Thyssen
Európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. PHOTO: © European Union.

Zamestnanosť: Komisia potvrdila efektívnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Komisia uverejnila správu o výsledkoch Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v rokoch 2015 a 2016.

V správe sa potvrdzuje význam fondu ako zásadného prejavu európskej solidarity v medziach jeho organizácie a dostupnosti rozpočtových prostriedkov. V danom období pomohol takmer 19 500 pracovníkom prispôsobiť sa meniacim sa obchodným modelom a dôsledkom hospodárskej a finančnej krízy.

Európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Výsledky sú dôkazom o prínose Fondu na prispôsobenie sa globalizácii v úsilí pomáhať prepusteným pracovníkom, ktorí majú ťažkosti nájsť si nové zamestnanie. Pomoc v hodnote 70 miliónov EUR z fondu prináša svoje ovocie: napriek zložitej situácii na trhu práce, ktorej čelia ľudia prepustení zo zamestnania, sa vďaka uvedenej pomoci v rokoch 2015 a 2016 opätovne zamestnalo 9 072 pracovníkov. Tento rok si pripomíname desiate výročie založenia Fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktoré je dôkazom európskej solidarity s obeťami hromadného prepúšťania v dôsledku globalizácie alebo krízy.“

Ku koncu obdobia realizácie opatrení si do jedného roka našlo nové zamestnanie alebo začalo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť 9 072 pracovníkov, čo je takmer polovica z tých, ktorí sa zúčastnili na opatreniach Fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ďalších 645 osôb si v tom čase zvyšovalo šance na budúcu zamestnateľnosť vzdelávaním alebo odbornou prípravou. Členské štáty zároveň uviedli, že vďaka pomoci a službám Fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa osobná situácia, zamestnateľnosť a sebadôvera pracovníkov viditeľne zlepšila, a to dokonca aj v prípade tých, ktorí si bezprostredne po skončení opatrení nenašli nové zamestnanie.

Tieto pozitívne výsledky sú povzbudivé – najmä vzhľadom na zložité podmienky, v ktorých sa dosahovali. V období, na ktoré sa vzťahuje uvedená správa, bola situácia na trhu práce v niektorých členských štátoch mimoriadne komplikovaná. K masovému prepúšťaniu dochádzalo v regiónoch, ktoré sa už vtedy vyznačovali vyššou priemernou mierou nezamestnanosti. Mnohí pracovníci, ktorí získali podporu z fondu, mali nízku kvalifikáciu alebo pri hľadaní práce trpeli iným znevýhodnením. Opäť ide o dôkaz, že financovanie zo zdrojov EÚ, ako napríklad z Fondu na prispôsobenie sa globalizácii, môže priniesť zmenu, a to predovšetkým v prípade najzraniteľnejších ľudí v našej spoločnosti.

Viac..  Európsky parlament schválil reformu trhu EÚ s elektrinou

Súvislosti

Otvorenejší obchod so zvyškom sveta celkovo prispieva k rastu a zamestnanosti. Môže však zároveň viesť k strate pracovných miest, najmä v zraniteľných sektoroch a v prípade pracovníkov s nižšou kvalifikáciou. Preto Komisia zriadila fond na pomoc občanom, ktorí sa vyrovnávajú s meniacimi sa obchodnými trendmi, či ľuďom, ktorí prišli o prácu v dôsledku hospodárskej krízy.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii poskytuje finančné prostriedky na konkrétne opatrenia s cieľom pomôcť prepusteným pracovníkom zlepšiť si zamestnateľnosť a nájsť si nové pracovné príležitosti. Financujú sa z neho opatrenia prispôsobené špecifickým okolnostiam každého pracovníka. Ide napríklad o:

  • intenzívne, individualizované poradenstvo pri hľadaní zamestnania,
  • rôzne druhy odborného vzdelávania, opatrenia v oblasti zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie,
  • dočasné stimuly a príspevky počas trvania aktívnych opatrení,
  • podporu pri začínaní podnikateľskej činnosti,
  • mentorstvo počas celého procesu.

Tento rok si pripomíname desiate výročie vzniku Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý bol založený v roku 2007. Odvtedy dostal 147 žiadostí o prostriedky v hodnote asi 600 miliónov EUR určené na pomoc približne 137 600 pracovníkom a 2 944 ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

V rokoch 2015 a 2016 dostalo z Fondu na prispôsobenie sa globalizácii pomoc 19 500 prepustených pracovníkov a 1 251 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET). Príspevok EÚ v objeme viac ako 70 miliónov EUR sa doplnil o ďalších 48 miliónov EUR z vnútroštátnych zdrojov. O pomoc z fondu požiadalo 11 členských štátov: Belgicko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Nemecko, Poľsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska komisia hodnotila aj Slovensko. Je to pomerne smutné čítanie, reaguje Jozef Mihál. VIDEO

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices