Jyrki Katainen
Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

Komisia pomáha regiónom pri budovaní odolných hospodárstiev v ére globalizácie

Z globalizácie vyplývajú obrovské prínosy pre menej rozvinuté hospodárstva sveta a mnohé príležitosti pre Európanov, no napriek značnému rozšíreniu jej prínosov sú náklady s ňou súvisiace často nerovnomerne rozložené, ako sa zdôrazňuje v Diskusnom dokumente Komisie o využívaní globalizácie.

Ak sa chce Európa popasovať s výzvou modernizácie hospodárstva, musí dať svojim regiónom možnosť vytvárať hodnoty a pomáhať im v tomto úsilí. To znamená pustiť sa do inovácie, digitalizácie a dekarbonizácie a rozvíjať zručnosti.

Komisia navrhuje nový súbor opatrení slúžiacich na ďalšiu podporu európskych regiónov pri investovaní do konkurencieschopných špecializovaných oblastí („inteligentná špecializácia“) a zabezpečovaní potrebnej inovácie, odolnosti a rastu.

Podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol: „V záujme zúročenia prínosov globalizácie musíme vytvoriť priaznivé prostredie, kde sa pokrok dosiahnutý v oblasti obchodu a technického pokroku môže premietnuť do reality. Kľúčom k uchopeniu tejto výzvy a posilneniu právomocí našich regiónov sú investičné a inovačné stratégie riadené i vytvárané na miestnej úrovni.“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová vyhlásila: „Ako povedal predseda Juncker, vstúpili sme do „glokálnej“ éry. Vplyv globálnych problémov tak najprv pociťujeme na lokálnej úrovni. Naše hospodárstva prechádzajú zásadnými zmenami. Tento proces nemôžeme zvrátiť. Môžeme však našim regiónom pomôcť osvojiť si správne nástroje pre silný a trvalý rast – a práve takýmto nástrojom je inteligentná špecializácia.“

Koncepcia inteligentnej špecializácie, zavedená do všetkých regionálnych politických programov v roku 2014, sa osvedčila a prináša výsledky. Komisia plánuje s ňou súvisiace pozitívne skúsenosti využiť pri dvoch pilotných projektoch:

  • Cielená podpora v prípade osobitných výziev, ktoré riešia regióny čeliace priemyselným zmenám: na ich žiadosť môžu niektoré regióny pôsobiť v partnerstve s tímami odborníkov Komisie, aby na základe svojich stratégií pre inteligentnú špecializáciu v maximálnej miere rozvíjali svoju inovačnú kapacitu, odstraňovali prekážky v oblasti investícií, vybavovali občanov správnymi zručnosťami a pripravovali sa na priemyselné a spoločenské zmeny.
  • Medziregionálne inovačné partnerstvá podporované z fondov EÚ: tento pilotný projekt je inšpirovaný úspechom iniciatívy Vanguard a jeho cieľom je identifikovať a rozvíjať „financovateľné“ medziregionálne projekty, ktoré môžu vytvárať európske hodnotové reťazce v prioritných odvetviach, akými sú napríklad veľké dáta (big data), biohospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov, prepojená mobilita alebo vyspelá výroba.
Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

Komisia pritom zintenzívni svoje úsilie zamerané na pomoc členským štátom pri riešení ostatných prekážok rastu a vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia. Osobitná pozornosť sa bude venovať kvalite a otvorenosti verejného výskumu, spolupráci medzi podnikateľskou a akademickou obcou a zosúladeniu miestnej škály zručností s dopytom na trhu, a to s pomocou podporných kapacít, ktorá má Komisia k dispozícii.

Komisia zároveň preskúma spôsoby, ktorými by sa mohli uľahčiť ďalšie synergie a prepojenia medzi rôznymi v súčasnosti existujúcimi programami a nástrojmi EÚ zameranými na inováciu, rast a konkurencieschopnosť.

Ďalšie kroky

Výzvy na vyjadrenie záujmu týkajúce sa pilotného opatrenia v regiónoch čeliacich priemyselným zmenám sa vyhlásia na jeseň tohto roka. Medziregionálne partnerstvá sa zriadia v roku 2017 a budú fungovať počas roka 2018.

Doteraz získané skúsenosti so súčasnými programami politiky súdržnosti spolu s opatreniami a politickými riešeniami predloženými v tomto oznámení budú v kontexte prebiehajúcej diskusie o budúcnosti finančných prostriedkov EÚ predstavovať užitočný príspevok k príprave budúceho rozpočtového rámca.

Komisia bude uvažovať o silnejšom prepojení medzi existujúcimi nástrojmi EÚ so spoločným cieľom reagovať na nové priemyselné výzvy. Inteligentná špecializácia by sa mohla rozvinúť na komplexný nástroj, ktorý by všetkým regiónom pomohol profitovať zo zmien vyplývajúcich z globalizácie.

Súvislosti

Inteligentná špecializácia je základným predpokladom efektívnosti výdavkov na výskum a inovácie v rámci politiky súdržnosti. Ide o koncepciu, na základe ktorej sa od všetkých regiónov vyžadovali návrhy investičných stratégií založených na ich vlastných konkurenčných výhodách – počnúc agropotravinárskymi špecialitami až po cestovný ruch, nanotechnológie či letecký priemysel.

V rámci týchto stratégií dostávajú miestne podniky finančnú podporu na vývoj inovačných výrobkov a rozšírenie svojho pôsobenia aj mimo miestnych trhov. Vďaka týmto stratégiám sa podarilo zlepšiť väzby medzi vedeckou a podnikateľskou obcou, ako aj koordináciu na všetkých úrovniach miestnej správy.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices