Andrus Ansip, Vĕra Jourová, Julian King a Mariya Gabriel
Andrus Ansip, Vĕra Jourová, Julian King a Mariya Gabriel. PHOTO: © European Union.

EÚ chce bojovať intenzívnejšie proti nelegálnemu obsahu na internete

Komisia predkladá usmernenia a zásady pre online platformy s cieľom zintenzívniť proaktívnu prevenciu, odhaľovanie a odstraňovanie nelegálneho obsahu, ktorý podnecuje k nenávisti, násiliu a terorizmu na internete.

Ako oznámil predseda Juncker vo vyhlásení o zámere, ktoré sprevádzalo jeho prejav o stave Únie z 13. septembra, Európska komisia predkladá usmernenia a zásady pre online platformy. Cieľom je zintenzívniť proaktívnu prevenciu, odhaľovanie a odstraňovanie nelegálneho obsahu, ktorý podnecuje k nenávisti, násiliu a terorizmu na internete. Čoraz väčšia online dostupnosť a šírenie teroristického materiálu, ako aj obsahu, ktorý podnecuje k násiliu a nenávisti, je vážnou hrozbou pre bezpečnosť a ochranu občanov EÚ. Navyše oslabuje dôveru občanov v digitálne prostredie, ktoré je kľúčovým pohonom inovácií, rastu a zamestnanosti.

Navrhované opatrenia nadväzujú na závery Európskej rady z júna 2017, ktoré zopakovali aj lídri G7 a G20, a predstavujú prvú časť balíka opatrení proti terorizmu, ktorý oznámil predseda Juncker. Prispejú k zefektívneniu boja proti nelegálnemu obsahu a urýchlia prebiehajúce úsilie o vybudovanie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie EÚ a rozvinutejšieho jednotného digitálneho trhu.

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip uviedol: „Prinášame ráznu reakciu EÚ na problém nelegálneho obsahu na internete. Uľahčíme platformám plnenie povinností v úzkej spolupráci s orgánmi presadzovania práva a občianskou spoločnosťou. Naše usmernenia obsahujú záruky, ktorými sa zabráni odstraňovaniu legálneho obsahu a zabezpečí transparentnosť a ochrana základných práv, ako je sloboda prejavu.“ 

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová povedala: „Zásady právneho štátu platia rovnako online ako offline. Nemôžeme dopustiť, aby tu panoval akýsi digitálny divoký západ. Musíme konať. Kódex správania, na ktorom som sa dohodla so spoločnosťami Facebook, Twitter, Google a Microsoft, ukazuje, že samoregulačný prístup môže slúžiť ako dobrý príklad a prinášať výsledky. Ak však technologické spoločnosti nenaplnia očakávania, zakročíme my.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King sa vyjadril: „Digitálny svet ponúka nevídané príležitosti, ale v nesprávnych rukách predstavuje vážnu hrozbu pre našu bezpečnosť. Internetové spoločnosti zohrávajú ústrednú úlohu pri odstraňovaní teroristického materiálu z internetu a v tejto súvislosti musia zintenzívniť úsilie a zo svojej pozície podnikov preukázať sociálnu zodpovednosť v digitálnom veku.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová vyhlásila: „Komisia sa rozhodla problém nelegálneho obsahu na internete riešiť do hĺbky. Situácia je neudržateľná. Vo viac než 28 % prípadov trvá platformám vyše týždňa, kým odstránia nelegálny obsah. Dnes platformám vysielame jasný signál, aby prevzali väčšiu zodpovednosť. To je kľúčové jednak pre občanov, jednak pre rozvoj platforiem.“ 

Vzhľadom na rozmach nelegálneho obsahu na internete vrátane online teroristickej propagandy či xenofóbnych a rasovo motivovaných prejavov podnecujúcich k násiliu a nenávisti naberajú online platformy na význame a musia posilniť svoju sociálnu zodpovednosť. V nových usmerneniach, ktoré boli vydané, sa online platformy vyzývajú, aby sa intenzívnejšie snažili zabrániť šíreniu nelegálneho obsahu. Keďže zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu pri poskytovaní prístupu k informáciám, Komisia očakáva, že prijmú v nasledujúcich mesiacoch rýchle kroky, a to najmä v oblasti terorizmu a nenávistných prejavov, ktoré sú už podľa práva Únie nelegálne online aj offline.

Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Proaktívne a efektívne odstraňovanie nelegálneho obsahu

Ako prvý krok v záujme efektívneho boja proti nelegálnemu obsahu na internete Komisia navrhuje spoločné nástroje na rýchle a proaktívne odhaľovanie, odstraňovanie a prevenciu opakovaných uverejnení takéhoto obsahu:

  • Odhaľovanie a oznamovanie: Online platformy by mali užšie spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a zriadiť si kontaktné miesta, aby ich bolo možné rýchlo informovať o tom, že treba odstrániť nelegálny obsah. S cieľom urýchliť odhaľovanie sa online platformy podporujú v úzkej spolupráci s dôveryhodnými „flaggermi“, t. j. so špecializovanými subjektmi s odbornými znalosťami o tom, čo predstavuje nelegálny obsah. Okrem toho by mali zaviesť ľahko prístupné mechanizmy, ktoré umožnia používateľom nahlasovať nelegálny obsah, a investovať do automatických detekčných technológií.
  • Efektívne odstraňovanie: Nelegálny obsah by sa mal odstraňovať čo najrýchlejšie a v prípade vážneho rizika sa na tieto účely môžu stanoviť aj osobitné lehoty, napríklad pri podnecovaní k teroristickým činom. Komisia otázku pevne stanovených lehôt bude ďalej analyzovať. Platformy by mali používateľom jasne vysvetliť, ako nakladajú s obsahom, a vydávať transparenčné správy o počte a typoch prijatých oznámení. Internetové spoločnosti by zároveň mali zaviesť ochranné opatrenia, aby sa zabránilo riziku odstránenia legálneho obsahu.
  • Prevencia opakovaného uverejňovania: Platformy by mali prijať opatrenia, aby odradili používateľov od opakovaného uverejňovania nelegálneho obsahu. Komisia vehementne podporuje ďalšie používanie a vývoj automatických nástrojov na zabránenie opakovanému uverejňovaniu už raz odstráneného obsahu.

Ďalšie kroky

Oznámenie je prvým krokom; nadväzujúce iniciatívy budú závisieť od toho, aké opatrenia prijmú online platformy na proaktívne vykonávanie usmernení. Komisia v nadchádzajúcich mesiacoch bude pozorne sledovať pokrok, ktorý dosiahli, a posúdi, či treba ďalej konať, aby sa zabezpečilo rýchle a aktívne odhaľovanie a odstraňovanie nelegálneho obsahu z internetu, vrátane možných legislatívnych opatrení na doplnenie súčasného regulačného rámca. Táto práca sa ukončí do mája 2018.

Súvislosti

Európska únia už dávnejšie reagovala na výzvu, ktorú predstavuje nelegálny obsah na internete, a to záväznými aj nezáväznými opatreniami. Medzi politické reakcie patrí smernica o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, smernica o terorizme, navrhované reformy pravidiel EÚ na poli autorského práva či smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ktoré sú tiež súčasťou stratégie jednotného digitálneho trhu.

Tieto legislatívne opatrenia boli doplnené o sériu nelegislatívnych nástrojov, ktoré sa budú opierať o iniciatívy opísané v oznámení, ako je kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom online, činnosť internetového fóra EÚ v boji proti teroristickej propagande a memorandum o porozumení týkajúce sa predaja falšovaného tovaru. Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti je samoregulačnou iniciatívou zameranou na zlepšenie online prostredia pre deti a mladých ľudí.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Sociálne siete a platformy, napríklad Facebook alebo Pokec, budú nútené zlepšiť prevenciu sexuálneho  zneužívania detí …

Consent choices