zivotne prostredie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Životné prostredie: Členské štáty dostanú viac ako 222 miliónov EUR na investície do ochrany prírody

Európska komisia schválila investičný balík vo výške 222 miliónov EUR z rozpočtu EÚ, ktorým sa má v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy v budúcnosti podporiť prechod Európy na udržateľnejšie a nízkouhlíkové hospodárstvo.

Vďaka financovaniu EÚ zmobilizujú ďalšie investície v celkovej výške 379 miliónov EUR určených na 139 nových projektov v 20 členských štátoch.

Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, uviedol: „Aj v 25. roku svojej existencie investuje program LIFE do inovačných projektov s vysokou pridanou hodnotou pre ľudí, podniky a prírodu. Som rád, že vďaka tomuto programu sa technológie úzko zviazané s potrebami trhu transformujú do nových, ekologických podnikov.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: „Historickou Parížskou dohodou o zmene klímy získali investície šetrné ku klíme, ktoré sa už tak či tak zvyšovali, nový impulz. V rámci týchto projektov využívame obmedzené verejné financie ako katalyzátor: mobilizujeme súkromné financovanie na ochranu životného prostredia, boj proti zmene klímy a zabezpečenie čistejšej energie pre našich občanov. Takéto investície sú mimoriadne dôležité, ak chceme prejsť od slov k činom.“

Financovanie budúceho obehového a nízkouhlíkového hospodárstva

Prostriedky vo výške 181,9 milióna EUR budú určené na projekty v oblasti životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, prírody a biodiverzity, ako aj správy a informovania v oblasti životného prostredia.

V súlade s balíkom predpisov Európskej komisie o obehovom hospodárstve pomôžu projekty členským štátom pri prechode na intenzívnejšie obehové hospodárstvo. Medzi ďalšie príklady patrí: testovanie talianskeho prototypu, ktorým by sa vozidlá so spaľovacím motorom mohli nákladovo efektívnym spôsobom zmeniť na hybridné vozidlá, výroba biovýrobkov z kalu z odpadových vôd v Holandsku a uplatňovanie novej biologickej úpravy vody na odstránenie pesticídov a dusičnanov v južnom Španielsku. Ďalšími projektmi sa podporí vykonávanie Akčného plánu pre prírodu, najmä správa lokalít sústavy Natura 2000. Ďalšou oblasťou záujmu je ochrana druhov, ktorou sa zaoberá napríklad slovinský cezhraničný projekt, ktorého cieľom je zachovať ohrozený druh rysa v Alpskom regióne.

Pokiaľ ide o politiky v oblasti klímy, EÚ bude investovať 40,2 milióna EUR na adaptáciu na zmenu klímy a zmierňovanie zmeny klímy a na projekty súvisiace so správou a informovaním v oblasti klímy. Vybrané projekty slúžia na podporu cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Financovanie v rámci programu LIFE takisto pomôže zlepšiť odolnosť jednej z najrušnejších vodných ciest Európy, ústia rieky Scheldt v Belgicku, vyvinúť nástroje na predpovedanie púštnych búrok a zmierniť efekt teplotného ostrova v mestách.

  • Prostredníctvom 59 projektov v rámci programu LIFE Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov sa zmobilizuje 134,6 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 73,0 milióna EUR. Tieto projekty sa týkajú opatrení v piatich tematických oblastiach: ovzdušie, životné prostredie a zdravie, efektívne využívanie zdrojov, odpady a voda. Len prostredníctvom 15 projektov v oblasti efektívneho využívania zdrojov sa zmobilizuje 37,9 milióna EUR, ktoré pomôžu pri prechode Európy na intenzívnejšie obehové hospodárstvo.
  • Na základe 39 projektov v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita sa podporí vykonávanie Akčného plánu pre prírodu, smerníc o vtáctve a o biotopoch, ako aj stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Celkový rozpočet týchto projektov je 135,5 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 90,9 milióna EUR.
  • Cieľom 14 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti životného prostredia je zvyšovať informovanosť o environmentálnych otázkach. Celkový rozpočet týchto projektov je 30,2 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 18 miliónov EUR.
  • Prostredníctvom 12 projektov v rámci programu LIFE Adaptácia na zmenu klímy sa zmobilizuje 42,6 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 20,6 milióna EUR. Tieto granty na akcie sa udeľujú na projekty v šiestich tematických oblastiach: adaptácia založená na ekosystémoch, zdravie a kvalita života, adaptácia na zmenu klímy v horských a ostrovných oblastiach so zameraním na sektor poľnohospodárstva, adaptácia v mestských oblastiach/plánovanie miest, posúdenie zraniteľnosti/adaptačné stratégie a voda (vrátane zvládania povodňových situácií, pobrežných oblastí a dezertifikácie).
  • Celkový rozpočet pre projektov v rámci programu LIFE Zmiernenie zmeny klímy predstavuje 25,7 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 13,6 milióna EUR. Tieto granty na akcie sa udeľujú pre najlepšie postupy a pilotné a demonštračné projekty v troch tematických oblastiach: priemysel, účtovanie/nahlasovanie emisií skleníkových plynov a využívanie pôdy/lesníctvo/poľnohospodárstvo.
  • Cieľom 6 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti klímy je zlepšiť správu zmeny klímy a zvyšovať informovanosť o nej. Celkový rozpočet týchto projektov je 10,4 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 6 miliónov EUR.
Viac..  M. Hojsík: Dedičstvom po ministrovi Takáčovi bude brutálny výrub v našich lesoch

Súvislosti

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy. Funguje od roku 1992 a spolufinancovalo sa z neho viac ako 4 500 projektov v celej EÚ a krajinách mimo EÚ; na tento účel sa zmobilizovalo viac ako 9 miliárd EUR, z toho viac ako 4 miliardy EUR na ochranu životného prostredia a klímy. V každom okamihu

sa vykonáva približne 1 100 projektov. Rozpočet programu LIFE na roky 2014 – 2020 predstavuje 3,4 miliardy EUR v bežných cenách a zahŕňa podprogramy „Životné prostredie“ a „Ochrana klímy“.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices