migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia odporúča vytvoriť nový režim EÚ pre presídľovanie migrantov

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojej výročnej správe o stave Únie uviedol: „Napriek živej diskusii a polemike v tejto otázke sa nám podarilo dosiahnuť v mnohých oblastiach značný pokrok. Naše úsilie však teraz musíme zdvojnásobiť. Komisia do konca mesiaca predloží nový súbor návrhov, v ktorých sa bude klásť dôraz na návraty, solidaritu s Afrikou a vytvorenie legálnych spôsobov presunu.“

Komisia v súčasnosti skúma, ako sa podarilo napredovať v rámci európskej migračnej agendy z roku 2015 a na základe toho určí ďalšie kroky s cieľom zaviesť chýbajúce prvky silnejšej, spravodlivejšej a efektívnejšej migračnej a azylovej politiky EÚ. Nadväzujúc na pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol, Komisia predkladá súbor nových iniciatív v kľúčových oblastiach: nový systém presídľovania pre najmenej 50 000 utečencov, pilotné projekty legálnej migrácie, ktoré môže Komisia pomôcť financovať a koordinovať, a nové opatrenia na zvýšenie efektivity návratovej politiky EÚ. Komisia ďalej vyzýva členské štáty, aby urýchlene pokročili v reforme spoločného európskeho azylového systému a vyvinuli ďalšie úsilie o spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu migrácie, najmä poskytnutím ďalších príspevkov do trustového fondu EÚ pre Afriku.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Naše spoločné úsilie v reakcii na migračnú a utečeneckú krízu prinieslo hmatateľné výsledky v podobe výrazného zníženia počtu neregulárnych príchodov vo východnom aj v centrálnom Stredozemí. Ešte však nie sme v cieli, preto musíme pokračovať v nastavenom kurze a ďalej konsolidovať náš komplexný prístup k migrácii doplnením zvyšných stavebných prvkov.“

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová vyhlásila: „Za posledné dva roky sa nám napokon podarilo vybudovať migračnú politiku EÚ, ktorá začína prinášať výsledky. Ide v nej o zvládanie jedného z najzložitejších štrukturálnych javov našej doby, a nielen o dočasnú núdzovú situáciu. Naša spolupráca s partnermi v Afrike, ale aj s OSN, začala prinášať ovocie, keďže sa nám darí zabezpečovať lepšiu ochranu migrantov, narúšať ziskovosť obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva a ponúkať alternatívy a možnosti legálnej migrácie. Na tomto budeme pracovať aj ďalej: uspieť môžeme iba vtedy, ak budeme jednotne a dôsledne spolupracovať.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos dodal: V tejto chvíli musíme podniknúť ďalšie kroky na dosiahnutie spravodlivej, spoľahlivej a realistickej migračnej politiky EÚ. Znamená to naďalej prejavovať solidaritu s najviac postihnutými členskými štátmi, ale aj rýchlo nájsť správny kompromis pri reforme spoločného európskeho azylového systému. Zároveň to znamená, že treba zlepšiť aj systém návratov, a navrhujeme, aby sa vytvorilo skutočné operačné centrum EÚ pre návraty v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Musíme ponúknuť reálne alternatívne možnosti ľuďom, ktorí by sa inak vydali na riskantnú neregulárnu cestu. Preto má zásadný význam, aby sme investovali do vytvorenia viacerých legálnych migračných ciest, či už s cieľom ochrany, štúdia alebo práce. “

preskúmania európskej migračnej agendy v polovici trvania vidno kladný vplyv riadenia migrácie v EÚ počas uplynulých dvoch rokov na znižovanie stimulov nelegálnej migrácie, posilnenie ochrany našich vonkajších hraníc, dodržiavanie našej povinnosti pomáhať utečencom a zlepšenie legálnych migračných ciest do Európy. Na základe týchto výsledkov je teraz dôležité zachovať súčasné úsilie, intenzívnejšie vymýšľať stabilnejšie a štrukturálnejšie riešenia a naďalej byť pripravení reagovať na nepredvídané situácie, keďže veľký migračný tlak v Európe neochabuje. Preto Komisia navrhuje prijať tieto ďalšie opatrenia:

Neustále zabezpečovanie solidarity

Vôbec prvý rozsiahly úniou koordinovaný mechanizmus premiestnenia, vďaka ktorému sa doteraz premiestnilo viac ako 29 000 osôb, prispel k výraznému zmierneniu tlaku na azylové systémy Talianska a Grécka. Bezprostrednou prioritou je teraz zabezpečiť, aby sa všetky zvyšné oprávnené osoby, ktoré prišli do Grécka a Talianska do 26. septembra, rýchlo premiestnili. Podľa očakávaní by sa v rámci mechanizmu malo v konečnom dôsledku premiestniť spolu okolo 37 000 ľudí.

Migračný tlak na Taliansko a Grécko však naďalej zostáva veľký z dôvodu nahromadených nevybavených premiestnení migrantov, ktorí prišli v roku 2016 a v prvej polovici roku 2017. Komisia je pripravená poskytnúť finančnú podporu členským štátom, ktoré chcú pokračovať vo svojom úsilí v oblasti premiestňovania aj nad rámec súčasných mechanizmov. Pokiaľ ide o pomoc od úradu EASO a iných agentúr EÚ Taliansku a Grécku, mala by tiež pokračovať a v prípade potreby by sa mala ešte zvýšiť.

Zároveň nie je možné, aby sme sa naďalej spoliehali na ad hoc opatrenia. Komisia preto vyzýva spoluzákonodarcov, aby sa využila aktuálna príležitosť a dosiahol sa rozhodujúci pokrok v reforme spoločného európskeho azylového systému, a najmä dublinského nariadenia.

Zlepšenie legálnych migračných ciest: aspoň 50 000 nových miest na presídlenie

Komisia odporúča vytvoriť nový režim EÚ pre presídľovanie, ktorý by v najbližších dvoch rokoch umožnil priviesť do Európy najmenej 50 000 najzraniteľnejších osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Tento návrh je súčasťou úsilia Komisie poskytovať schodné, bezpečné a legálne alternatívne možnosti tým, ktorí riskujú svoj život v rukách zločineckých prevádzačských sietí. Nový režim bude trvať do októbra 2019 a bude vychádzať zo súčasných úspešných programov presídľovania, vďaka ktorým vyše 23 000 osôb získalo nový domov v EÚ, a ktoré sa pomaly končia.

Komisia vyčlenila na podporu úsilia členských štátov v oblasti presídľovania 500 miliónov eur. Presídľovanie z Turecka a Blízkeho východu musí pokračovať, treba však klásť väčší dôraz na presídľovanie zraniteľných osôb zo severnej Afriky a Afrického rohu, najmä Líbye, Egypta, Nigeru, Sudánu, Čadu a Etiópie. Prispeje to k ďalšej stabilizácii migračných tokov na trase cez centrálne Stredozemie a najmä podporí UNHCR vo vytváraní mechanizmu núdzovej evakuácie z Líbye. Odporúčanie je pokračovaním a doplnením presídľovacích prísľubov, ktoré členské štáty zverejňujú od 4. júla 2017, a doposiaľ zazneli prísľuby od jedenástich členských štátov spolu na 14 000 miest na presídlenie. Poslúži na preklenutie obdobia do prijatia nového stáleho rámca Únie pre presídľovanie, ktorý Komisia navrhla v júli roku 2016.

Viac..  V EÚ chcú zjednotiť definíciu znásilnenia. V krajinách sú rôzne tresty za ten istý čin

Okrem toho Komisia vyzýva členské štáty, aby vytvorili programy súkromného sponzorstva umožňujúce súkromným skupinám alebo organizáciám občianskej spoločnosti organizovať a financovať presídľovanie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na tento účel Komisia vyzvala úrad EASO, aby so zainteresovanými členskými štátmi koordinoval pilotný projekt programov súkromného sponzorstva.

S cieľom zmeniť toky neregulárnej migrácie na hospodársku migráciu do členských štátov EÚ na základe potrieb Komisia navrhuje, aby sa s tretími krajinami koordinovali a finančne podporovali pilotné projekty týkajúce sa legálnej migrácie. Tieto projekty by mali byť spočiatku zamerané na krajiny, ktoré preukázali politickú angažovanosť pri hľadaní spoločných riešení problematiky nelegálnej migrácie a readmisie neregulárnych migrantov. Aj Európsky parlament a Rada by mali rýchlo dosiahnuť dohodu a prijať návrh Komisie týkajúci sa revidovanej modrej karty EÚ, ktorý pomôže zlepšiť schopnosť EÚ prilákať a udržať si vysokokvalifikovaných pracovníkov a zabezpečiť, aby sa členské štáty mohli spoľahnúť na potrebnú pracovnú silu vtedy, keď ju potrebujú.

Spoločná vízová politika EÚ je tiež dôležitým nástrojom na uľahčenie mobility, najmä cestovného ruchu a obchodovania, ale aj kľúčovým nástrojom na predchádzanie bezpečnostným rizikám či rizikám neregulárnej migrácie. Komisia posúdi, či súčasná vízová politika stále zodpovedá aktuálnym a budúcim výzvam, a zváži, či ju treba modernizovať.

Účinnejšia politika EÚ v oblasti návratov

Keďže miera návratov je aj ďalej nedostatočná (v rokoch 2014 – 2015 bola približne 36 %) a pretože z členských štátov EÚ má byť v blízkej budúcnosti vrátených asi 1,5 milióna ľudí, Komisia navrhuje zintenzívniť úsilie vo všetkých činnostiach týkajúcich sa návratu. Odbor pre návrat v rámci európskej pohraničnej a pobrežnej stráže bude výrazne posilnený, aby mohla agentúra vykonávať skutočne proaktívne riadenie návratov, ako aj viesť a koordinovať riadenie návratov na úrovni celej EÚ.

Členské štáty musia v súlade s odporúčaním Komisie z roku 2017 a obnoveným akčným plánom v oblasti návratu, ako aj v úzkej spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž zefektívniť svoje politiky v oblasti návratu. S týmto úmyslom Komisia uverejňuje revidovanú príručku o návrate, ktorá zahŕňa všetky tieto odporúčania pre vnútroštátne orgány v oblasti návratov. Ak je to vhodné, členské štáty môžu na vonkajších hraniciach uplatniť prístup založený na hotspotoch, aby mohli najmä v situáciách prudkého nárastu počtu prichádzajúcich migrantov pohotovo riadiť operácie návratu.

S cieľom zvýšiť spoluprácu s krajinami pôvodu v oblasti readmisie sa musia využiť všetky stimuly a rozhodujúce činitele dostupné na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Vonkajší rozmer: pokrok vďaka rámcu pre partnerstvo

Od vytvorenia rámca pre partnerstvo v oblasti migrácie v minulom roku sa podarilo dosiahnuť významné výsledky v spoločnom riadení migračných tokov s krajinami pôvodu a tranzitu. Tento pokrok treba udržať a potrebná je ďalšia práca v mnohých kľúčových otázkach. Týka sa to okrem iného ďalšieho posilnenia trustového fondu EÚ pre Afriku a najmä jeho časti pre severnú Afriku dodatočným financovaním od členských štátov.

Počet prichádzajúcich migrantov a počet úmrtí na mori poklesli, spoločná práca na trase cez centrálne Stredozemie však musí pokračovať. Treba ďalej zintenzívniť činnosť týkajúcu sa zlepšovania situácie migrantov, ktorí uviazli v Líbyi, v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, najmä v zariadeniach určených na zaistenie, takisto aj podporu sociálno-ekonomických príležitostí pre miestne spoločenstvá, ďalej činnosť týkajúcu sa zintenzívnenia práce na asistovaných dobrovoľných návratoch a posilniť kapacity líbyjských orgánov na kontrolu južných hraníc. Okrem toho musí pokračovať aj práca na ostatných migračných trasách, najmä vzhľadom na čoraz väčšiu prepojenosť týchto trás.

EÚ a členské štáty musia zároveň úzko spolupracovať na dosiahnutí ambiciózneho globálneho paktu OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a na vývoji globálneho paktu o utečencoch a komplexného rámca reakcie na utečeneckú krízu s pilotnými krajinami.

Súvislosti

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker pri nástupe do funkcie poveril komisára osobitne zodpovedného za problematiku migrácie, Dimitrisa Avramopoulosa, aby spolu s ostatnými komisármi koordinovanými prvým podpredsedom Fransom Timmermansom, pracoval na novej migračnej politike ako jednej z 10 priorít politických usmernení Junckerovej Komisie.

Európska komisia 13. mája 2015 navrhla v rámci európskej migračnej agendy rozsiahlu stratégiu, ktorej cieľom je riešiť bezprostredné výzvy vyplývajúce z aktuálnej krízy a zároveň zaistiť, aby mala EÚ k dispozícii nástroje, ktoré jej umožnia lepšie riadiť migráciu zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, a to v oblasti neregulárnej migrácie, hraníc, azylu a legálnej migrácie.

Oznámenie slúži ako hodnotenie dosiahnutých výsledkov v polovici trvania vykonávania európskej migračnej agendy. Stanovujú sa v ňom aj nové iniciatívy Komisie na riešenie výziev v kľúčových oblastiach a identifikujú sa oblasti, v ktorých treba v najbližších mesiacoch vyvinúť ďalšie úsilie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices