lod, namornici
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia chce zlepšiť pracovné podmienky námorníkov

Európska komisia navrhuje, aby sa dohoda medzi sociálnymi partnermi, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky námorníkov na palube plavidiel plaviacich sa pod vlajkou EÚ, zakotvila v právnych predpisoch EÚ.

Európska komisia navrhuje, aby sa dohoda medzi sociálnymi partnermi, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky námorníkov na palube plavidiel plaviacich sa pod vlajkou EÚ, zakotvila v právnych predpisoch EÚ. Návrh zabezpečí lepšiu ochranu námorníkov v budúcnosti pred zanechaním (bez finančných prostriedkov a náležitej starostlivosti) v zahraničných prístavoch, a posilní ich práva na kompenzáciu v prípade smrti či dlhodobej pracovnej neschopnosti v dôsledku pracovného úrazu, choroby z povolania alebo pracovného rizika.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti uviedla: „Námorná doprava zostáva rozhodujúcim faktorom v oblasti hospodárskeho rozvoja Európy. Návrh posilní ochranu námorníkov a podporí spravodlivú hospodársku súťaž v odvetví námornej dopravy. Lepšie pracovné podmienky zároveň zatraktívnia v očiach mladých Európanov odvetvie lodnej dopravy. Tento návrh je výborným príkladom toho, ako sociálni partneri podporujú Komisiu v snahe zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ slúžili svojmu účelu.“

Celosvetová povaha odvetvia lodnej dopravy s rozdielnymi vnútroštátnymi zákonmi, ktoré sa uplatňujú v závislosti od vlastníka lode, vlajkového štátu plavidla alebo štátnej príslušnosti posádky, sťažujú námorníkom rýchlu a uspokojivú kompenzáciu v prípade zanechania, zranenia alebo smrti. Návrh Komisie predstavuje zlepšenia existujúceho systému.

Zlepšuje ochranu námorníkov v prípade zanechania, napr. keď vlastník lode nevyplatí zmluvnú mzdu za obdobie minimálne dvoch mesiacov alebo keď nechal námorníka bez potrebnej starostlivosti a podpory prevádzkovať loď. To bude prínosom nielen pre samotných námorníkov, ale aj pre všetky prístavné orgány EÚ, pretože bude mať za následok menej problematických prípadov zanechania.

Návrh takisto zlepší mechanizmy poskytovania kompenzácie. Zrýchli a uľahčí úhradu nárokov, čo pomôže vyhnúť sa byrokracii a dlhým oneskoreniam pri vyplácaní, ktorým musia námorníci alebo ich rodiny často čeliť v prípade zanechania alebo v prípade úmrtia či dlhodobej pracovnej neschopnosti v dôsledku nehôd alebo ochorení v práci.

Súvislosti

V roku 2010 pôsobilo v námornej doprave v členských štátoch EÚ podľa odhadov 230 000 aktívnych námorníkov. Podľa štúdie Eurofoundu o sociálnom dialógu v odvetví námornej dopravy a správy Európskej komisie má námorná doprava zásadný význam pre európske hospodárstvo: 80 % svetového obchodu sa realizuje prostredníctvom námornej dopravy, pričom príbrežnou námornou dopravou sa v rámci Európy prepravuje 40 % nákladného tovaru. Okrem toho má námorná doprava takisto dosah na kvalitu života občanov, keďže ponúka prepravné služby pre turistov a obyvateľov ostrovov a okrajových regiónov. Každoročne prejde cez európske prístavy viac ako 400 miliónov cestujúcich.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

V tejto súvislosti Medzinárodná organizácia práce prijala v roku 2006 Dohovor o pracovných normách v námornej doprave (MLC), ktorého cieľom je vytvorenie jednotného a súdržného nástroja obsahujúceho všetky aktualizované normy vzťahujúce sa na pracovné podmienky v medzinárodnej námornej doprave. Poskytuje súbor práv a opatrení na ochranu pri práci pre všetkých námorníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť či vlajku lode. MLC doteraz ratifikovalo 81 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ s výnimkou Rakúska, Slovenska a Českej republiky. Ustanovenia dohovoru boli začlenené do právnych predpisov EÚ smernicou Rady 2009/13/ES. Dohovor sa zaoberá niektorými problémami týkajúcimi sa zodpovednosti a kompenzácie v súvislosti s nárokmi posádky v prípade smrti, zranenia a zanechania. Námorníkom pracujúcim ďaleko od domova však stále hrozí, že ich vlastníci lode, ktorí si už neplnia svoje povinnosti, zanechajú v cudzích prístavoch bez finančných prostriedkov a náležitej starostlivosti. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie práce bolo takto od roku 2004 zanechaných 192 obchodných lodí, pričom 21 z nich boli plavidlá plaviace sa pod vlajkou EÚ. V roku 2016 bolo v prístavoch EÚ takto zanechaných päť obchodných plavidiel a 58 námorníkov.

Medzinárodná konferencia práce preto schválila určité zmeny na svojom 103. zasadnutí v Ženeve 11. júna 2014, pričom všetky členské štáty EÚ hlasovali za. Dňa 5. decembra 2016 uzavreli sociálni partneri v odvetví námornej dopravy EÚ dohodu s cieľom prevziať tieto zmeny do smernice 2009/13/ES. Návrhom Komisie sa táto dohoda medzi Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) teraz transponuje do právnych predpisov EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices