Katainen, Bienkowska
Jyrki Katainen a Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

EÚ predstavuje novú stratégiu pre priemyselnú politiku

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom každoročnom prejave o stave Únie uviedol: Želám si, aby sa náš priemysel stal silnejším a konkurencieschopnejším. Nová stratégia pre priemyselnú politiku, ktorú predstavujeme, pomôže našim priemyselným odvetviam udržať si alebo nadobudnúť vedúce postavenie vo svete, pokiaľ ide o inováciu, digitalizáciu a dekarbonizáciu.

Prostredníctvom aktualizovanej stratégie pre priemyselnú politiku EÚ sa zlučujú všetky súčasné a nové horizontálne a odvetvové iniciatívy do komplexnej priemyselnej stratégie. V stratégii sa zároveň objasňuje, čo sa očakáva od všetkých aktérov, a uvádzajú sa jednotlivé fóra – ako napríklad každoročne organizovaný Deň priemyslu, ktorý sa prvýkrát konal vo februári 2017, a Okrúhly stôl na vysokej úrovni venovaný priemyslu – ktoré umožnia týmto aktérom, a to najmä priemyslu a občianskej spoločnosti, správne nasmerovať opatrenia priemyselnej politiky v budúcnosti.

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti uviedol: „Ak budeme proaktívne pristupovať k technologickým zmenám, ak dokážeme pretransformovať investície do výskumu na inovačné podnikateľské nápady a ak budeme aj naďalej priekopníkmi v oblasti nízkouhlíkového a obehového hospodárstva, vytvoríme tie správne podmienky na rozvoj inteligentného, inovačného a udržateľného priemyslu v Európe.“

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, dodala: „Mnoho európskych priemyselných odvetví je na rázcestí. V súčasnosti by základom priemyselnej politiky malo byť posilnenie našich priemyselných odvetví tak, aby aj naďalej prinášali udržateľný rast a zamestnanosť našim regiónom a občanom.“

K najdôležitejším novým prvkom stratégie pre priemyselnú politiku EÚ patria:

  • Komplexný súbor opatrení na posilnenie kybernetickej bezpečnosti nášho priemyslu.K týmto opatreniam patrí vytvorenie Európskeho výskumného a odborného centra pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré má slúžiť na podporu rozvoja technológií a priemyselných spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj celoúnijný režim osvedčovania výrobkov a služieb, ktorý sa uznáva vo všetkých členských štátoch (prijatý 13. septembra 2017).
  • Návrh nariadenia o voľnom pohybe iných ako osobných údajov, ktorým sa umožní voľný cezhraničný pohyb údajov, čo pomôže zmodernizovať priemysel a vytvoriť skutočne spoločný európsky dátový priestor (prijaté 13. septembra 2017).
  • Nový súbor opatrení týkajúci sa obehového hospodárstva vrátane stratégie zameranej na plastya opatrení na zlepšenie výroby obnoviteľných biologických zdrojov a ich premeny na biovýrobky a bioenergiu (jeseň 2017).
  • Súbor iniciatív na modernizáciu rámca pre práva duševného vlastníctva vrátane správy o fungovaní smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a oznámenia o vyváženom, jasnom a predvídateľnom európskom rámci na udeľovanie licencií pre patenty nevyhnutné pre normy (jeseň 2017).
  • Iniciatíva na zlepšenie fungovania verejného obstarávania v EÚ vrátane dobrovoľného mechanizmu na poskytovanie objasnení a usmernení orgánom, ktoré plánujú veľké infraštruktúrne projekty (jeseň 2017).
  • Rozšírenie programu v oblasti zručností na nové kľúčové odvetvia, ako sú stavebníctvo, oceliarstvo, papierenský priemysel, ekologické technológie a energie z obnoviteľných zdrojov, výroba a námorná doprava (jeseň 2017).
  • Stratégia pre udržateľné financovanie zameraná na lepšie nasmerovanie tokov súkromného kapitálu do udržateľnejších investícií (začiatok roka 2018).
  • Iniciatívy pre vyváženú a progresívnu obchodnú politiku a európsky rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť alebo verejný poriadok (prijaté 13. septembra 2017).
  • Aktualizovaný zoznam kritických surovín, pričom Komisia sa bude aj naďalej usilovať pomôcť pri zaisťovaní bezpečných, udržateľných a cenovo dostupných dodávok surovín pre výrobný priemysel EÚ (prijatý 13. septembra 2017).
  • Nové návrhy týkajúce sa ekologickej, konkurencieschopnej a prepojenej mobility vrátane sprísnených noriem pre emisie CO2 v prípade osobných vozidiel a dodávok, akčný plán infraštruktúry pre alternatívne palivá na podporu zavedenia infraštruktúry nabíjacích staníc a opatrenia na podporu autonómnej jazdy (jeseň 2017).
Viac..  Analytik Gábriš z ČSOB: Slovensko naďalej odoláva recesii. Zamestnanosť však zaznamenáva pokles

Zavedenie tejto holistickej stratégie do praxe je našou spoločnou zodpovednosťou. Jej úspech závisí od úsilia a spolupráce inštitúcií EÚ, členských štátov, regiónov, a najmä od aktívneho zapojenia samotného priemyslu.

Súvislosti

Európsky priemysel je silný a v mnohých odvetviach si na svetových trhoch udržal vedúcu pozíciu. Pripadajú naň dve tretiny vývozu EÚ a zamestnáva 32 miliónov ľudí, pričom 1,5 milióna pracovných miest vzniklo od roku 2013. Aby si však priemysel udržal a posilnil svoju konkurenčnú výhodu, je potrebné ho výrazne zmodernizovať. Priemysel je preto jadrom politických priorít Junckerovej Komisie. Všetky politiky Komisie sú zamerané na posilnenie priemyslu, aby sa vytvárali pracovné miesta, zvyšovala konkurencieschopnosť Európy, podporovali investície a inovácie v oblasti čistých a digitálnych technológií, ale aj chránili európske regióny a pracovníci najviac postihnutí priemyselnými zmenami.

Nové výrobné technológie menia priemyselné prostredie Európy a sú čoraz rozhodujúcejším faktorom v tom, či európske podniky budú konkurencieschopné na svetovej úrovni. Prinesú nové pracovné miesta prostredníctvom viacerých kanálov a technológie, ktoré umožňujú vyššiu produktivitu, môžu byť prospešné pre širšie hospodárstvo. Môžu mať takisto hlbší vplyv na povahu a dostupnosť práce. Budúcnosť európskeho priemyslu bude závisieť od jeho schopnosti neustále sa prispôsobovať a inovovať prostredníctvom investícií do nových technológií a proaktívneho prístupu k zmenám, ktoré prináša zvýšená miera digitalizácie a prechod na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo. Celosvetová konkurencia je zároveň vyššia než kedykoľvek predtým a prínosy globalizácie a technologického pokroku sú v našich spoločnostiach rozložené nerovnomerne. Junckerova Komisia má v úmysle tento problém riešiť.

V politických usmerneniach predsedu Junckera sa zdôraznil význam silného a vysoko výkonného priemyslu pre budúcnosť európskeho hospodárstva. Odvtedy sa vytváranie pracovných miest a rast prostredníctvom inovácie a investícií stali stredobodom kľúčových iniciatív Komisie. Junckerov plán(Investičný plán pre Európu) a únia kapitálových trhov pomôžu mobilizovať zdroje na podporu oživenia hospodárstva; podpora EÚ zameraná na inovácie pomáha priemyslu, a najmä MSP využívať ich silné stránky; Európa je na čele celosvetového úsilia o prechod na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo prostredníctvom svojich iniciatív týkajúcich sa obehového hospodárstva, čistej energiea nízkouhlíkového hospodárstva; kľúčové podporné technológie pomáhajú priemyslu súťažiť v celosvetovom meradle; stratégia digitálneho jednotného trhu, súvisiaca stratégia pre digitalizáciu priemyslu a akčný plán „5G pre Európu“ pomáhajú podnikom využívať výhody, ktoré prináša tento nový vývoj, a vytvoriť riadne fungujúce dátové hospodárstvo; vďaka stratégii jednotného trhu má priemysel prístup k 500 miliónom spotrebiteľov a môže sa napájať na hodnotové reťazce nezaťažené clami alebo technickými prekážkami a nový program v oblasti zručností pre Európu pomáha ľuďom v našom priemysle nadobudnúť lepšie zručnosti.

Tieto horizontálne politiky, ktoré sa týkajú všetkých priemyselných odvetví, sú doplnené niekoľkými osobitnými politikami pre strategické odvetvia. K týmto osobitným opatreniam patrí stratégia v oblasti kozmického priestoru, ktorej zámerom je ďalej ťažiť zo silného a konkurencieschopného európskeho vesmírneho priemyslu, návrh Európskeho obranného fondu, ktorý bude pôsobiť ako katalyzátor pre konkurencieschopný a inovatívny európsky obranný priemysel, a široká škála iniciatív pre čistý, udržateľný a konkurencieschopný automobilový priemysel (napr. iniciatíva Európa v pohybe, opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia automobilmi a skupina GEAR2030) a oznámenie o oceli, ktoré má zabezpečiť, aby európsky oceliarsky priemysel mohol za spravodlivých podmienok súťažiť na svetových trhoch.

O dac

Odporúčame pozrieť

Analytik Gábriš z ČSOB: Slovensko naďalej odoláva recesii. Zamestnanosť však zaznamenáva pokles

Ekonomický rast Slovenska v prvom štvrťroku 2023 spomalil na +0,2% medzikvartálne, respektíve +0,9% medziročne. V poslednom štvrťroku 2022 …

Consent choices