emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia tlačí na Volkswagen, aby dokončil opravy automobilov dotknutých škandálom s emisiami

Úrady EÚ na ochranu spotrebiteľa spolu s Európskou komisiou zaslali spoločný list generálnemu riaditeľovi spoločnosti Volkswagen, v ktorom nástoja na tom, aby skupina neodkladne opravila všetky automobily, ktorých sa týka emisný škandál známy ako dieselgate.

Tento krok je súčasťou koordinovaného postupu úradov EÚ na ochranu spotrebiteľa. Jeho cieľom je dosiahnuť, aby skupina Volkswagen v nadväznosti na škandál s emisiami dodržiavala právne predpisy o ochrane spotrebiteľa a aktívne sa pričinila o nápravu, pokiaľ ide o dotknutých spotrebiteľov. Úrady na ochranu spotrebiteľa z celej EÚ naďalej dostávajú informácie nasvedčujúce tomu, že mnohé takéto automobily ešte nie sú opravené.

V nadväznosti na rozhovory, ktoré sa uskutočnili s komisárkou Jourovou v roku 2016, sa spoločnosť Volkswagen zaviazala opraviť všetky dotknuté automobily do jesene 2017. Úrady EÚ na ochranu spotrebiteľa pod vedením holandského úradu pre spotrebiteľov a trhy naliehavo vyzývajú spoločnosť Volkswagen, aby do mesiaca potvrdila, že tento plán dodrží. Žiadajú spoločnosť o úplnú transparentnosť celého procesu vrátane podrobného zosumarizovania toho, čo sa už v tejto veci vykonalo a čo zostáva spraviť. Keďže Komisia požadovala, že všetky dotknuté automobily Volkswagen sa musia v plnej miere uviesť do súladu s pravidlami typového schvaľovania, Volkswagen by sa mal zaručiť, že vyrieši prípadné problémy, ktoré sa vyskytnú po oprave automobilov.

Komisárka Jourová v tejto súvislosti uviedla: „S potešením vnímam, že úrady na ochranu spotrebiteľa, ktorých úlohou je presadzovať právo EÚ, zaujali voči Volkswagenu jednotný postoj a trvajú na tom, aby rešpektoval naše požiadavky. Spoločným postupom môžu orgány na ochranu spotrebiteľa dosiahnuť, aby sa právo EÚ o ochrane spotrebiteľa dodržiavalo všade v Únii. Osobitne na tom záleží, ak ide o celoeurópske problémy, ako je práve prípad spoločnosti VW, ktorý sa negatívne dotýka viac ako ôsmich miliónov spotrebiteľov v rôznych členských štátoch. Vďaka spoločnej pozícii, ku ktorej sa dospelo, si môžu byť spotrebitelia EÚ istí, že tak úrady členských štátov na ochranu spotrebiteľa, ako aj Európska komisia stoja na ich strane, a že neakceptujeme žiadne polovičaté opatrenia.“ 

Úrady na ochranu spotrebiteľa očakávajú od spoločnosti Volkswagen odpoveď predovšetkým na tieto body:

  • Transparentnosť a komunikácia: Spoločnosť Volkswagen by mala čo najskôr jednotlivo informovať spotrebiteľov o nastávajúcej oprave. Spoločnosť Volkswagen by mala spotrebiteľom poskytnúť dostatočné informácie, aby sa mohli kvalifikovane rozhodnúť. V súlade so smernicou o nekalých obchodných praktikách by im spoločnosť mala poskytnúť okrem iného tieto informácie:

o presné a jasné dôvody, prečo musí byť automobil opravený,

o čo oprava obnáša,

o čo musia urobiť, aby bol ich automobil opravený,

o čo sa stane alebo môže stať, ak si nedajú automobil opraviť,

o v ktorých členských štátoch a odkedy prestanú byť neopravené automobily spôsobilé na používanie v cestnej premávke.

  • Informovanie majiteľov ojazdených automobilov a spotrebiteľov, ktorí automobil nekúpili v sieti autorizovaných obchodných zástupcov spoločnosti Volkswagen: Spoločnosť Volkswagen by mala vyvinúť maximálne úsilie, aby informovala aj spotrebiteľov, ktorí vlastnia automobil zakúpený inde než v sieťach autorizovaných obchodných zástupcov spoločnosti Volkswagen alebo ktorí navštevujú neautorizovaný servis (napr. ojazdené vozidlá, autá priamo od dovozcov).
  • Opatrenie na nastolenie dôvery: Úrady na ochranu spotrebiteľa privítali opatrenie skupiny Volkswagen na nastolenie dôvery, ktoré spotrebiteľov uisťuje o oprave. Uvedené úrady spoločnosť Volkswagen vyzvali, aby o tom iniciatívne upovedomila všetky dotknuté strany, pričom opravy nebude obmedzovať len na určité časti a súčasti automobilu ani na určitú lehotu a bude k nim pristupovať ako k právne záväznému prísľubu, že po oprave si automobily zachovajú celkové výkonnostné parametre.
  • Poskytnutie podpory predajcom automobilov v súvislosti s vykonávaním opráv: Zatiaľ čo zodpovednosť za zabezpečenie zhody s typom vozidla nesie výrobca, podľa smernice o predaji spotrebného tovaru a zárukách naň zodpovedá za akékoľvek vady v čase dodania tovaru predajca. Úrady na ochranu spotrebiteľa žiadajú, aby spoločnosť Volkswagen všemožne uľahčila predajcom automobilov prácu.
  • Predĺženie lehoty na vykonanie opráv: Úrady na ochranu spotrebiteľa žiadajú, aby spoločnosť Volkswagen potvrdila harmonogram opráv všetkých automobilov. Pokiaľ by vykonanie opráv nebolo dokončené na jeseň 2017, spoločnosť Volkswagen by sa mala zaviazať, že predĺži lehotu na bezplatnú opravu softvéru na tak dlho, ako bude potrebné, aby splnila svoju povinnosť zabezpečiť, že všetky vozidlá budú v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa.
Viac..  J. Nagel: Eurozóna nad infláciou ešte nevyhrala, ďalší pokles bude pomalší

Ďalšie kroky

Úrady na ochranu spotrebiteľa vyzývajú spoločnosť Volkswagen, aby na ich žiadosť odpovedala v lehote jedného mesiaca a aby sa zapojila do dialógu na celoeurópskej úrovni. Ak spoločnosť Volkswagen na zaujatie tejto spoločnej pozície nezareaguje alebo ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, každý členský štát sám rozhodne o ďalšom vývoji a podobe opatrení. Jednotlivé úrady môžu prijať primerané opatrenia v závislosti od daných miestnych okolností a v prípade potreby aj opatrenia na presadzovanie práva.

Súvislosti

Nariadenie EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa spája vnútroštátne úrady na ochranu spotrebiteľa do celoeurópskej siete na vynucovanie práva. Vďaka tomuto rámcu môže úrad z jednej krajiny EÚ požiadať príslušný partnerský úrad v inej krajine EÚ, aby prijal opatrenia v prípade cezhraničného porušenia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Táto spolupráca sa uplatňuje pri predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako je napríklad smernica o nekalých obchodných praktikách a smernica o právach spotrebiteľa alebo smernica o predaji spotrebného tovaru a zárukách naň.

V rámci spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa príslušné úrady pravidelne preskúmavajú otázky spoločného záujmu, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa na jednotnom trhu, a koordinujú svoje činnosti v oblasti dohľadu nad trhom aj prípadné opatrenia na presadzovanie práva. Komisia napomáha výmenu informácií medzi úradmi a ich koordináciu.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices