energeticke stitky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Tim Farrell: Energetická neefektívnosť sa v skutočnosti vyskytuje v celom dodávateľskom reťazci energie

Možné zisky zo zlepšenia energetickej účinnosti sú značné, a to nielen z hľadiska úspor energie a boja proti zmene klímy, ale aj z hľadiska prispievania k mnohým ďalším výhodám vrátane zlepšenia ľudského zdravia a vytvárania pracovných miest. Vedúci poradca kodanského centra pre energetickú účinnosť Tima Farrella vysvetľuje, čo funguje najlepšie, pokiaľ ide o zvýšenie energetickej účinnosti. Zdôraznil, že cielené politické opatrenia a dostatočné zdroje na podporu implementácie a dodržiavania predpisov patria medzi mnohé dôležité zložky úspechu.

Prečo by sme mali investovať do energetickej účinnosti?

Energetickú účinnosť možno zhrnúť tak, že prináša viac výstupov a služieb využívajúcich rovnaký vstup energie alebo poskytuje rovnaký výkon s menším príkonom energie. Napríklad získame rovnaké úrovne svetla s LED žiarovkami, ale v porovnaní s tradičnými žiarovkami využívajú o 80 % menej energie a majú oveľa dlhšiu životnosť.

Energetická neefektívnosť sa v skutočnosti vyskytuje v celom dodávateľskom reťazci energie – od ťažby, konverzie, dopravy a prenosu až po konečné použitie. Zvýšenie energetickej účinnosti budov nielenže zvyšuje kvalitu vzduchu a komfort v interiéri, ale aj znižuje účty za energiu a zvyšuje pracovné miesta v oblastiach, ako sú konštrukcia, izolácia a vykurovacie a chladiace systémy. V odvetví dopravy existujú aj spoločné výhody. S celosvetovým vozidlovým parkom, ktorý sa do roku 2050 ešte strojnásobí, mnohé krajiny prijímajú štandardy palivovej úspornosti, ktoré znižujú závislosť od ropy, emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia.

Rýchly rast elektrických vozidiel bol v posledných rokoch podporený súborom doplnkových politík a opatrení zavedených v niektorých krajinách. Napríklad Nórsko prijalo od deväťdesiatych rokov dlhý zoznam preferenčných politík pre autá s nulovými emisiami a stanovilo cieľ, aby do roku 2025 boli všetky predané autá v krajine elektrické. Tieto politické stratégie pomohli ovplyvniť očakávania spotrebiteľov a dodávateľov a v roku 2016 bol vozidlový park nabíjateľných elektrických vozidiel v Nórsku najväčší na obyvateľa na svete.

Aké sú vzťahy medzi energiou a trvalo udržateľným rozvojom?

Zlepšenia energetickej účinnosti sú tiež silným, ale často prehliadaným motorom prístupu k energii, ktorý dodáva optimizmus 1 miliarde ľudí, ktorí stále nemajú prístup k elektrickej energii. Napríklad zásobovanie energiou mimo siete spolu s efektívnymi spotrebičmi môže pomôcť dodať dostatočné množstvo cenovo dostupnej a čistej energie a súčasne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Prepojenie energetickej účinnosti s prístupom k energii a obnoviteľným zdrojom energie je v skutočnosti nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa 7 z cieľov OSN o trvalo udržateľnom rozvoji (SDG), ktorého cieľom je „zabezpečiť prístup k dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých“ do roku 2030. Energetika sa považuje za „kľúčovú pre dosiahnutie takmer všetkých cieľov SDG, od jej úlohy pri odstraňovaní chudoby prostredníctvom pokroku v oblasti zdravia, vzdelávania, zásobovania vodou a industrializácie až po boj proti zmeny klímy“.

Existuje zaručené opatrenie na dosiahnutie energetickej účinnosti?

Energetická účinnosť ponúka príležitosť efektívnu z hľadiska nákladov pre vlády, súkromný sektor a komunitu na dosiahnutie rôznych cieľov, či už ide o znižovanie energetickej účinnosti, zmierňovanie emisií, finančné úspory, energetickú bezpečnosť, prínos pre zdravie alebo niečo iné. Na základe mojej skúsenosti je jasné, že neexistuje univerzálne riešenie alebo spôsob, ako dosiahnuť energetickú účinnosť pre rôzne regióny, krajiny alebo mestá.

Stanovenie ambicióznych cieľov je dôležité pre riadenie opatrení, ako aj pre vytvorenie inštitucionálnych rámcov, národných stratégií a účinných politických balíkov, ktoré kombinujú predpisy, stimuly, budovanie kapacít a informačné nástroje. Všetky tieto činnosti musia byť podporované poskytovaním spoľahlivých údajov, presadzovaním, monitorovaním a hodnotením.

Kde začať?

Rozumné je stanoviť priority v konkrétnych odvetviach, v ktorých je potenciál na zlepšenie energetickej účinnosti najväčší. Spotreba energie v odvetviach a kombinácia palív sa často značne líšia. V oblasti, v ktorej sa významný podiel energie využíva na priemyselné činnosti, môžu orgány uprednostňovať opatrenia, ako je podpora prijímania systémov energetického manažmentu. Alternatívne v oblasti, kde sa využíva veľká časť energie na vykurovanie a chladenie neefektívnych budov, je pre vládu rozumnejšie zamerať sa na zlepšenie hospodárnosti miestnych budov pomocou stavebných predpisov a certifikácie a podporou rozvoja čistých budov s nulovou spotrebou energie. V mestských oblastiach, ktoré zápasia s problémami s dopravnou zápchou, môžu úrady uprednostňovať investície do riešení verejnej dopravy, ako sú systémy rýchlej autobusovej prepravy. V súčasnosti približne 35 miliónov cestujúcich v 206 mestách po celom svete využíva systémy rýchlej autobusovej prepravy, ktoré poskytujú inovatívne, vysokokapacitné riešenia verejnej dopravy s nižšou cenou, ktoré zlepšujú mestskú mobilitu a znižujú znečistenie ovzdušia.

Viac..  Europoslanec Peter Pollák: V čom sú európske školy lepšie než naše?

Čoraz dôležitejšiu úlohu zohrávajú aj technologické inovácie v súkromnom sektore. Napríklad inovácie v oblasti skladovania energie, konektivity a inteligentných energetických systémov vedú spoločnosti, medzi ktoré, okrem mnohých iných, patria napr. Tesla, Danfoss a Siemens.

Majú ceny energií vplyv na energetickú účinnosť?

Cena je pre spotrebiteľov veľmi silným stimulom na zníženie spotreby energie a posun k väčšej efektívnosti. Politiky energetickej účinnosti sa často snažia pracovať vtedy, keď sú ceny energií dotované, pretože nízke ceny energie ovplyvňujú ekonomickú návratnosť energetickej účinnosti. Vidíme narastajúci počet krajín, ktoré sa zaviazali reformovať tieto dotácie, pričom niektoré krajiny skúmajú možnosti presunu dotácií od dodávateľov energie ku koncovým používateľom.

V súčasnosti je k dispozícii mnoho technických riešení, ktoré umožňujú okamžité kroky pri urýchľovaní energetickej účinnosti. Dobrým príkladom je využitie inteligentného merania a fakturácie. Mnohí spotrebitelia platia svoj účet za energiu každé 3 mesiace a nevedia o možnostiach dosiahnutia vyššej efektívnosti zmenou technológií alebo správania. Informácie o spotrebe poskytované koncovým používateľom môžu pomôcť zmeniť využitie energie a zlepšiť energetickú účinnosť. Niektoré krajiny uvádzajú vo svojich účtoch za energiu cielené analýzy a informácie, aby umožnili domácnostiam porovnávať ich spotrebu elektrickej energie s podobnými domácnosťami v miestnych komunitách. Iné domácnosti uprednostňujú informácie v reálnom čase prostredníctvom smartfónov alebo domácich zobrazovacích prvkov, ktoré dávajú domácnostiam možnosť upraviť ich konanie a správanie ešte predtým, ako sú fakturované.

Silné signály dopytu od spotrebiteľov po efektívnych chladničkách a klimatizačných zariadeniach môžu taktiež viesť spoločnosti k inováciám a ponuke energeticky účinnejších výrobkov.

Kto musí byť zapojený a informovaný?

Energetická účinnosť je roztrieštená oblasť zahŕňajúca viacero zainteresovaných strán vrátane vlád, súkromného sektora, medzinárodných organizácií, finančníkov a občianskej spoločnosti. Všetky zainteresované strany musia mať dostatok údajov a informácií, aby rozhodovali informovane v spojení s vyššími cieľmi, politikami, programami a investíciami.

Kodanské centrum má dobrú polohu na to, aby zohrávalo ústrednú koordinačnú úlohu v cieľových lokalitách, na ktoré to má vysoký vplyv, a podporuje zrýchľovanie opatrení v oblasti energetickej účinnosti na globálnej, národnej a mestskej úrovni. V súvislosti s iniciatívou generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Trvalo udržateľná energia pre všetkých pôsobíme ako tematické centrum energetickej účinnosti. V tejto súvislosti sme okrem iného prispeli k rozvoju zdrojov poznatkov, ako je iniciatíva Svetovej banky Regulačné ukazovatele trvalo udržateľnej energie (RISE).

O dac

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Elektromobily prvýkrát prevalcovali naftové motory. Slovensko ale zaostáva

Elektrické autá prvýkrát prevalcovali klasické naftové. V Európskej únii stále rastie ich predaj a čísla …

Consent choices