Gabriel, Ansip, King
Tlačová konferencia kybernetickej bezpečnosti a voľnom pohybe iných ako osobných údajov v EÚ. PHOTO: © European Union.

Rámec pre voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ: Čo navrhuje Európska komisia?

S cieľom uvoľniť úplný potenciál EÚ, pokiaľ ide o hospodárstvo založené na údajoch, predkladá Komisia návrh nového súboru pravidiel týkajúcich sa riadenia voľného toku iných ako osobných údajov v EÚ. Nové opatrenia spolu s pravidlami, ktoré už platia v oblasti osobných údajov, umožnia ukladanie a spracúvanie iných ako osobných údajov v celej Únii s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov a modernizovať verejné služby v rámci účinného jednotného trhu EÚ pre dátové služby.

Odstránenie obmedzení týkajúcich sa lokalizácie údajov sa považuje za najdôležitejší faktor pre hospodárstvo založené na údajoch, v dôsledku ktorého by sa jeho hodnota mala v roku 2020 zdvojnásobiť a dosiahnuť 4 % HDP.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Digitálne hospodárstvo Európy stále do veľkej miery rozdeľujú zatvorené vnútroštátne hranice. To brzdí širší digitálny rast Európy. Náš návrh spolu s pravidlami EÚ týkajúcimi sa ochrany osobných údajov umožní voľný pohyb všetkých typov údajov v rámci jednotného trhu. Vďaka voľnému toku všetkých typov údajov budú MSP a začínajúce podniky ľahšie vyvíjať nové inovatívne služby a vstupovať na nové trhy.“

Mariya Gabrielová, komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, vyhlásila: Na zabezpečenie úspechu Európy v novej ére digitálneho hospodárstva potrebujeme stabilné a predvídateľné pravidlá obehu údajov. Občania a podniky budú mať prospech z lepších výrobkov a služieb, keďže bude k dispozícii čoraz viac údajov pre inovácie založené na údajoch. Odstraňovanie prekážok cezhraničných tokov údajov je nevyhnutné pre konkurencieschopné európske hospodárstvo založené na údajoch.“

Voľný tok iných ako osobných údajov

Prehľadný, vyčerpávajúci a predvídateľný rámec prispeje k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho a integrovanejšieho trhu EÚ so službami ukladania a spracúvania údajov. Návrhy rámca:

  1. Zásada voľného toku iných ako osobných údajov cez hranice: členské štáty už nemôžu od organizácií požadovať, aby ukladali alebo spracúvali údaje v rámci svojich hraníc. Jediným dôvodom oprávňujúcim uloženie obmedzení bude ochrana verejnej bezpečnosti. Členské štáty budú musieť oznámiť Komisii nové alebo existujúce požiadavky na lokalizáciu údajov. Voľný tok iných ako osobných údajov zjednoduší a zlacní cezhraničné pôsobenie podnikov, ktoré nebudú musieť mať duplicitné informačné systémy ani ukladať rovnaké údaje na rôznych miestach.
  2. Zásada dostupnosti údajov pre regulačnú kontrolu: príslušné orgány budú môcť uplatňovať právo na prístup k údajom bez ohľadu na to, kde sú v EÚ uložené alebo spracúvané. Voľný tok iných ako osobných údajov nebude mať vplyv na povinnosti podnikov a iných organizácií poskytovať určité údaje na účely regulačnej kontroly.
  3. Komisia takisto podporuje rozvoj kódexov správania EÚ, ktorých cieľom je odstrániť prekážky brániace zmene poskytovateľa služieb cloudového úložiska a prenosu údajov naspäť do informačných systémov používateľov.
Viac..  Spoločná agropolitika EÚ by sa mala podľa kandidátov na europoslacov zrevidovať

Prínosy pre podniky a občanov

Nové pravidlá zvýšia právnu istotu a dôveru podnikov a organizácií. Zároveň pripravia pôdu pre skutočne jednotný trh EÚ v oblasti ukladania a spracúvania údajov, čo vedie ku konkurencieschopnému, k bezpečnému a spoľahlivému európskemu cloudovému sektoru a k nižším cenám pre používateľov služieb ukladania a spracúvania údajov. Keďže cieľom nových pravidiel je zvýšiť dôveru, od spoločností sa očakáva, že budú viac využívať cloudové služby a budú istejšie pri vstupovaní na nové trhy. Takisto budú mať možnosť presunúť svoje vlastné informačné zdroje do nákladovo najefektívnejších miest. V konečnom dôsledku to znamená odhadovaný dodatočný rast HDP EÚ o 8 miliárd EUR ročne.

Tieto nové opatrenia dopĺňajú právne predpisy na ochranu osobných údajov ako ďalší krok smerom k plne funkčnému spoločnému európskemu dátovému priestoru.

Súvislosti

Odstraňovanie prekážok pre voľný tok iných ako osobných údajov je jedným z kľúčových opatrení oznámených v rámci preskúmania stratégie digitálneho jednotného trhu v polovici trvania. Tento návrh dopĺňa opatrenia na budovanie európskeho hospodárstva založeného na údajoch, ktoré sa začalo v januári 2017. Návrh sa takisto opiera o revíziu európskeho rámca interoperability na zlepšenie digitálnej spolupráce medzi orgánmi verejnej správy v Európe.

Vo svojich záveroch z decembra 2016 vyzvala Európska rada na prijatie opatrení týkajúcich sa voľného toku údajov. Podobné výzvy prišli od estónskeho predsedníctva Rady EÚ vo výhľadovom dokumente o voľnom pohybe údajov, ako aj od poslancov Európskeho parlamentu.

Využitie digitálnych príležitostí vrátane technológií a služieb založených na údajoch je takisto jedným z cieľov stratégie včera predstavenej holistickej stratégie priemyselnej politiky.

Komisia takisto otvorila verejnú konzultáciu na vyhodnotenie vykonávania smernice o informáciách verejného sektora. Jej cieľom je získať názory na to, ako zlepšiť dostupnosť a opakované použitie verejných údajov a údajov financovaných z verejných zdrojov, ako aj na prístup k údajom verejného záujmu v súkromnej držbe.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices