CETA
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou nadobúda platnosť

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker uvítal tento míľnik obchodnej politiky EÚ a v tejto súvislosti vyhlásil: Táto dohoda predstavuje to, čo vyžadujeme od našej obchodnej politiky – nástroj rastu osožný pre európske spoločnosti aj obyvateľov, ktorý je zároveň prostriedkom na presadzovanie našich hodnôt, využitie globalizácie a na formovanie pravidiel globálneho obchodu. Táto obchodná dohoda bola predmetom hĺbkového parlamentného preskúmania, čo odráža zvýšený záujem občanov o obchodnú politiku. Intenzívna výmena názorov o dohode CETA v priebehu tohto postupu svedčí o demokratickej povahe rozhodovania na európskej úrovni a očakávam, že členské štáty budú viesť v kontexte vnútroštátnych procesov ratifikácie dohody inkluzívnu a dôkladnú diskusiu. Naše podniky a naši občania práve teraz môžu naplno využiť túto príležitosť a každý sa môže presvedčiť o tom, že naša obchodná politika dokáže prinášať hmatateľné výhody pre všetkých“.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová doplnila predsedovo vyhlásenie: Našich vývozcov čakajú zmeny. Vďaka predbežnému nadobudnutiu platnosti môžu spoločnosti a občania EÚ hneď začať využívať výhody tejto dohody. Je to pozitívny signál pre globálnu ekonomiku s potenciálom podporiť hospodársky rast a tvorbu pracovných miestCETA je moderná a pokroková dohoda zvýrazňujúca naše odhodlanie presadzovať hodnotovo založený slobodný a spravodlivý obchod. Pomáha nám formovať globalizáciu a pravidlá svetového obchodu. Okrem toho dohoda CETA zvýrazňuje naše pevné odhodlanie podporovať trvalo udržateľný rozvoj a ochraňuje regulačnú schopnosť našich vlád vo verejnom záujme. Táto dohoda zároveň výrazne posilní naše vzťahy s Kanadou, ktorá je naším strategickým partnerom a spojencom, s ktorým nás spájajú hlboké historické a kultúrne väzby.

CETA sa začne predbežne vykonávať 21. septembra po jej schválení členskými štátmi EÚ v Rade a Európskym parlamentom.

Plnú a definitívnu platnosť však nadobudne až po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ. Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi EÚ a Kanadou na zaručení jej hladkého a účinného vykonávania.

Čo dohoda prinesie?

CETA ponúka európskym podnikom každej veľkosti nové možnosti vývozu do Kanady. Podnikom EÚ ročne ušetrí 590 miliónov EUR, čo je celková suma, ktorú doteraz platili na clách pri vývoze tovaru do Kanady. Od 21. septembra sa vďaka dohode rušia clá na 98 % výrobkov (colných položiek), s ktorými sa obchoduje medzi EÚ a Kanadou. Spoločnosti z EÚ zároveň získajú najlepší prístup ku kanadským verejným zákazkám, aký bol doteraz ponúknutý spoločnostiam nachádzajúcim sa mimo Kanady – nielen na federálnej úrovni, ale aj na úrovni provincií, miest a obcí.

Dohoda prinesie prospech najmä menším podnikom, ktoré si najmenej zo všetkých môžu pri vývoze do Kanady dovoliť výdavky v dôsledku byrokracie. Malé podniky ušetria čas a peniaze napríklad tým, že sa vyhnú zdvojeným požiadavkám na skúšanie produktov, zdĺhavým colným procedúram a vysokým právnym poplatkom. Orgány členských štátov, ktoré sa zaoberajú podporou vývozu, sú pripravené pomôcť podnikom začať so zámorským vývozom, podporiť existujúce obchodné vzťahy a prilákať investície.

Dohoda CETA vytvorí nové príležitosti pre európskych poľnohospodárov a výrobcov potravín, a to pri plnej ochrane citlivých odvetví EÚ. Európska únia vyvážene a v obmedzenom rozsahu otvorila svoj trh pre niektoré konkurenčné výrobky z Kanady a zároveň zaisťuje významným európskym vývozným produktom lepší prístup na kanadský trh. Ide napríklad o syry, víno, destiláty, ovocie a zeleninu a spracované výrobky. Dohoda CETA ďalej v Kanade ochráni 143 regionálnych potravinových výrobkov a nápojov vysokej kvality s tzv. zemepisným označením.

Viac..  EK odkladá rozhodnutie o clách na čínske elektromobily

Z dohody CETA bude mať úžitok aj 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ. Dohoda ponúka väčší výber pri súčasnom rešpektovaní európskych noriem, keďže na trh EÚ sa dostanú len výrobky a služby, ktoré v plnej miere spĺňajú všetky právne predpisy EÚ. Dohoda CETA nezmení spôsob, akým EÚ reguluje bezpečnosť potravín vrátane geneticky modifikovaných výrobkov alebo zákazu hormonálne upravovaného hovädzieho mäsa.

Dohoda poskytuje aj väčšiu právnu istotu v oblasti ekonomiky služieb, lepšiu mobilitu pre zamestnancov spoločností a rámec umožňujúci vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií od architektov po žeriavnikov.

Okrem toho si môžu členské štáty EÚ naďalej organizovať verejné služby tak, ako si želajú. Túto a ďalšie otázky bližšie vysvetľuje spoločná listina o výklade, ktorá bude právne záväzná. Jasne a jednoznačne sa v nej vymedzuje, na čom sa Kanada a EÚ dohodli v početných článkoch dohody CETA.

Postup a ďalšie kroky

EÚ a Kanada podpísali dohodu CETA 30. októbra 2016, potom čo jej znenie schválili členské štáty v Rade. Aj Európsky parlament udelil súhlas 15. februára. Kanadská strana dohodu CETA ratifikovala 16. mája 2017. Tak sa pripravila pôda na predbežné vykonávanie s podmienkou, že Kanada prijme všetky nevyhnutné vykonávacie predpisy.

Dohoda CETA sa začne plne vykonávať, keď všetky členské štáty EÚ ratifikujú dohodu v súlade s vlastnými vnútroštátnymi ústavnými požiadavkami. Keď dohoda CETA nadobudne plnú platnosť, doterajší mechanizmus urovnávania sporov medzi investorom a štátom, ktorý existuje v mnohých dvojstranných obchodných dohodách, ktoré v minulosti vyrokovali vlády členských štátov EÚ, sa nahradí novým a vylepšeným systémom investičného súdu. Nový mechanizmus bude transparentný a nebude sa zakladať na tribunáloch ad hoc.

Súvislosti

Rámec pre vzťahy medzi EÚ a Kanadou je stanovený v dohode o strategickom partnerstve, čo umožňuje posilnenú spoluprácu v strategických oblastiach spoločného záujmu a zodpovednosti, ako sú napríklad oblasť klímy, bezpečnosti a zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Dohoda o strategickom partnerstve sa predbežne vykonáva od 1. apríla 2017 a spolu s dohodou CETA umožňuje, aby sa vzťahy medzi EÚ a Kanadou ešte viac prehĺbili.

Dohody EÚ o voľnom obchode sa osvedčili ako vhodné nástroje podpory rastu a zamestnanosti v Európe. Jedným z príkladov je dohoda o obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou. Keď v roku 2011 nadobudla platnosť, nasledovalo zvýšenie vývozu z EÚ do Južnej Kórey o viac ako 55 %, vývozu niektorých poľnohospodárskych výrobkov o 70 %, predaj áut z EÚ v Južnej Kórei sa dokonca strojnásobil a obchodný deficit sa zmenil na prebytok. Táto dohoda sa po ratifikácii na úrovni EÚ vykonávala niekoľko rokov tiež predbežne, kým ju neratifikovali všetky členské štáty EÚ.

V Európe od vývozu závisí 31 miliónov pracovných miest. V priemere každá ďalšia miliarda EUR z vývozu podporuje 14 000 pracovných miest v EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices