zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ministri EÚ pre zamestnanosť a sociálne záležitosti jednomyseľne prijali európsky pilier sociálnych práv

Na zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktoré sa konalo v Luxemburgu, ministri EÚ pre zamestnanosť a sociálne záležitosti jednomyseľne prijali európsky pilier sociálnych práv, a to len dva roky po tom, čo túto myšlienku po prvý raz načrtol predseda Juncker, a menej ako šesť mesiacov po jeho predstavení.

Pilier vyhlási Parlament, Rada a Komisia na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast, ktorý sa uskutoční 17. novembra v Göteborgu. Rada sa tiež dohodla na všeobecnom smerovaní, pokiaľ ide o návrh Komisie na revíziu pravidiel o vysielaní pracovníkov.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová privítala dohodu slovami: „Toto zasadnutie Rady predstavuje dôležitý krok vpred pre sociálnu Európu. Jednomyseľné prijatie európskeho piliera sociálnych práv dokazuje, že všetky členské štáty sú odhodlané usilovať sa o lepšie pracovné a životné podmienky v celej našej Únii, pričom berú do úvahy výzvy, ako sú starnutie populácie, globalizácia či digitalizácia. Pokiaľ ide o dohodu o vysielaní pracovníkov – naše stanovisko od samého začiatku bolo, že pracovníci majú mať za rovnakú prácu na tom istom mieste rovnakú odmenu. Teším sa, že aj členské štáty vyjadrili tejto myšlienke širokú podporu. Je to otázka spravodlivosti pre vyslaných pracovníkov, ktorí si zaslúžia rovnaké pracovné podmienky, ale aj pre miestnych pracovníkov a zamestnávateľov, ktorí nechcú, aby dochádzalo k mzdovému podhodnoteniu. Máme dôkaz, že v Európe sa dokážeme stretnúť, zasadnúť za spoločný stôl, viesť dialóg a dosiahnuť spravodlivú a vyváženú dohodu.“

Politickou dohodou o vysielaní pracovníkov sa potvrdzuje kľúčová zásada Komisie, že za rovnakú prácu na rovnakom mieste prináleží rovnaká odmena, ktorej dodržiavanie predseda Juncker požadoval vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2015 a vo svojich politických usmerneniach, kde sa uvádza, že na vyslaných pracovníkov sa budú všeobecne vzťahovať tie isté pravidlá odmeňovania a pracovných podmienok ako na miestnych pracovníkov.

Minulotýždňová dohoda Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a dohoda Rady potvrdzujú silný politický záväzok všetkých aktérov urobiť náš vnútorný pracovný trh spravodlivejším a jeho pravidlá ľahšie presaditeľnejšími. Komisia ďakuje estónskemu predsedníctvu za skvelú prácu, ktorú odviedlo na tomto poli. Teraz vyzýva Európsky parlament a Radu, aby využili túto príležitosť a urýchlene pokračovali v rokovaniach s Komisiou v záujme zavŕšenia dohody a formálneho prijatia návrhu.

Súvislosti

Predseda Juncker myšlienku európskeho piliera sociálnych práv prvý raz spomenul len pred dvoma rokmi – vo svojej správe o stave Únie v roku 2015: „Budem chcieť vypracovať európsky pilier sociálnych práv, ktorý zohľadní meniace sa prostredie európskych spoločností a sveta práce.“ Prvý náčrt piliera bol predstavený 8. marca 2016. Potom nasledovali rozsiahle konzultácie s členskými štátmi, inštitúciami EÚ, so sociálnymi partnermi, s občianskou spoločnosťou a občanmi. Komisia 26. apríla 2017 predložila konečný text, ktorý obsahuje 20 zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia. Majú slúžiť ako kompas, ktorým sa má riadiť obnovený proces konvergencie smerom k lepším pracovným a životným podmienkam v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Pre Komisiu je rozvoj silnejšieho a spravodlivejšieho vnútorného trhu zásadným prvkom budovania sociálnejšej Európy. Reforma existujúcich pravidiel o vysielaní pracovníkov je jednou z kľúčových iniciatív na dosiahnutie tohto cieľa, ako sa uvádza v politických usmerneniach predsedu Junckera z roku 2014: „Zabezpečím dôsledné vykonávanie smernice o vysielaní pracovníkov a budem iniciovať cielené preskúmanie tejto smernice s cieľom zabezpečiť, aby sociálny damping nemal v Európskej únii miesto.V našej Únii by sa rovnaká práca na rovnakom mieste mala odmeňovať rovnakým spôsobom.“ Predseda tento záväzok pripomenul aj vo svojom prejave o stave Únie z 13. septembra 2017: „V Únii rovných nie je priestor pre pracovníkov druhej triedy. Pracovníci majú za rovnakú prácu na rovnakom mieste dostať rovnakú odmenu. Komisia preto navrhla nové pravidlá pre vysielanie pracovníkov.“

Komisia formálny návrh na zmenu smernice o vysielaní pracovníkov z roku 1996 predložila 8. marca 2016. Návrh vychádza zo zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu na rovnakom mieste a stanovuje, že na vyslaných pracovníkov sa majú všeobecne vzťahovať tie isté pravidlá odmeňovania a pracovných podmienok ako na miestnych pracovníkov. Dopĺňa sa ním aj smernica z roku 2014 o presadzovaní pravidiel vysielania pracovníkov, ktorou sa zavádzajú nové nástroje na boj proti podvodom a zneužívaniu a na zlepšenie administratívnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vysielanie.

V roku 2018 Komisia v súlade so správou predsedu Junckera o stave Únie z roku 2017 a s jeho vyhlásením o zámere zriadi európsky orgán práce. Cieľom je posilniť spoluprácu medzi orgánmi trhu práce na všetkých úrovniach a lepšie riadiť cezhraničné situácie. Komisia navrhne aj ďalšie iniciatívy na podporu spravodlivej mobility vrátane európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, aby práva na sociálne zabezpečenie boli viditeľnejšie a (digitálne) dostupnejšie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices