transpozície smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie do chorvátskeho práva. Ak dôjde k jej schváleniu a Komisia o tom dostane oznámenie, bude ju môcť posúdiť a vyvodiť primerané závery ešte pred vykonaním dnešného rozhodnutia, čím by sa prípad uzavrel.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 20 miliónov eur na podporu podnikov pôsobiacich v prvovýrobe …

Consent choices