emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chce, aby sa nové modely automobilov testovali spoľahlivejšie

Od 1. septembra 2017 budú musieť nové modely automobilov pred uvedením do prevádzky na európskych cestách prejsť novými, spoľahlivejšími emisnými skúškami v podmienkach skutočnej jazdy [„emisie pri skutočnej jazde“ (Real Driving Emissions – RDE)] a tiež zdokonalenou laboratórnou skúškou [„celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá“ (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP)].

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti uviedol: „Nové emisné skúšky sú prelomom v našom neustálom úsilí o to, aby u nás v nasledujúcich rokoch jazdili čistejšie a udržateľnejšie autá. Pred nami je však stále veľa práce. Emisný škandál ukázal, že potrebujeme väčšiu nezávislosť pri skúšaní vozidiel, ale súčasne aj prísnejší dohľad nad trhom. Komisia musí mať navyše možnosť zakročiť v prípade protiprávneho konania. V januári 2016 predložila Komisia návrh, ktorým by sa malo práve toto dosiahnuť. Odvtedy sa však v súvislosti s ním nepokročilo, no je najvyšší čas, aby ho Európsky parlament a Rada prijali. Zároveň sa musíme v celej EÚ rozhodne snažiť presadzovať nízkoemisnú mobilitu.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska dodala: Vzhľadom na riziká pre verejné zdravie a životné prostredie je rýchly prechod na vozidlá s nulovými emisiami v záujme nás všetkých. Zároveň má rozhodujúci význam z hľadiska zachovania medzinárodnej konkurencieschopnosti nášho automobilového priemyslu. Vozidlá s dieselovými motorom sú však zatiaľ stále súčasťou nášho života a my musíme obnoviť dôveru v túto technológiu. Preto je nevyhnutné zaviesť nové, spoľahlivejšie skúšky pre nové autá. A čo sa týka áut, ktoré už sú v prevádzke, členské štáty musia odvádzať svoju prácu, teda presadzovať právne predpisy a spolu so všetkými zainteresovanými stranami podnikať ďalšie kroky na zníženie emisií existujúcich vozidiel.“

Nové emisné skúšky zaistia spoľahlivejšie výsledky a pomôžu obnoviť dôveru v deklarované vlastnosti nových automobilov. Sú jedným z viacerých dôležitých krokov v úsilí Komisie o čistý, udržateľný a konkurencieschopný automobilový priemysel:

  • Spoľahlivejšie a presnejšie emisné skúšky: emisie oxidov dusíka a tuhých častíc, ktoré sú hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia, sa budú merať s väčšou spoľahlivosťou v podmienkach skutočnej jazdy (skúška RDE). Táto skúška bude dopĺňať nový, realistickejší laboratórny skúšobný postup pre ľahké vozidlá (WLTP) týkajúci sa všetkých emisií vrátane emisií CO2, oxidov dusíka a ďalších látok znečisťujúcich ovzdušie, ako aj spotreby paliva. Od septembra 2017 budú obe skúšky povinné pre všetky nové modely automobilov a v rokoch 2018 – 2019 budú postupne zavedené pre všetky nové automobily (podrobnosti sú uvedené v MEMO/17/2821).
  • Úplné prepracovanie systému typového schvaľovania: návrh nariadenia, ktorý Komisia predložila v januári 2016, zabezpečí po svojom schválení vyššiu kvalitu a nezávislosť skúšania vozidiel, lepší dohľad nad vozidlami, ktoré sú už v prevádzke, a tiež zavedenie dohľadu nad systémom na úrovni EÚ.
  • Normy kvality ovzdušia: členské štáty musia dodržiavať imisné limity, ktoré EÚ stanovila pre celý rad znečisťujúcich látok vrátane NO2, a vypracovať plány kvality ovzdušia pre tie zóny alebo aglomerácie, kde sa tieto limity prekračujú.
  • Nízkoemisná mobilita: cieľom Európskej stratégie pre nízkoemisnú mobilitu je zvýšiť efektivitu systému dopravy, urýchliť zavádzanie nízkoemisných alternatívnych zdrojov energie v oblasti dopravy a prejsť na vozidlá s nulovými emisiami. Zameriava sa na širokú škálu možných alternatívnych zdrojov energie s nízkymi emisiami, ktoré možno využiť pre osobné autá a autobusy, a súčasne kladie dôraz na elektrifikáciu železničnej dopravy a využívanie biopalív v leteckej, nákladnej a autobusovej doprave. Komisia zároveň plánuje do novembra 2017 prijať akčný plán infraštruktúry pre alternatívne palivá, aby podporila čo najširšie využívanie alternatívnych palív v Európe.
Viac..  EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

Komisia popritom pozorne sleduje úsilie členských štátov, pokiaľ ide o automobily znečisťujúce životné prostredie, ktoré už sú v prevádzke.

Po tom, ako sa v septembri 2015 zistilo, že koncern Volkswagen Group používal rušiaci softvér na obchádzanie emisných noriem pre určité látky znečisťujúce ovzdušie, Komisia vyzvala všetky členské štáty ako strany zodpovedné za dohľad nad trhom a presadzovanie právnych predpisov o typovom schvaľovaní, aby uskutočnili potrebné vyšetrovania skutočných emisií vozidiel na svojom území a zabezpečili dodržiavanie právnych predpisov EÚ. Komisia podporila ich aktivity vypracovaním spoločnej metodiky skúšania na odhalenie rušiacich zariadení meniacich výsledky laboratórnych skúšok, ktorá pomôže zaistiť konzistentnosť výsledkov vyšetrovaní uskutočňovaných členskými štátmi. Uverejnila tiež usmernenia, ktoré pomôžu orgánom členských štátov posúdiť, či výrobcovia automobilov používajú rušiace zariadenia alebo iné stratégie, ktoré vedú k vyšším emisiám vozidla mimo skúšobného cyklu, a analyzovať, či majú technické opodstatnenie.

V decembri 2016 a máji 2017 Komisia začala voči ôsmim členským štátom postup v prípade nesplnenia povinnosti za porušenie právnych predpisov týkajúcich sa typového schvaľovania EÚ, a naďalej monitoruje, či sa právne predpisy EÚ v tejto oblasti správne uplatňujú.

Komisia takisto zabezpečí, aby sa dodržiavali pravidlá hospodárskej súťaže a bude sa ďalej snažiť zaistiť spravodlivé podmienky pre spotrebiteľov.

A napokon, Komisia sa naďalej snaží zabezpečiť dodržiavanie pravidiel EÚ v oblasti kvality ovzdušia, a to prostredníctvom postupu v prípade nesplnenia povinnosti voči 16 členským štátom, ktoré nedodržiavajú imisné limity NO2.

O dac

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices