utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Premiestňovanie a presídľovanie: Solidarita funguje

O pokroku v oblasti migrácie boli prijaté štyri správy, v ktorých Komisia apeluje na všetky zúčastnené strany, aby udržali pokrok, ktorý dosiahli pri riadení tokov nelegálnej migrácie, ochrane vonkajších hraníc EÚ a pri podpore členských štátov v prvej línii, ktoré sú vystavené migračnému tlaku, a aby v týchto oblastiach napredovali ešte rýchlejšie.

Mechanizmus premiestnenia, ktorý bol zriadený na úrovni EÚ, funguje a prináša výsledky, o čom svedčí aj skutočnosť, že doteraz bolo premiestnených 27 695 osôb. Je mimoriadne dôležité, aby členské štáty čo najskôr premiestnili z Talianska a Grécka všetkých oprávnených kandidátov. Vyhlásenie EÚ a Turecka naďalej prispieva k tomu, že prílev nelegálnych migrantov do Grécka sa stále pohybuje na nízkej úrovni. Vďaka tomuto vyhláseniu bolo zároveň možné presídliť do EÚ takmer 10 000 Sýrčanov. Počas letných mesiacov výrazne poklesol počet osôb, ktoré neoprávnene prekročili hranice alebo zahynuli v centrálnom Stredozemí, čo je aj prejavom koordinovaného úsilia EÚ, a najmä Talianska. Nástroje, ktoré má európska pohraničná a pobrežná stráž k dispozícii, sa teraz už uplatňujú v praxi. Členské štáty však budú musieť vynaložiť ďalšie úsilie, aby mohli v plnej miere využiť posilnený mandát tejto agentúry v oblasti návratu.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Všetci aktéri na úrovni EÚ spolu intenzívne pracovali na tom, aby zabezpečili riadenie migračných tokov, ochranu našich vonkajších hraníc a podporu členských štátov v prvej línii. Sme na správnej ceste. Výsledky nášho úsilia môžeme vidieť priamo v praxi. Výzvam a rizikovým faktorom spojeným s migráciou však budeme čeliť i naďalej. Preto musíme i naďalej zlepšovať naše kroky, aby sme dokázali zachrániť ľudské životy, vytvoriť bezpečné a legálne cesty pre tie osoby, ktoré ochranu skutočne potrebujú, a zabezpečiť návrat tých, ktorí nemajú právo zdržiavať sa na našom území.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos dodal: Keď Európa ťahá za jeden povraz v duchu zodpovednosti a solidarity, posúvame sa vpred a dosahujeme hmatateľné výsledky tak v rámci EÚ, ako aj mimo nej. Dnešná realita je toho jasným dôkazom — znížili sme toky nelegálnej migrácie a zvýšili počet legálne presídlených utečencov, zabezpečili sme, aby spoločná európska pohraničná a pobrežná stráž začala fungovať v praxi a prijímame spoločné opatrenia tak na podporu Talianska, ako aj na trase cez centrálne Stredozemie. Solidaritu vidíme aj vo vnútri EÚ: mechanizmus premiestnenia prináša konkrétne výsledky, pričom z Grécka a Talianska boli premiestnení takmer všetci zaregistrovaní žiadatelia. Úspech dosiahnutý vo všetkých týchto oblastiach musíme udržať.“ 

Premiestňovanie a presídľovanie — solidarita funguje

Dva roky po zavedení núdzového mechanizmu vykazuje proces premiestňovania pozitívny trend, ktorý potvrdzuje výrazné zrýchlenie premiestňovania zaznamenané v roku 2017: od februára 2017 bolo presunutých v priemere 2 300 osôb mesačne, a to takmer do všetkých členských štátov. K 4. septembru bolo premiestnených vyše 27 695 osôb (19 244 z Grécka a 8 451 z Talianska). Keďže na premiestnenie z Grécka ešte stále čaká okolo 2 800 osôb a do Talianska každý deň prichádzajú noví žiadatelia, treba neustále vyvíjať úsilie na všetkých stranách. Členské štáty musia urýchliť vybavovanie presunov v rámci premiestňovania a predložiť dostatočné prísľuby umožňujúce premiestniť všetkých kandidátov. Taliansko musí zrýchliť proces identifikácie a registrácie oprávnených kandidátov (najmä Eritrejčanov).

Niektoré členské štáty (Malta a Lotyšsko) už splnili svoje záväzky týkajúce sa prideleného počtu osôb z Grécka, zatiaľ čo iné štáty (FínskoLitvaLuxembursko a Švédsko) sa k tomuto cieľu blížia. Malta a Fínsko čoskoro splnia aj svoje záväzky vo vzťahu k pridelenému počtu osôb z Talianska. Komisia zároveň víta, že s premiestňovaním osôb z Talianska už začalo aj Rakúsko a že sa momentálne pripravuje premiestnenie prvých osôb z Talianska na Slovensko. Svoje právne záväzky si na druhej strane naďalej neplní Česká republikaMaďarskoPoľsko, ktoré doteraz nepremiestnili ani jednu osobu (Maďarsko a Poľsko) alebo ktoré viac ako rok neprisľúbili žiadne miesta na premiestnenie (Česká republika). Komisia preto 26. júla pristúpila k ďalšej fáze postupu v prípade nesplnenia povinnosti a uvedeným členským štátom zaslala odôvodnené stanovisko. Komisia víta rozhodnutie Európske súdneho dvora, v ktorom tento súd potvrdil platnosť druhého rozhodnutia Rady o premiestnení a zamietol žaloby podané Slovenskom a Maďarskom.

Právne záväzky členských štátov v oblasti premiestňovania neprestanú platiť v septembri. Rozhodnutia Rady o premiestnení sa totiž uplatňujú na všetky oprávnené osoby, ktoré vstúpia na územie Grécka alebo Talianska do 26. septembra 2017. Znamená to teda, že oprávnení žiadatelia by mali byť premiestnení aj po tomto dátume. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité, aby všetky členské štáty, najmä Poľsko, Maďarsko a Česká republika, ako aj tie, ktoré neprijali celý počet osôb, ktoré im boli pridelené, zintenzívnili svoje úsilie v záujme premiestnenia všetkých oprávnených žiadateľov.

Očakáva sa, že európsky systém presídľovania, ktorý bol prijatý v júli 2015, bude úspešne ukončený: členské štáty a štáty pridružené k schengenskému priestoru už presídlili 17 305 z celkového dohodnutého počtu 22 504 osôb. Na základe vyhlásenia EÚ a Turecka bolo z Turecka do EÚ doteraz presídlených 8 834 Sýrčanov, čo zahŕňa aj 1 028 nových presunov uskutočnených od uverejnenia poslednej správy. Od zavedenia oboch týchto systémov, ktoré sa uplatňujú na úrovni EÚ, bolo presídlených celkovo 22 518 osôb. Komisia iniciovala 4. júla 2017 nové kolo predkladania prísľubov v oblasti presídľovania na rok 2018, aby tak zabezpečila, že EÚ bude v tomto smere i naďalej vyvíjať spoločné úsilie, a to až do prijatia návrhu Komisie týkajúceho sa rámca EÚ v oblasti presídľovania. Členské štáty sa vyzývajú, aby do 15. septembra 2017 predložili svoje prísľuby na rok 2018, pričom by sa mali osobitne zamerať na presídľovanie zo severnej Afriky a Afrického rohu a zároveň pokračovať v presídľovaní z Turecka. Komisia v tejto súvislosti vyčlenila 377,5 mil. EUR na podporu presídlenia minimálne 37 750 osôb (10 000 EUR na osobu).

Viac..  Pomôžte Ukrajine darovaním mobilných zariadení

Vyhlásenie EÚ a Turecka naďalej prináša konkrétne výsledky

Vyhlásenie EÚ a Turecka naďalej prináša konkrétne výsledky a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní účinného riadenia migračných tokov na trase cez východné Stredozemie.

Napriek tomu, že v lete došlo k miernemu zvýšeniu počtu prichádzajúcich osôb, čo zodpovedá sezónnym trendom zaznamenaným v rovnakom období roku 2016, počet osôb, ktoré každý deň prekračujú hranice z Turecka na grécke ostrovy, sa od poslednej správy z 13. júna drží na nízkej úrovni. V priemere ide o 75 osôb za deň. Od začiatku uplatňovania uvedeného vyhlásenia sa celkový počet prichádzajúcich osôb znížil o 97 % a výrazný pokles počtu osôb, ktoré zahynuli v Egejskom mori, zostal zachovaný. Značné úsilie však bude ešte treba vynaložiť na zníženie počtu nevybavených žiadostí o azyl, ako aj na posilnenie nedostatočných kapacít Grécka v oblasti administratívnej prípravy návratov a zaistenia pred návratom, aby sa situácia v oblasti návratov zlepšila. Od prijatia vyhlásenia EÚ a Turecka bolo do Turecka vrátených celkovo 1 896 nelegálnych migrantov. Pokrok bol zaznamenaný aj v iných oblastiach, ktoré sú predmetom vyhlásenia. Komisia zintenzívnila svoje úsilie, pokiaľ ide o poskytovanie finančnej podpory z nástroja pre utečencov v Turecku. Z finančného balíka vo výške 3 mld. EUR, ktorý bol vyčlenený na obdobie rokov 2016 – 2017, boli už prijaté zmluvné záväzky v celkovej hodnote 1,66 mld. EUR a objem vyplatených prostriedkov sa zvýšil na 838 mil. EUR. Počet zraniteľných utečencov podporovaných v rámci núdzovej záchrannej sociálnej siete rapídne stúpol zo 600 000 na 860 000, pričom sa očakáva, že do konca roka 2017 vzrastie na 1,3 milióna.

Európska pohraničná a pobrežná stráž — treba vyvinúť ďalšie úsilie v oblasti návratu

Sfunkčňovanie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž pokračovalo v uplynulých mesiacoch dvoma ďalšími operáciami, ktorých cieľom je poskytnúť pomoc Španielsku v oblasti západného Stredozemia. Celkový počet príslušníkov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorí v súčasnosti poskytujú pomoc členským štátom priamo v teréne, tak stúpol na 1 700. V niektorých oblastiach však stále pretrváva nedostatok vyslaných expertov a nasadeného vybavenia, pričom od apríla 2017 nebolo pre potreby rezervy rýchleho zásahu poskytnuté žiadne nové vybavenie. Členské štáty musia preto urýchlene splniť svoje záväzky a odstrániť pretrvávajúce nedostatky, aby bolo možné zabezpečiť účinné riadenie vonkajších hraníc EÚ.

Agentúra uskutočnila v prípade viacerých členských štátov posúdenie zraniteľnosti. Teraz sú na rade vnútroštátne orgány, ktoré musia zabezpečiť včasné vykonanie predložených odporúčaní. Agentúra okrem toho poskytla pomoc pri 193 operáciách, v rámci ktorých bol zabezpečený návrat 8 606 štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavali na území EÚ, čo v prípade návratových operácií predstavuje nárast o viac ako 160 % v porovnaní s prvým polrokom 2016. Členské štáty však ešte stále nevyužívajú kapacitu tejto agentúry v plnom rozsahu, pričom na to, aby bola táto agentúra schopná v plnej miere naplniť svoj posilnený mandát v oblasti návratu bude treba vynaložiť ďalšie úsilie. Agentúra a členské štáty by sa mali usilovať o to, aby dokázali lepšie zladiť svoje činnosti v oblasti návratu a naplno využiť posilnené nástroje a prostriedky, ktoré má agentúra k dispozícii.

Rámec partnerstva a trasa cez centrálne Stredozemie — zníženie počtu prichádzajúcich osôb

Opatrenia, ktoré boli zavedené na trase cez centrálne Stredozemie a v spolupráci s partnermi v Afrike, začínajú prinášať výsledky. Počet úmrtí na mori sa v letných mesiacoch výrazne znížil a výrazne poklesol aj počet migrantov, ktorí prekročili hranice na trase cez centrálne Stredozemie. Úsilie, ktoré EÚ vynakladá, naďalej pomáha zachraňovať ľudské životy, rozbíjať obchodné modely prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi, bojovať proti základným príčinám uvedených javov a spolupracovať v partnerstve s tretími krajinami. Pri tom všetkom sa vyzdvihujú európske hodnoty a dodržiavanie ľudských práv. Akčný plán týkajúci sa opatrení na podporu Talianska (prijatý 4. júla 2017) treba naďalej realizovať rovnakým tempom a v rovnakej intenzite, a to aj v nadväznosti na vytvorenie kontaktnej skupiny pre trasu cez centrálne Stredozemie a na zasadnutie v Paríži 28. augusta 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices