Julian King
Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu. PHOTO: © European Union.

Komisia: EÚ zmenšuje priestor pôsobenia teroristov

Európska komisia predložila správu o opatreniach, ktoré sa prijali od prejavu predsedu Junckera o stave Únie v roku 2016, ktorých cieľom je posilniť bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ, zlepšiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, eliminovať priestor, v ktorom teroristi pôsobia, a predchádzať radikalizácii.

O rok neskôr Komisia splnila všetky priority súvisiace s bezpečnosťou stanovené predsedom Junckerom. Táto desiata správa o pokroku pri budovaní bezpečnostnej únie rekapituluje aj dosiahnutý progres v iných oblastiach bezpečnosti a poskytuje prehľad budúcej činnosti na nasledujúcich 12 mesiacov a ďalej.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „V minulom roku sa pri budovaní skutočnej bezpečnostnej únie dosiahol výrazný pokrok. Ale útoky len z minulého mesiaca dokazujú, že na zaistenie bezpečnosti našich občanov potrebujeme vynaložiť ešte veľké úsilie. Všetky opatrenia, ktoré oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016 a v pracovnom programe Komisie na rok 2017 sú zrealizované. Toto by sa malo považovať za pevný základ ďalších spoločných opatrení na nasledujúce roky. Ak má vzniknúť skutočná bezpečnostná únia, musíme všetci, t. j. inštitúcie a agentúry EÚ spolu s členskými štátmi, s dôverou spolupracovať.“

Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu, doplnil: „EÚ zmenšuje priestor pôsobenia teroristov tak, aby pre nich bolo stále ťažšie cestovať, získavať výcvik, peniaze, zbrane a výbušniny. Lepšie sme zabezpečili naše vonkajšie hranice, zlepšili sme vzájomnú výmenu informácií o teroristoch a ďalších páchateľoch trestnej činnosti a posilnil sme spoluprácu s internetovými spoločnosťami a miestnymi komunitami s cieľom bojovať proti radikalizácii. Stále však zostáva ešte veľa práce, pričom nedávne útoky sú toho ďalším tragickým dôkazom. Občania od nás očakávajú ochranu a väčšiu bezpečnosť. Musíme spolupracovať a splniť záväzky, ktoré sme si predsavzali.“

Komisia podporila členské štáty v ich úsilí, ktoré za posledný rok vynaložili v súvislosti s dvoma hlavnými piliermi: bojom proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, ako aj prostriedkom na ich podporu a posilňovaním našej obranyschopnosti a budovaním odolnosti proti týmto hrozbám.

Posilnenie bezpečnosti na vonkajších hraniciach

 • V súčasnosti je pre všetkých cestujúcich vrátane občanov EÚ prekračujúcich vonkajšie hranice zavedené systematické vyhľadávanie v bezpečnostných databázach.
 • Dosiahla sa politická dohoda o systéme EÚ vstup/výstup, v ktorom sa budú registrovať údaje o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ.
 • Naďalej sa pracuje na zriadení európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), aby bolo možné vykonávať bezpečnostné kontroly cestujúcich, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti pri vstupe do Európskej únie, ešte pred tým, ako sa dostanú na naše hranice.

Zlepšenie výmeny informácií

 • Komisia navrhla právne predpisy na posilnenie Schengenského informačného systému (SIS) ako najúčinnejšieho nástroja v oblasti presadzovania práva v EÚ.
 • Na riešenie nedostatkov pri správe údajov zo strany Európskej únie Komisia predložila návrhy o výmene registrov trestov štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS).
 • Komisia predstavila nový prístup na dosiahnutie interoperability informačných systémov EÚ v oblasti hraníc a bezpečnosti.
 • Novým nariadením o Europole, ktoré nadobudlo účinnosť v máji, agentúra získala nástroje na to, aby sa stala účinnejšou, efektívnejšou a zodpovednejšou. Činnosť agentúry bola posilnená aj ďalšími zdrojmi.
Viac..  Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

Eliminácia priestoru pôsobenia teroristov

 • Smernica o boji proti terorizmu kriminalizuje činy, akými sú financovanie terorizmu, výcvik alebo cestovanie na účely terorizmu, a takisto posilňuje práva obetí terorizmu.
 • Zmenená smernica o strelných zbraniach bola prijatá s cieľom lepšie kontrolovať získavanie a vlastnenie zbraní, ako aj zabrániť zločincom a teroristom v prístupe k najnebezpečnejším zbraniam vojenského typu. Komisia zintenzívnila boj proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami, najmä v krajinách západného Balkánu.
 • Komisia začala s preskúmaním nariadenia EÚ o prekurzoroch výbušnín, aby posilnila obmedzenia a kontroly látok, ktoré možno použiť na domácu výrobu výbušnín.
 • Nová pracovná skupina zaoberajúca sa mäkkými cieľmi poskytuje platformu pre spoločné využívanie usmernení a výmenu osvedčených postupov o tom, ako chrániť verejné priestory.
 • Na účely boja proti financovaniu terorizmu Komisia predložila tri návrhy na doplnenie právneho rámca v oblasti prania špinavých peňazí, nezákonných peňažných tokov a zmrazení a konfiškácii majetku.

Predchádzanie radikalizácii

 • Komisia pokračovala v spolupráci s internetovými platformami prostredníctvom internetového fóra EÚ s cieľom obmedziť prístup k teroristickému obsahu a spustila program posilnenia občianskej spoločnosti na podporu alternatívneho naratívu online. Jednotka Europolu pre nahlasovanie internetového obsahu za posledné dva roky upozornila na 35 000 položiek s teroristickým obsahom, z ktorých 80 až 90 % bolo odstránených.
 • Komisia pokračovala v podpore prevencie a boja proti radikalizácii na vnútroštátnej a miestnej úrovni, najmä prostredníctvom siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) a vytvorením skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre boj proti radikalizácii.

Správa obsahuje predbežné posúdenie ďalšieho postupu v nadväznosti na stanovisko Súdneho dvora o dohode medzi EÚ a Kanadou o záznamoch o cestujúcich (PNR) a takisto sa v nej uvádzajú podrobnosti o tom, ako sa bude pokračovať v týchto oblastiach aj v nasledujúcom roku. V správe sa hodnotí aj pokrok dosiahnutý v oblasti boja proti počítačovej kriminalite a v oblasti bezpečnosti dopravy.

Kontext

Bezpečnosť je politickou prioritou už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – od politických usmernení predsedu Junckera z júla 2014 až nateraz poslednú správu o stave Únie zo 14. septembra 2016.

Európsky program v oblasti bezpečnosti usmerňuje činnosť Komisie v tejto oblasti a stanovuje hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby. Medzi takéto opatrenia patrí boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, blokovanie zdrojov financovania terorizmu, ako aj lepšia výmena informácií. Od prijatia tohto programu sa dosiahol značný pokrok pri jeho plnení, čo vytvára predpoklady na vytvorenie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie. Tento pokrok sa odráža v pravidelne zverejňovaných správach Komisie.

Ďalšia správa o pokroku v oblasti bezpečnostnej únie bude predložená v októbri 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices