mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zamestnanosť mladých: Komisa podporuje rozvoj dlhodobých stáží v EÚ

Európska komisia predbežne financuje sedem pilotných projektov, ktoré ponúkajú dlhodobú učňovskú prípravu v zahraničí.

Cieľom týchto projektov je otestovať experimentálne stáže v trvaní aspoň šesť mesiacov v záujme podpory dlhodobejšej učňovskej prípravy v zahraničí.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti uviedla: „Skúsenosti ukázali, že dlhodobá mobilita zlepšuje sociálne, profesionálne a jazykové zručnosti – oveľa viac než krátkodobé pobyty v zahraničí. Na rozdiel od univerzitných študentov, ktorí sa zúčastňujú na celoročných programoch ako Erasmus, však prevažná väčšina študentov odborného vzdelávania a prípravy zvykne odchádzať do zahraničia na kratšie obdobia. Preto vytvárame viac dlhodobých príležitostí, čo nakoniec povedie k zvýšeniu ich šancí na trhu práce. Vďaka týmto pilotným projektom a našej novej iniciatíve ErasmusPro očakávame, že sa nám pre študentov OVP do roku 2020 podarí sprístupniť až 50 000 dlhodobých mobilít.“

Už dnes priblížiť financovanie v rámci programu Erasmus+ na podporu zahraničných mobilitných pobytov v rozmedzí dvoch týždňov až dvanástich mesiacov. Napriek prínosu dlhodobých stáží však ani 1 % z nich nezostáva v zahraničí dlhšie než 6 mesiacov. V rámci pilotných projektov, ktoré sa začali tento rok, sa preto ponúkne 238 učňom stáž v inej krajine EÚ na obdobie od šiestich do dvanástich mesiacov s cieľom identifikovať osvedčené postupy a slabé miesta súvisiace s dlhodobejšími učňovskými stážami v zahraničí. Týchto 238 miest je doplnkom k ďalším 100 stážam, na ktorých sa v súčasnosti zúčastňujú učni v rámci podobných projektov financovaných Komisiou v roku 2016. Ako súčasť celkového úsilia Komisie o zlepšenie dlhodobej mobility študentov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) Komisia v decembri 2016 navrhla aj iniciatívu ErasmusPro, ktorá začne fungovať v roku 2018 a ktorá umožní ďalším 50 000 mladým ľuďom stráviť 3 až 12 mesiacov v inom členskom štáte.

Pilotné projekty aj iniciatíva ErasmusPro sú prvými krokmi k vytvoreniu európskeho rámca pre dlhodobú mobilitu učňov. Ten poskytne členským štátom konkrétne usmernenia, aby sa mladým ľuďom umožnilo rozvíjať si zručnosti a zlepšiť si vyhliadky na zamestnanie. Skúsenosť v inej krajine EÚ by v nich navyše mohla upevniť pocit európskeho občianstva.

Súvislosti

Komisia už poskytla mnoho podpory na mobilitu študentov odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Napríklad v rámci programu Erasmus+získa financie na pobyt v zahraničí približne 650 000 študentov a nedávnych absolventov OVP. Dĺžka stáží sa pohybuje od 2 týždňov do 12 mesiacov.

Viac..  Ch. Lagardová: Inflácia v eurozóne sa zmierňuje, boj ECB sa však neskončil

Komisia však má za cieľ posilniť príležitosti na dlhodobejšiu mobilitu – a teda aj hlbšie skúsenosti – pre študentov OVP a učňov s cieľom pomôcť im absolvovať podstatnú časť odborného vzdelávania v inej európskej krajine.

Predbežné financovanie pilotných projektov je príkladom tohto úsilia v praxi. Komisia zatiaľ vyhlásila dve výzvy na predkladanie žiadostí pre pilotné projekty (v rokoch 2016 a 2017). Granty boli pridelené deviatim projektom. Tohtoročné projekty vedie šesť členských štátov (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko), ale do partnerstiev ich je zapojených 21. Projekty ponúkajú učňovskú prípravu v širokej škále povolaní a odvetví, ako je cestovný ruch, stravovanie, zdravotná starostlivosť, obchod a logistika, IT, marketing, stavebníctvo, spracovateľský priemysel (kovy, elektronika…) či poľnohospodárstvo. Profesionálne, osobné a spoločenské skúsenosti získané vďaka pobytu a práci v zahraničí doplnia a obohatia učňovskú prípravu v domovskej krajine.

Zámerom siedmich pilotných projektov na rok 2017 je:

  • zhodnotiť dopyt a kapacitu, pokiaľ ide o nadnárodné programy dlhodobej vzdelávacej mobility učňov,
  • identifikovať prekážky, ktoré stoja v ceste dlhodobým mobilitám,
  • identifikovať a šíriť osvedčené postupy a faktory úspešnosti, pokiaľ ide o dlhodobé pracovné stáže pre učňov.

Projekty z roku 2017 budú trvať do konca roku 2018, resp. do začiatku roka 2019.

Práve s cieľom zlepšiť dlhodobú mobilitu študentov OVP Komisia v decembri 2016 navrhla aj iniciatívu „ErasmusPro“, ktorá je súčasťou programu Erasmus+ a ktorá bola osobitne navrhnutá na podporu dlhodobých zahraničných stáží študentov OVP. ErasmusPro začne fungovať v roku 2018 a poskytne možnosť stráviť 3 až 12 mesiacov v inom členskom štáte ďalším 50 000 mladým ľuďom.

O dac

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices