Carlos Moedas
Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu. PHOTO: © European Union.

EÚ investuje 30 miliárd eur do výskumu a prelomových inovácií

Európska komisia oznámila, ako v období 2018 až 2020 vynaloží 30 miliárd EUR programu Horizont 2020, z ktorého sa financuje výskum a inovácia, vrátane sumy 2,7 miliardy EUR na naštartovanie Európskej rady pre inováciu.

Horizont 2020, program EÚ na financovanie výskumu a inovácií s rozpočtom 77 miliárd EUR, podporuje vedeckú excelentnosť v Európe a prispel k významným vedeckým prelomom, napríklad objavu exoplanét a gravitačných vĺn. V priebehu nasledujúcich troch rokov sa Komisia bude usilovať o väčší vplyv svojich investícií do výskumu a zameria sa na menej tém, ktoré sú však mimoriadne dôležité, ako napríklad migrácia, bezpečnosť, klíma, čistá energia a digitálna ekonomika. Horizont 2020 sa okrem toho nastaví tak, aby bol viac zameraný na podporu prelomových inovácií, ktoré povedú k vytvoreniu nových trhov.

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, vyhlásil: „Umelá inteligencia, genetika, technológia blockchain potvrdzujú, že veda je v centre pozornosti súčasných prelomových inovácií, ktoré sú v súčasnosti najsľubnejšie. Európa má popredné miesto v oblasti vedy a technológie a bude zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri podpore inovácie. Komisia vyvíja maximálne úsilie na vytvorenie odrazového mostíka pre európskych inovátorov, aby sa mohli dostať medzi spoločnosti svetovej špičky, čoho dôkazom je okrem iného skutočnosť, že podniká prvé kroky Európska rada pre inováciu.

Podpora prelomových inovácií, ktoré povedú k vytvoreniu nových trhov

Komisia pod vedením Jeana-Clauda Junckera od začiatku svojho mandátu vyvíja nemalé úsilie, aby pre veľký počet inovatívnych podnikateľovv Európe vytvorila optimálne podmienky pre rozvoj a prosperitu. V súčasnosti začína prvú fázu pôsobenia Európskej rady pre inováciu. V období 2018 až 2020 zmobilizuje zo zdrojov programu Horizont 2020 sumu 2,7 miliardy EUR na podporu vysoko rizikových, ale zároveň vysoko ziskových inovácií, ktoré povedú k vytvoreniu budúcich trhov. Navyše sa plánuje lepšie využívanie cien pri súťaži „Nájdete riešenie?“ v záujme podpory prelomových technologických riešení naliehavých problémov, ktorým občania čelia.

Zameranie na politické priority

Pracovný program na obdobie 2018 až 2020 bude zameraný na menší počet tematických okruhov, na ktoré sa však vyčlení viac rozpočtových prostriedkov a ktoré priamo súvisia s politickými prioritami Komisie:

  • nízkouhlíková budúcnosť odolná voči zmene klímy: 3,3 miliardy EUR
  • obehové hospodárstvo: 1 miliarda EUR
  • digitalizácia a premena európskeho priemyslu a služieb: 1,7 miliardy EUR
  • bezpečnostná únia: 1 miliarda EUR
  • migrácia: 200 miliónov EUR

Suma 2,2 miliardy EUR sa vyčlení na projekty čistej energie v štyroch navzájom prepojených oblastiach: obnoviteľné zdroje energie, energeticky hospodárne budovy, elektromobilita a riešenia ukladania energie. Do tejto sumy patrí aj 200 miliónov EUR na podporu rozvoja a výroby ďalšej generácie elektrických batérií v Európe.

Podpora základného výskumu

Zo zdrojov programu Horizont 2020 sa aj naďalej bude financovať „výskum motivovaný zvedavosťou“ (nazývaný aj „základný výskum“ či „výskum na hraniciach poznania“). Ročný pracovný program Európskej rady pre výskum na rok 2018 prijatý v auguste umožní podporu excelentných výskumníkov sumou takmer 1,86 miliardy EUR. Akcie Marie Skłodowska-Curie, z ktorých sa financujú štipendiá pre výskumníkov vo všetkých etapách ich kariéry, sa v priebehu troch rokov navýšia o 2,9 miliardy EUR.

Zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce

Novým pracovným programom sa takisto prehlbuje medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a inovácie. Z jeho zdrojov sa vykonajú investície v celkovej výške vyše 1 miliardy EUR do 30 hlavných iniciatív v oblastiach spoločného záujmu. Ako príklad možno uviesť spoluprácu s Kanadou v oblasti personalizovanej medicíny, so Spojenými štátmi, s Južnou Kóreu, Singapurom a Austráliou na automatizácii cestnej dopravy, s Indiou v oblasti problémov s vodou a africkými krajinami v oblasti potravinovej bezpečnosti a energie z obnoviteľných zdrojov.

Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Šírenie excelentnosti

V období 2018 až 2020 sa zo zdrojov programu Horizont 2020 cielene pridelí 460 miliónov EUR na podporu členských štátov a pridružených krajín, ktoré sa na programe zatiaľ nepodieľajú svojím celým potenciálom. Cieľom je začať čerpať nevyužité zdroje excelentnosti v Európe i mimo nej. Navyše bude program naďalej propagovať intenzívnejšie spolupôsobenie s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi.

Ďalšie zjednodušenie pravidiel účasti

Novinkou je aj zavedenie pilotného projektu paušálnej sumy, ktorý predstavuje novú, jednoduchšiu koncepciu poskytovania finančnej podpory účastníkom. Výsledkom bude presun ťažiska kontrol ex ante z finančnej kontroly na vedecko-technický obsah projektov.

Otvorená veda

Program znamená zásadnú zmenu pri propagovaní otvorenej vedy, pretože pozornosť sa presúva z uverejňovania výsledkov výskumu vo vedeckých publikáciách na poskytovanie a spoločné využívanie poznatkov už v skorších štádiách výskumného procesu. Na podporu otvorenej vedy sa poskytnú 2 miliardy EUR a 600 miliónov EUR sa vyčlení na európsky cloud pre otvorenú vedu, európsku dátovú infraštruktúru a vysokovýkonnú výpočtovú techniku.

Súvislosti

Program Horizont 2020 je doteraz najväčším rámcovým programom EÚ pre výskum a inováciu so sedemročným (obdobie 2014 – 2020) rozpočtom v hodnote 77 miliárd EUR. Väčšina výskumných a inovačných činností síce ešte prebieha alebo sa majú len začať, konkrétne výsledky programu sú však už badateľné.

Výskumníci zapojení do programu Horizont 2020 prispeli k významným objavom, napríklad objavu exoplanét, Higgsovho bozónu či gravitačných vĺn, pričom finančné prostriedky na výskum zo zdrojov EÚ plynuli minimálne 19 držiteľom Nobelovej ceny, či už pred tým, než ju získali, alebo po tom.

Do októbra 2017 sa zo zdrojov programu Horizont 2020 financovalo vyše 15 000 grantov v celkovej výške 26,65 miliardy EUR, z čoho takmer 3,79 miliardy EUR plynulo na podporu MSP. Spoločnostiam, a to predovšetkým MSP, ďalej poskytol prístup k rizikovému financovaniu v hodnote vyše 17 miliónov EUR v rámci schémy Innovfin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov. Ďalej 3 143 hlavným riešiteľom ERC v hostiteľských organizáciách plynuli prostriedky vo výške 4,87 miliardy EUR, 2,89 miliardy EUR plynulo 10 176 štipendistom v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie.

Súbežne s pracovným programom Horizont 2020 na obdobie 2018 – 2020 sa prijal aj pracovný program Euratomu na rok 2018, v rámci ktorého sa plánujú investície vo výške 32 miliónov EUR do výskumu nakladania s rádioaktívnym odpadom a jeho ukladania. Takisto sa vypracuje plán výskumu bezpečného vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky s cieľom znížiť vplyv na životné prostredie a náklady.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices