more
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ chce zintenzívniť riešenie rastúcich problémov morí a oceánov

Európska únia oznámila vyčlenenie viac ako 550 miliónov EUR, a to okrem iného aj na činnosti na celom svete, čím podčiarkla svoje odhodlanie zlepšiť stav morí a vyslať zvyšku sveta – tak vládam, ako aj súkromnému sektoru – pozitívny signál povzbudenia s cieľom zintenzívniť riešenie rastúcich problémov oceánov: od plastových odpadov a ochrany morských živočíchov až po vplyv zmeny klímy a trestnú činnosť na mori.

Podrobný opis 36 záväzkov EÚ:

Námorná bezpečnosť je základom svetového obchodu a prosperity, teraz je však ohrozená, počnúc prírodnými katastrofami až po pirátstvo, obchodovanie s ľuďmi a ozbrojený konflikt. Na to, aby naše oceány boli bezpečnejšie a viac chránené, Európska únia oznámila:

 • vyčlenenie 37,5 milióna EUR na zabezpečenie námornej bezpečnosti a boj proti pirátstvu pozdĺž pobrežia juhovýchodnej Afriky a v Indickom oceáne. Tieto finančné prostriedky sa majú čerpať cez štyri regionálne organizácie (IGAD, COMESA, EAC a IOC) v spolupráci s UNODC, INTERPOL-om a FAO. Z programu sa okrem regionálneho mechanizmu koordinácie a výmeny námorných informácií podporujú iniciatívy zamerané na alternatívne spôsoby obživy v pobrežných oblastiach Somálska s výskytom pirátov, vyšetrovacie kapacity na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, reformy väzníc, kapacity na vedenie trestných stíhaní a súdnych konaní, narúšanie nezákonných finančných tokov, boj proti praniu špinavých peňazí a na rôzne iné úlohy v oblasti námorníctva,
 • investíciu vo výške 4 milióny EUR v roku 2017 do svojho programu satelitného monitorovania (Copernicus) na podporu agentúr a členských štátov EÚ pri monitorovaní znečistenia ropou a veľkoobjemového komerčného rybárstva (vrátane boja proti NNN rybolovu) v severovýchodnom Atlantiku, v Stredozemnom, Baltskom, Severnom a Čiernom mori, v Tichom oceáne a v okolí Kanárskych ostrovov. Programom Copernicus sa tiež zavedú nové služby na podporu presadzovania práva a bezpečnosti plavby v oblastiach s výskytom ľadu,
 • pokračujúcu podporu námornej bezpečnosti v Guinejskom zálive, okrem iného medziregionálnou sieťou v Guinejskom zálive a spustením dvoch nových programov: programu SWAIMS (podpora integrovanej námornej bezpečnosti v západnej Afrike) v hodnote 29 miliónov EUR a programu zlepšenia bezpečnosti prístavov v západnej a strednej Afrike v hodnote 8,5 milióna EUR,
 • poskytnutie 1 milióna EUR v roku 2017 na podporu aktualizácie systémov IKT námorných orgánov EÚ a na uľahčenie ich vzájomnej spolupráce. Ďalej EÚ oznamuje, že prispeje sumou 80 000 EUR na zjednodušenie spolupráce medzi orgánmi pobrežnej stráže v Európe,
 • uvedenie do prevádzky prototypu sledovacieho nástroja v septembri 2017, ktorým sa detegujú lode na účely odhalenia rozsahu ľudských činností na mori. Nástroj na vyhľadávanie neidentifikovaných námorných objektov, skrátene nástroj SUMO (z angl. Search for Unidentified Maritime Objects), je softvér automaticky analyzujúci údaje z radarových zobrazovacích satelitov, ktorý umožňuje vyhľadávať plavidlá už od dĺžky 1 metra, a to aj počas oblačného počasia alebo za tmy. Nástroj SUMO je tzv. slobodný softvér, čo podporuje jeho využívanie zo strany používateľov a vývojárov a zjednodušuje medzinárodnú spoluprácu pri mapovaní lodných trás, monitorovaní intenzity plavby, identifikácii znečisťujúcich plavidiel, monitorovaní rybolovných činností, v boji proti pirátstvu a pašovaniu a pri strážení námorných hraníc.

Znečistenie morí je obrovský problém, veď každý rok skončí v mori viac ako 10 miliónov ton odpadu. V roku 2050 by naše oceány mohli obsahovať viac plastov ako rýb. Na prekonanie tohto problému EÚ oznámila:

 • spustenie informačnej brány WISE-Marine o otázkach európskych vôd určenej širokej verejnosti a zainteresovaným stranám na podporu lepšej správy oceánov a ekosystémového prístupu k hospodáreniu s vodami. V nadchádzajúcich rokoch sa táto platforma bude rozširovať a ďalej integrovať,
 • príspevok vo výške 2 milióny EUR v roku 2017 na podporu vykonávania rámcovej smernice o morskej stratégii zo strany členských štátov a ďalší príspevok vo výške 2,3 milióna EUR na podporu regionálnej a medziregionálnej spolupráce na tento cieľ. V práve EÚ sa stanovil cieľ dosiahnuť dobrý environmentálny stav vôd členských štátov EÚ do roku 2020 a chrániť základňu zdrojov, od ktorej závisia hospodárske a sociálne činnosti súvisiace s morským prostredím,
 • vyčlenenie 2,85 milióna EUR na projekty prevencie znečisťovania morí a projekty pripravenosti, ako aj 2,5 milióna EUR na cvičenia v oblasti znečistenia morí s cieľom podporiť a doplniť úsilie o cezhraničnú spoluprácu medzi krajinami EÚ a vybranými krajinami v blízkosti EÚ,
 • návrh opatrení na zníženie úniku plastov do životného prostredia do konca roku 2017 ako súčasť pripravovanej stratégie pre plasty,
 • návrh opatrení v roku 2017 na zníženie vypúšťania lodného odpadu a zvyškov nákladu do mora.

Udržateľné modré hospodárstvo sa má do roku 2030 zo súčasných približne 1,3 bilióna EUR zdvojnásobiť. Tento tematický okruh pridala EÚ na program tohtoročnej konferencie Náš oceán na posilnenie synergie medzi trvalo udržateľnými riešeniami týkajúcimi sa oceánov a hospodárskym rastom a zamestnanosťou v pobrežných spoločenstvách na celom svete. EÚ na tento účel oznámila:

 • financovanie morského a námorného výskumu v roku 2017 vo výške viac ako 250 miliónov EUR. Táto suma zahŕňa 40 miliónov EUR na podporu nízkoemisnej a modernej vodnej dopravy a vyše 30 miliónov EUR na energiu z morských zdrojov. EÚ okrem toho oznámila, že poskytne 12 miliónov EUR na podporu dvoch nových inovačných projektov čistenia v rámci boja proti morskému odpadu a iným znečisťujúcim látkam. Nakoniec Európska únia ohlásila podporu v hodnote vyše 50 miliónov EUR pre iniciatívu BlueMED na účely spolupráce za zdravé, produktívne a odolné Stredozemné more prostredníctvom vedy a výskumu,
 • ďalšie rozvíjanie pôsobenia v Transatlantickej aliancii pre oceánsky výskum podporou rámcov posilnenej spolupráce s partnermi z oblasti Atlantického oceánu, napríklad s Brazíliou a Južnou Afrikou v oblasti námorných vied, výskumu a inovácie v rámci vyhlásenia z Belému, a na splnenie tohto cieľa vyčlení v rokoch 2018 – 2019 vyše 60 miliónov EUR. EÚ bude tiež naďalej vykonávať prelomové Galwayské vyhlásenie o spolupráci v oblasti oceánskeho výskumu s USA a Kanadou. Európska únia oznámila, že do roku 2019 bude v medzinárodných konzorciách zaoberajúcich sa výzvami, ktorým čelí Atlantický oceán, pôsobiť viac ako 500 výskumných tímov,
 • spustenie investičnej iniciatívy vo výške 14,5 milióna EUR v roku 2017 na podporu udržateľného modrého hospodárstva v Európskej únii. Z tohto fondu sa má približne 8 miliónov EUR poskytnúť na zriaďovacie granty pre projekty s vysokým potenciálom vo vznikajúcich odvetviach modrého hospodárstva v celej EÚ. V snahe lepšie monitorovať morský odpad a bojovať proti nemu sa ďalšie 2 milióny EURposkytnú na podporu inovačných technológií na monitorovanie morského odpadu a/alebo boj proti nemu vo vodách okolo Európskej únie. Okrem toho sa 3 milióny EUR vyčlenia na zjednodušenie twinningových projektov v oblasti Stredozemného mora, napríklad medzi inštitútmi odbornej prípravy a vzdelávania v námorníctve, podnikmi pôsobiacimi v odvetví modrého hospodárstva a miestnymi rybárskymi komunitami. A napokon 1,5 milióna EUR sa vyčlení na obnovu morských a pobrežných ekosystémov v oblasti Stredozemného mora,
 • spustenie programu partnerstva v námornom odvetví medzi Tichomorím a Európskou úniou v hodnote 45 miliónov EUR. Švédsko oznámilo, že na program prispeje 10 miliónmi EUR. Program má za cieľ podporovať udržateľné riadenie a rozvoj rybolovu v záujme potravinovej bezpečnosti a hospodárskeho rastu a zároveň riešiť odolnosť proti zmene klímy a zachovanie morskej biodiverzity,
 • prácu na globálnom urýchlení procesov súvisiacich s námorným/morským priestorovým plánovaním, a to v spolupráci s Medzivládnou oceánografickou komisiou pri UNESCO (IOC-UNESCO), keďže obe strany sa k tomu zaviazali 24. marca 2017. Pôsobnosť námorného priestorového plánovania (NPP) prekračuje hranice a odvetvia, pričom jeho cieľom je zabezpečiť účinné, bezpečné a udržateľné vykonávanie ľudských aktivít na mori. V nadväznosti na spoločný plán poskytne EÚ komisii IOC-UNESCO grant vo výške 1,4 milióna EUR na vypracovanie medzinárodných usmernení o NPP. Začiatkom roka 2018 sa ako súčasť tohto programu spustia dva pilotné projekty NPP: jeden v Stredozemnom mori a druhý v južnom Tichom oceáne. Okrem toho sa zriadi medzinárodné fórumpre NPP s cieľom zjednodušiť rokovania o tom, ako by sa malo NPP, vrátane medziodvetvových činností, celosvetovo uplatňovať. Prvý seminár sa má uskutočniť na jar roku 2018,
 • poskytnutie 3 miliónov EUR na podporu projektov v krajinách EÚ s cieľom nadviazať cezhraničnú spoluprácu v oblasti námorného priestorového plánovania. Pôsobnosť námorného priestorového plánovania prekračuje hranice a odvetvia, pričom jeho cieľom je zabezpečiť účinné, bezpečné a udržateľné vykonávanie ľudských aktivít na mori,
 • v rokoch 2017 a 2018 investíciu vo výške 23 miliónov EUR do služby monitorovania morského prostredia v rámci vlastného programu satelitného monitorovania (Copernicus). Služba sa zameriava na zmenu klímy, rybárstvo a ochranu morského prostredia. Európska únia takisto oznámila, že v rámci programu Copernicus sa po prvýkrát vytvoria ukazovatele monitorovania oceánov, a to aj z hľadiska biochémie. Tieto ukazovatele, dôležité na meranie stavu oceánu, sa uverejnia v správe o stave oceánov, ktorá bude k dispozícii on-line do konca roka 2018,
 • záväzok ďalej rozvíjať dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva s pobrežnými štátmi. Tieto dohody už pomáhajú krajinám pri rozvoji udržateľného rybárstva, účinnom riadení systémov monitorovania a kontroly a v boji proti NNN rybolovu. Nová generácia dohôd sa má vyznačovať integrovanejším prístupom vrátane podpory udržateľného modrého hospodárstva a zvyšovaním investícií do odvetvia rybárstva. Tento nový prístup by mal umožniť partnerským krajinám udržateľným spôsobom získavať z morského hospodárstva vyššiu hodnotu,
 • vyčlenenie 8,5 milióna EUR na zachovanie morskej a pobrežnej biodiverzity v karibskej morskej oblasti v prospech komunít, ktoré sú od týchto ekosystémov závislé. Tento program sa sústreďuje najmä na prírodné oblasti ohrozené zneužívaním, nadmerným využívaním, znečistením a vplyvmi zmeny klímy,
 • poskytnutie takmer 6 miliónov EUR na podporu projektov v krajinách EÚ s cieľom nadviazať cezhraničnú spoluprácu v oblasti námorného priestorového plánovania. Pôsobnosť námorného priestorového plánovania prekračuje hranice a odvetvia, pričom jeho cieľom je zabezpečiť účinné, bezpečné a udržateľné vykonávanie ľudských aktivít na mori,
 • financovanie skúšky prvého využitia vlnových a prílivových sústav v Európe v roku 2017 príspevkom 1,5 milióna EUR na podporu správnych orgánov a realizátorov projektov zapojených do monitorovania životného prostredia,
 • úmysel vypracovať pilotný projekt Blue Science Cloud, ktorým sa má modernizovať proces prístupu, správy a využívania námorných údajov v záujme lepšieho spracovávania veľkých objemov rôznych morských a námorných dát technológiou cloud computingu. Projekt Blue Cloud má tiež za cieľ ďalej rozvíjať spoluprácu vedcov v EÚ a ich medzinárodných partnerov. Cloudové technológie môžu zlepšiť globálne a regionálne pozorovanie oceánov a vydávanie predpovedí, ako sa to presadzuje v rámci iniciatívy Budúcnosť morí a oceánov skupiny G7, a to a v rámci celosvetového úsilia o vybudovanie lepšej globálnej sústavy systémov pozorovania Zeme (GEOSS),
 • poskytnutie príspevku vo výške najmenej 1 milión EUR na podporu programu Svetovej banky pre celosvetové rybárstvo (PROFISH). Cieľom programu je zlepšiť udržateľnosť životného prostredia, dobré životné podmienky ľudí a hospodársku výkonnosť v rámci svetového rybolovu a akvakultúry so zameraním na dobré životné podmienky chudobných ľudí v komunitách venujúcich sa rybolovu a chovu rýb v rozvojovom svete.
Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Zmena klímy má veľmi priame dôsledky pre oceány, pričom najviac znepokojujúce sú zvyšovanie hladiny morí a rast okysľovania. Európska únia preto oznámila:

 • projekt s Medzinárodnou námornou organizáciou v hodnote 10 miliónov EUR zameraný na zmiernenie zmeny klímy v odvetví námornej dopravy. Cieľom tohto projektu je vytvoriť päť stredísk spolupráce v oblasti námorných technológií, jedno v každom cieľovom regióne – Afrike, Ázii, Karibiku, Latinskej Amerike a Tichomorí – čím vznikne globálna sieť. Úlohou tejto siete je umožniť rozvojovým krajinám v týchto regiónoch vypracovať opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti v námornej doprave,
 • vyčlenenie 1,5 milióna EUR na znižovanie emisií sadzí v Arktíde. Tento projekt má posilniť medzinárodnú spoluprácu na ochranu životného prostredia Arktídy,
 • príspevok vo výške 600 000 EUR v priebehu nasledujúcich dvoch rokov na integrovaný arktický projekt so zameraním na tri prioritné oblasti politiky EÚ pre Arktídu: zmena klímy a ochrana životného prostredia Arktídy, udržateľný rozvoj v oblasti Arktídy a v jej okolí a medzinárodná spolupráca v otázkach súvisiacich s Arktídou.

Ochrana morského prostredia: v súčasnosti je právnymi predpismi chránených menej ako 5 % svetových pobrežných a morských oblastí, pričom nie vo všetkých týchto oblastiach sa tieto predpisy aj presadzujú, a to napriek cieľu OSN zabezpečiť do roku 2020 ochranu 10 % svetových pobrežných a morských oblastí právnymi predpismi. Európska únia preto oznámila:

 • postupné skončenie používania jednorazových plastových pohárov do konca roku 2017 v pitných fontánkach a automatoch na nápoje vo všetkých svojich budovách a počas všetkých zasadnutí. Zaviazala sa tiež informovať o úsilí ďalej znížiť používanie iných jednorazových plastových predmetov vo všetkých svojich budovách a na všetkých podujatiach pri príležitosti konferencie Náš oceán v roku 2018. Opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa budú zahŕňať zlepšenie zeleného verejného obstarávania, zníženie používania jednorazových plastových predmetov v jedálňach a kaviarňach, podporovanie používania vody z vodovodu, spustenie širšej kampane na zvyšovanie povedomia pre pracovníkov o znižovaní, triedení a recyklácii odpadu, ako aj ekologizácii podujatí organizovaných Komisiou,
 • vyčlenenie 20 miliónov EUR na podporu správy chránených morských oblastí v afrických, karibských a tichomorských krajináchprostredníctvom programu BIOPAMA II (Program biodiverzity a správy chránených oblastí),
 • spolu s Nemeckom podporu na vytvorenie medziodvetvovej a cezhraničnej multilaterálnej platformy na regionálnu správu oceánovdo roku 2020. Táto platforma sa vytvorí v rámci partnerstva pre regionálnu správu oceánov, ktoré v roku 2015 iniciovali Program OSN pre životné prostredie [United Nations Environment Programme (UNEP)], Inštitút pre pokročilé štúdie udržateľnosti [Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)], Inštitút udržateľného rozvoja a medzinárodných vzťahov [(Institut du Développement Durable et des Relations Internationales – IDDRI)] a osobitná skupina pre udržateľnosť [Think Tank for Sustainability (TMG)]. Vytvorenie platformy oznámilo Nemecko ako dobrovoľný záväzok pri príležitosti konferencie OSN o oceánoch v rámci plnenia cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14 (5. – 9. júna 2017). Fórum partnerstva pre regionálnu správu oceánov poskytne nové poznatky o integrovanej správe oceánov na troch rôznych úrovniach: 1) v rámci regiónov; 2) medzi regiónmi; a 3) medzi regionálnou a globálnou úrovňou. Európska únia a Nemecko na základe spolupráce s medzinárodnými partnermi v roku 2018 zorganizujú v roku 2019 prvé zasadnutie tohto fóra,
 • investíciu vo výške 1,5 milióna EUR do analýzy ekosystémov a hospodárskej činnosti v oblasti Stredoatlantického chrbta a oceánskeho chrbta Rio Grande Rise s cieľom podporiť vymedzenie uceleného súboru oblastí s osobitným environmentálnym významom,
 • zámer podporiť Všeobecnú rybársku komisiu pre Stredozemné more pri zriadení oblasti obmedzeného rybolovu s rozlohou aspoň 2 700 km² na ochranu populácií druhov žijúcich pri morskom dne v biotopoch uznaných ako základné odchovne a neresiská niekoľkých morských druhov mimo pobrežných vôd Talianska a Chorvátska v oblasti Jabuka/Pit Pomo v Jadranskom mori. O vytvorení oblasti obmedzeného rybolovu Jabuka/Pomo Pit sa rozhodne na výročnom zasadnutí Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more 16. – 19. októbra 2017.

Udržateľné rybárstvo je predpokladom neustáleho prístupu k dostatočným a výživným morským plodom v záujme budúcich generácií. Na zabezpečenie udržateľného rybárstva na celom svete EÚ oznámila:

 • poskytnutie 15 miliónov EUR prostredníctvom programu PESCAO na zlepšenie regionálnej správy rybárstva v západnej Afrike s cieľom vypracovať regionálnu rybársku politiku a zaviesť regionálnu koordináciu, aby sa zastavil nezákonný, nenahlásený a neregulovaný (NNN) rybolov a zlepšilo hospodárenie s populáciami rýb na regionálnej úrovni,
 • vyčlenenie 5,7 milióna EUR v roku 2017 na podporu činností Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more pri zlepšovaní udržateľnosti rybolovných zdrojov v Stredozemnom mori.Ide o nadväzujúce opatrenie na vyhlásenie MedFish4Ever, v ktorom sa stanovuje 10-ročný záväzok zachrániť populácie rýb v Stredozemnom mori a chrániť ekologické a ekonomické bohatstvo tohto regiónu a ktoré sa podpísalo 30. marca 2017,
 • príspevok v roku 2017 vo výške najmenej 1 milión EUR na globálny program FAO na podporu vykonávania prelomovej Dohody o opatreniach prístavných štátov zameraných na prevenciu a odrádzanie od nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na jeho odstránenie. Tento program poskytuje politickú, právnu a technickú pomoc a budovanie kapacít na posilnenie presadzovania uvedenej dohody. Európska únia ďalej oznámila, že v roku 2020 zorganizuje medzinárodnú konferenciu na posúdenie a preskúmanie Dohody o opatreniach prístavných štátov. A napokon EÚ oznámila, že v roku 2017 prispeje FAO sumou 225 000 EUR na vytvorenie celosvetového registra na zaznamenávanie rybárskych plavidiel, chladiacich prepravných plavidiel a zásobovacích plavidiel,
 • nové pravidlá umožňujúce lepšie a udržateľnejšie riadenie vonkajšej rybárskej flotily, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť do konca roka 2017. Nové pravidlá umožnia Európskej únii lepšie monitorovať a kontrolovať vlastnú flotilu a účinne riešiť problémy týkajúce sa zmeny vlajky a prenájmu plavidiel, a posilniť tak úsilie v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu,
 • odhodlanie dosiahnuť na 11. ministerskej konferencii WTO, ktorá sa má uskutočniť v decembri 2017 v Buenos Aires, multilaterálnu dohodu o dotáciách na rybolov. Európska únia s týmto cieľom predložila v júli 2017 v rámci Svetovej obchodnej organizácie revidovaný návrh zakázať určité formy dotácií na rybolov, ktoré prispievajú k preťaženiu kapacít a nadmernému rybolovu, odstrániť dotácie, ktoré prispievajú k nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, a upustiť od zavádzania nových dotácií takéhoto druhu. Uvedený návrh je zameraný na plnenie cieľa udržateľného rozvoja 14.6 a obsahuje aj ustanovenia o zvýšenej transparentnosti a usmernenia o osobitnom a diferencovanom prístupe v prípade rozvojových a najmenej rozvinutých krajín. EÚ okrem toho vyvinie maximálne úsilie o presadzovanie tejto dohody a jej podporu počas jednotlivých etáp rokovania a vykonávania.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices