Frans Timmermans
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

Európska komisia chce reformovať iniciatívy občanov a financovanie politických strán

Predseda Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie uviedol:Naša Únia musí urobiť demokratický skok vpred. Až príliš často boli celoeurópske voľby zredukované len na zhluk vnútroštátnych kampaní. Európska demokracia si zaslúži čosi lepšie. Mali by sme dať európskym stranám prostriedky na to, aby sa lepšie organizovali.

Zvyšovanie demokratickej legitímnosti v EÚ prostredníctvom vyššej účasti občanov je jednou z desiatich priorít Junckerovej Komisie (priorita 10 – demokratická zmena). Európska komisia prijala dva legislatívne návrhy, ktorými sa upravuje nariadenie o európskej iniciatíve občanov a nariadenie o európskych politických stranách a nadáciách, s cieľom aj naďalej pokračovať v napĺňaní tohto záväzku.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: Týmito návrhmi posilňujeme postavenie Európanov, aby sa zúčastňovali sa na demokratickom procese. Chceli by sme, aby bola európska iniciatíva občanov prístupná pre všetkých Európanov a znížením jej vekovej hranice z 18 na 16 rokov sme vyzvali ďalších 10 miliónov mladých Európanov, aby sa zapojili a pomohli formovať politický program EÚ. Reformou týkajúcou sa politických strán sa takisto zabezpečí lepšia informovanosť Európanov o väzbách medzi národnými a európskymi stranami, ako aj ich lepší obraz o financovaní odzrkadľujúci demokratickú voľbu občanov prejavenú v európskych voľbách.

Snaha o užívateľsky prístupnú európsku iniciatívu občanov

Európske iniciatívy občanov od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy umožňujú miliónu občanov požiadať Európsku komisiu, aby predložila návrh nových právnych predpisov EÚ. Zatiaľ čo za posledných päť rokov už viac ako osem miliónov občanov podporilo rôzne iniciatívy a zapojilo sa do formovania politického programu EÚ, možnosti tohto nástroja sú ešte väčšie. Náš návrh reformy existujúceho nariadenia ponúka občanom jednoduchšie vytvorenie a podporu iniciatív vďaka rozsiahlejšiemu využívaniu digitálnych možností a zrušeniu neprimeraných požiadaviek. Iniciatívu budú môcť takisto podporiť aj mladší Európania – už od svojich šestnástich rokov.

Od nástupu do funkcie v novembri 2014 Junckerova Komisia prijala praktické kroky na zlepšenie fungovania tohto nástroja. Nový prístup znamená, že sa rozhodnutia prijímajú na politickej úrovni kolégiom komisárov a v niektorých prípadoch boli schválené čiastočné registrácie iniciatív. Výsledkom je, že počas Junckerovej Komisie bola zamietnutá len jedna iniciatíva, žiadosť o „Stop brexitu“, ktorá jasne nepatrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia. Komisia zároveň prehodnotila svoje skoršie rozhodnutie o nezaregistrovaní iniciatívy „Stop TTIP“ po tom, ako bolo zrušené rozsudkom Súdneho dvora EÚ. Predkladaný legislatívny návrh sa venuje iným prekážkam v súčasnom nariadení, ktoré obmedzujú jeho potenciál.

V snahe uľahčiť organizáciu iniciatívy občanov bude Komisia užšie spolupracovať s organizátormi, aby sa zabezpečila oprávnenosť ich žiadostí o registráciu. Organizátori budú mať k dispozícii bezplatné online služby na zber vyhlásení, iniciatívu bude možné podporiť prostredníctvom elektronickej identifikácie a zabezpečíme preklad všetkých iniciatív do všetkých jazykov EÚ. S cieľom uľahčiť proces podpory iniciatívy Komisia zníži množstvo požadovaných údajov, organizátori budú používať len dva druhy formulárov na podporu v porovnaní so súčasným systémom trinástich modelov, ktoré sa používajú v dôsledku odlišných vnútroštátnych pravidiel. Návrhom Komisie sa takisto zníži vek na podporu iniciatívy z 18 na 16 rokov, čo okamžite otvorí dvere 10 miliónom nových potenciálnych podporovateľom. Na zvýšenie dosahu úspešných iniciatív, bude následný proces vylepšený tak, aby sa pred tým, ako Komisia poskytne svoju odpoveď, mohla uskutočniť zmysluplná diskusia. Ak si to občania budú želať, budú môcť byť informovaní o prijatých opatreniach na základe iniciatívy, ktorú podpísali.

Financovanie európskych politických strán

Cieľom navrhovaných zmien je zvýšiť transparentnosť, aby bolo ľuďom jasné, za koho hlasujú, zlepšiť demokratickú legitimitu, aby financovanie lepšie odrážalo zloženie európskych voličov a posilniť presadzovanie práva, aby bolo možné riešiť jeho nedodržiavanie a vymáhanie finančných prostriedkov. Tieto návrhy by sa mali prijať a nadobudnúť účinnosť ešte pred európskymi voľbami v roku 2019.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Európske politické strany zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní priameho prepojenia medzi občanmi a európskym politickým systémom, čím sa posilňuje legitimita systému Európskej únie. Potrebujeme európske strany, ktoré majú skutočný európsky rozmer a prostriedky, ktoré môžu priniesť zmenu.

Navrhovaná reforma týkajúca sa európskych politických strán a nadácií sa venuje opakovaným požiadavkám Európskeho parlamentu na odstránenie nedostatkov, ktoré vedú k zneužívaniu peňazí európskych daňových poplatníkov. V niektorých prípadoch jednotliví členovia z tej istej národnej strany financujú vytváranie rôznych európskych strán. Súčasná metóda rozdeľovania finančných prostriedkov EÚ európskym politickým stranám navyše nie je dostatočne primeraná rozsahu ich zastúpenia v európskych voľbách. Napokon, pre strany je ťažké napĺňať požiadavky spolufinancovania potrebné na získanie takéhoto financovania.

Tieto návrhy Komisie umožnia užšie prepojenie medzi skutočným zastúpením a financovaním tým, že sa zvýši podiel financovania, ktoré sa prideľuje na základe skutočného podielu hlasov z 85 % na 95 %. Podľa súčasného systému sa má 15 % finančných prostriedkov rozdeliť medzi všetky strany, bez ohľadu na počet voličov, ktorých zastupujú.

Návrhom by sa mala takisto zabezpečiť väčšia transparentnosť pre európskych občanov o väzbách medzi európskymi a národnými stranami tým, že sa od národných politických strán vyžaduje, aby jasne označili na svojich internetových stránkach logo a politický program európskej strany, ku ktorej sú pridružené. Rodová rovnováha poslancov EP jednotlivých strán bude tiež zobrazená.

Na zabezpečenie lepšej správy peňazí daňových poplatníkov navrhovaná reforma odstráni nedostatky, ktoré umožňujú stranám zneužívať systém, vytvorením viacerých európskych subjektov, každý s nárokom na dodatočné finančné prostriedky.

Ďalšie kroky: Na to, aby tieto dva legislatívne návrhy, ktoré predložila Komisia, nadobudli účinnosť, musia byť teraz prijaté Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom bežného legislatívneho postupu. Komisia očakáva rýchlu a konštruktívnu diskusiu, aby tieto dôležité zmeny v demokratickom živote našej Únie mohli nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

Kontext

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou. Ako nástroj na tvorbu politického programu v rukách občanov sa začali uplatňovať v apríli 2012, po nadobudnutí účinnosti nariadenia o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy.

Európska iniciatíva občanov musí byť najskôr formálne zaregistrovaná. Potom môže jej prostredníctvom jeden milión občanov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila právny akt v oblastiach, v ktorých má právomoc tak urobiť. Ak iniciatíva dosiahne požadovanú úroveň podpory, Komisia musí vysvetliť v oznámení, či má v úmysle sa ňou ďalej zaoberať a prečo.

V Zmluve o Európskej únii sa predpokladajú európske politické strany a tietopolitické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie. V roku 2014 sa prijalo nariadenie o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií, ktorým sa zvýšila viditeľnosť, uznanie, účinnosť, transparentnosť a zodpovednosť európskych politických strán a európskych politických nadácií.

Politickým stranám a nadáciám, ktoré spĺňajú stanovené podmienky, sa umožňuje stať sa európskou právnickou osobou prostredníctvom registrácie na európskej úrovni, a tak sa pre ne rozširuje dostupnosť európskej finančnej podpory. Medzi tieto podmienky patrí zastúpenie členských štátov EÚ v dostatočne veľkom počte a dodržiavanie hodnôt, na ktorých je EÚ založená, a to tak v ich programe, ako aj ich činnostiach.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices