Corina Cretu
Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu. PHOTO: © European Union.

Komisia: Naša Únia potrebuje väčšiu súdržnosť

Komisia uverejňuje 7. správu o súdržnosti, v ktorej mapuje situáciu v regiónoch EÚ, vyvodzuje ponaučenia zo spôsobu, akým sa financie na súdržnosť vynakladali počas krízového obdobia, a pripravuje pôdu pre politiku súdržnosti po roku 2020.

Na základe analýzy súčasného stavu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ sa v zábere správy o súdržnosti ocitli najmä tieto zistenia o Únii: Európske hospodárstvo sa zotavuje, ale naďalej pretrvávajú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi či v rámci nich.

Verejné investície v EÚ sú stále pod úrovňou z obdobia pred krízou, regióny a členské štáty pritom potrebujú väčšiu podporu na riešenie výziev identifikovaných v diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ: digitálnej revolúcie, globalizácie, demografických zmien a sociálnej súdržnosti, hospodárskeho zbližovania a zmeny klímy.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu k tomu uviedla: „Správa jasne ukazuje, že naša Únia potrebuje väčšiu súdržnosť. Kríza je už síce preč, v mnohých regiónoch však evidentne zanechala jazvy. Tieto regióny budú potrebovať politiku súdržnosti na to, aby sa dokázali vysporiadať s výzvami dneška i zajtrajška.“ 

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová k tomu dodala: „Zo správy o súdržnosti za rok 2017 vyplýva, že na udržanie súčasného hospodárskeho oživenia sú potrebné významné investície. Len tak sa dá docieliť zmena k lepšiemu, pokiaľ ide o naše hospodárstva, našu pracovnú silu a európskych občanov.“

Správa nenahrádza konečný návrh Komisie, prináša však podnety do diskusie o politike súdržnosti po roku 2020. Navrhuje sa v nej politika na úrovni celej EÚ, ktorá má slúžiť trom hlavným cieľom: využívaniu prínosov globalizácieuplatňovaniu zásady „na nikoho sa nesmie zabudnúť“ a podpore štrukturálnych reforiem.

Politika na úrovni celej EÚ: V priebehu uplynulých dvoch desaťročí dosiahla politika súdržnosti výsledky vo všetkých regiónoch EÚ a bola jedným z hlavných zdrojov investícií. Za posledných 10 rokov, keď sa verejné prostriedky na podporu rastu v mnohých členských štátoch dramaticky znížili, sa ňou priamo v EÚ vytvorilo 1,2 milióna pracovných miest.

Regionálne hospodárske rozdiely sa znovu pomaly zmenšujú. Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ nastolil otázku, či by sa mala politika súdržnosti odteraz zameriavať len na menej rozvinuté regióny.

Regióny zaznamenávajú rast, čo potvrdzuje aj správa o súdržnosti, no nie rovnakým tempom. Mnohé regióny, ktorých bohatstvo sa blíži k priemeru EÚ, akoby uviazli v pasci priemerných príjmov.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Niektoré znášajú náklady globalizácie, no zatiaľ bez toho, aby pocítili jej prínosy, čo sa často prejavuje vo výrazných stratách pracovných miest a neschopnosti dosiahnuť priemyselnú transformáciu. Tieto regióny budú potrebovať ďalšiu finančnú podporu na podporu tvorby pracovných miest a na štrukturálne zmeny.

Okrem toho sa v správe zdôrazňuje, že súčasná úroveň investícií nebude stačiť na dosiahnutie cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zníženia emisií skleníkových plynov stanovených do roku 2030. Všetky regióny EÚ budú preto na dekarbonizáciu potrebovať viac investícií.

Využívanie prínosov globalizácie: Ak chcú regióny obstáť v globalizovanej ekonomike, musia modernizovať svoje hospodárstva a vytvoriť pridanú hodnotu. Keďže prevziať vedúcu úlohu dokáže dnes v tejto oblasti len niekoľko regiónov EÚ, potrebné sú ďalšie investície do inovácií, digitalizácie a dekarbonizácie. Okrem financovania by sa malo podporovať efektívne prepojenie výskumných centier, podnikov a služieb.

Na nikoho sa nezabudne: Niektoré regióny čelia masovému exodu, zatiaľ čo mnohé veľké mestá sa v dôsledku príchodu veľkého počtu nových ľudí hľadajúcich lepšie perspektívy vrátane migrantov ocitli pod tlakom. Zamestnanosť na úrovni EÚ síce dosiahla nové maximum, no miera nezamestnanosti, najmä medzi mladými, sa stále pohybuje nad úrovňami spred krízy.

Riešenie problému nezamestnanosti a pomoc pri rozvíjaní zručností a zakladaní podnikov si spolu s opatreniami proti vylúčeniu a diskriminácii vyžiadajú ďalšie investície. Závisí od nich sociálna súdržnosť našej Únie v blízkej budúcnosti.

Podpora štrukturálnych reforiem: Lepšia verejná správa zvyšuje konkurencieschopnosť a rast a maximalizuje vplyv investícií. Podobne ako v diskusnom dokumente aj v správe o súdržnosti sa uznáva, že na podporu reforiem, ktorými sa vytvoria podmienky vedúce k rastu, bude potrebné posilniť prepojenie medzi politikou súdržnosti a správou hospodárskych záležitostí EÚ.

Ďalšie kroky:

Verejná konzultácia o budúcnosti politiky súdržnosti bude otvorená začiatkom roka 2018. V máji 2018 predstaví Komisia návrh viacročného finančného rámca (VFR) a následne predstaví návrhy politiky súdržnosti po roku 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices