Canete, Thyssen
Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete a Komisárka Marianne Thyssen, ktorá zodpovedá za Eurostat. PHOTO: © European Union.

Eurostat zverejnil usmernenie k evidencii zmlúv o energetickej efektívnosti v národných účtoch

V revidovanom usmernení sú objasnené účtovné pravidlá týkajúce sa zaobchádzania so zmluvami o energetickej efektívnosti. Nadväzuje sa v ňom na úsilie, ktoré už Eurostat vynaložil v snahe objasniť účtovné pravidlá v prípade viacerých verejných investícií vrátane vlani uverejnenej príručky štatistického spracovania verejno-súkromných partnerstiev.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová, ktorá zároveň zodpovedá za Eurostat, v tejto súvislosti uviedla: „Európa potrebuje investície. Týmto usmernením ukážeme, ako môžu dnes verejné orgány pri maximálnom dodržiavaní zásad verejného účtovníctva investovať aj do odvetvia energetikyPomoc investíciám do opatrení na efektívne využívanie energie má zároveň dôležitú sociálnu funkciu, keďže z nich môžu ťažiť aj verejné budovy napr. na účely sociálneho bývania.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete dodáva: „Efektívne využívanie energie je prvoradé: treba prejsť od slov k činom. Vďaka uverejnenému revidovanému usmerneniu bude pre školy, nemocnice a iné verejné budovy, ktoré tvoria viac ako 10 % celkového fondu budov EÚ, jednoduchšie investovať do zlepšenia ich energetickej hospodárnosti. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti sú zároveň dôležitým prostriedkom v boji proti energetickej chudobe, ktorú chce táto Komisia riešiť od základov.“

Zmluvy o energetickej efektívnosti vo verejnom sektore umožňujú prakticky riešiť zvyšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov a iných verejných infraštruktúr, keďže počiatočná investícia, ktorá sa vráti v podobe garantovaných úspor energie, môže pochádzať od súkromného partnera. Súčasťou tohto typu zmluvy sú však často klauzuly týkajúce sa dohody o prenájme, údržbe, lízingu, kúpe alebo úvere, ktoré komplikujú ich evidenciu. Na žiadosť členských štátov začal Eurostat spoluprácu s národnými štatistickými úradmi (NŠÚ), aby zistil najvhodnejší spôsob evidencie ZEE v účtoch verejnej správy. Jej výsledkom je zverejnené usmernenie.

Súvislosti

Európska komisia predložila v novembri 2016 balík opatrení nazvaný „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ktorého cieľom je zachovať konkurencieschopnosť Európskej únie, keďže prechod na čistú energiu predstavuje zmenu na svetových energetických trhoch. Hlavnými prvkami tohto balíka opatrení boli ambiciózne návrhy týkajúce sa efektívneho využívania energie ako nášho hlavného paliva. Efektívnym využívaním energie sa znižujú naše účty za energiu a naša závislosť od dovozu, pričom je možné vytvárať lokálne pracovné miesta. Zároveň si však vyžaduje nemalé prvotné investície, predovšetkým pokiaľ ide o renováciu stavieb. Zmluvy o energetickej efektívnosti (ZEE) môžu pomôcť odvetviu stavebníctva získať viac nevyhnutných investícií v snahe zvýšiť záujem súkromných investorov a využiť neustále sa rozvíjajúce odborné poznatky.

Viac..  Čína dúfa, že sa s EÚ dohodne na clách na EV, ktoré budú vyhovovať obom stranám

Usmernením, ktoré Eurostat zverejnil a ktoré sa týka postupu účtovania ZEE, sa podstatne rozšíria možnosti verejných orgánov využívať tieto typy zmlúv, keďže zahŕňa a vysvetľuje okolnosti, za ktorých je možné tieto zmluvy evidovať v účtoch verejných správ. Vďaka tomu je tento aktualizované usmernenie zároveň v súlade s tretím pilierom Investičného plánu pre Európu, ktorého cieľom je odstránenie regulačných prekážok, ktoré bránia investíciám. Zároveň pomáha vytvoriť silnejší trh s poskytovateľmi ZEE vrátane mnohých MSP. Na základe údajov zhromaždených Európskym odborným centrom pre verejno-súkromné partnerstvá (EPEC) bolo za posledných päť rokov uzatvorených v 16 členských štátoch EÚ celkom 345 nových projektov v rámci verejno-súkromných partnerstiev, ktoré sa týkali energetickej hospodárnosti, v celkovej hodnote 65 miliárd EUR.

Aktualizované usmernenie pomôže národným štatistickým úradom členských štátov (NŠÚ) lepšie pochopiť vplyv, ktorý majú investície do energetickej efektívnosti na účtovníctvo štátu. Spomínané usmernenie obsahuje rady pre štatistikov, ktoré sa týkajú výkladu určitých ustanovení ESA 2010 – Európskeho systému účtov – v prípade ZEE, konkrétnejšie tých ZEE, ktoré si vyžadujú počiatočné kapitálové výdavky na zvýšenie energetickej hospodárnosti stavby. ZEE, v prípade ktorých sa efektívne využívanie energie dosiahlo systémom energetického manažérstva bez ďalších investícií do dodatočného vybavenia alebo obnovy, sa považujú za zmluvu o jednorazovej službe alebo údržbe. Revidované usmernenie sa uplatňuje v prípadoch, keď možno zmluvného dodávateľa v rámci ZEE považovať za ekonomického vlastníka daného majetku.

Zariadenia technickej pomoci ako napr. Európske centrum investičného poradenstva zriadené Európskou investičnou bankou (EIB), ako aj Komisia využijú toto usmernenie v rámci poradenstva pri akejkoľvek ďalšej žiadosti. Toto usmernenie ešte podporí praktická príručka, ktorú vypracoval Eurostat v spolupráci s Európskym odborným centrom pre verejno-súkromné partnerstvá (EPEC) v rámci EIB a ktorá bude uverejnená koncom tohto roka.

Eurostat je generálne riaditeľstvo Európskej komisie, ktoré poskytuje štatistické informácie inštitúciám Európskej únie (EÚ) a podporuje harmonizáciu štatistických metód vo všetkých členských štátoch. Organizácie v jednotlivých krajinách, ktoré aktívne spolupracujú s Eurostatom, sú zhrnuté do tzv. Európskeho štatistického systému.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices