rybolov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ predložila návrh rybolovných možností v Atlantickom oceáne a Severnom mori na rok 2018

Pred decembrovým zasadnutím Rady pre rybárstvo, na ktorom sa členské štáty dohodnú na budúcoročných rybolovných kvótach v Atlantickom oceáne a Severnom mori, Komisia predkladá svoj návrh zameraný na dosiahnutie udržateľného rybolovu v danom odvetví.

Komisia predstavuje svoj návrh rybolovných možností v Atlantickom oceáne a Severnom mori na rok 2018. Komisia navrhuje kvóty v prípade 78 populácií: rybolovné kvóty sa v prípade 53 populácií rýb zvyšujú alebo zostávajú na rovnakej úrovni a v prípade 25 populácií sa znižujú. Rybolovné možnosti (alebo celkový povolený výlov, TAC) sú kvóty stanovené pre väčšinu komerčných populácií rýb, pri ktorých sa dané populácie udržiavajú v zdravom stave, pričom odvetvie rybolovu môže loviť najvyššie možné množstvo rýb. Keďže veľkosť niektorých kľúčových populácií rýb narastá, a to najmä v prípade soley európskej v Severnom mori, severnej populácie merlúzy európskej a južnej populácie stavríd, zvyšuje sa aj ziskovosť odvetvia rybolovu s odhadovaným ziskom 1,5 miliardy EUR za rok 2017.

Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, v tejto súvislosti uviedol: Naše plavidlá sú čoraz ziskovejšie, a to z toho dôvodu, že niektoré kľúčové populácie rýb EÚ sú zdravšie a početnejšie.Vytrvalosť rybárov a zodpovedné rozhodnutia týkajúce sa riadenia rybárstva sú dôkazom toho, že udržateľnosť a ziskovosť môžu ísť ruka v ruke. Napriek tomu však nemôžeme zaspať na vavrínoch. Musíme pokračovať v spoločnom úsilí o riadenie našich morí a oceánov tak, aby to bolo prospešné pre životné prostredie, ekonomiku, ako aj pre budúce generácie.

EÚ dosiahla v posledných rokoch významný pokrok. Jej výlov pri úrovni maximálneho udržateľného výnosu (MSY) narástol z 5 populácií v roku 2009 na súčasných 44. Cieľ spoločnej rybárskej politiky je do roku 2020 dosiahnuť lov všetkých populácií na udržateľnej úrovni. Postup, ktorým sa má EÚ k tomuto cieľu dopracovať, zohľadňuje sociálno-ekonomické a environmentálne faktory. S blížiacim sa právne záväzným termínom na dosiahnutie cieľa na rok 2020 sa rezerva pre stanovenie kvót, ktoré nie sú udržateľné, zmenšuje. Komisia spolupracuje s členskými štátmi s cieľom podporiť rybárov pri tomto prechode.

Návrh bude predložený členským štátom na prerokovanie a prijatie rozhodnutia na decembrovom zasadnutí Rady pre rybárstvo (11. – 12. decembra v Bruseli) a má sa uplatňovať od 1. januára 2018.

Podrobnosti návrhu

Komisia pri návrhu rybolovných kvót vychádza z nezávislých vedeckých odporúčaní získaných od Medzinárodnej rady pre výskum mora(ICES).

Návrh sa vzťahuje na populácie, s ktorými hospodári výhradne EÚ, a populácie, s ktorými EÚ hospodári v spolupráci s tretími krajinami (napríklad s Nórskom) alebo v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO). Rokovania o mnohých z dotknutých populácií rýb na medzinárodnej úrovni ešte stále prebiehajú a pri niektorých ďalších populáciách sa čaká na vedecké odporúčania. V takýchto prípadoch sa údaje doplnia neskôr.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

Koncom jesene Komisia navrhne aj niektoré dodatočné kvóty, tzv. navýšenia kvót, pre druhy rybolovu, na ktoré sa v roku 2018 bude vzťahovať povinnosť vylodiť úlovky, na základe ktorej budú musieť byť všetky úlovky regulovaných komerčných druhov na palube vylodené a spočítané podľa kvót. Preto sa povolené kvóty zvyšujú, aby sa uľahčil prechod na nový systém bez odhadzovania. Presné navýšenia kvót pre jednotlivé druhy rybolovu sa určia na základe vedeckých odporúčaní. V návrhu nie sú zohľadnené pripravované navýšenia TAC.

  • Navrhované zvýšenie: V prípade 19 populácií, medzi ktoré patrí napr. homár štíhly v Severnom mori, 4 populácií soley európskej a 3 populácií platesy veľkej v severozápadných vodách a kalkanov rodu Lepidorhombus v juhozápadných vodách Komisia navrhuje zvýšiť celkový povolený výlov. Toto zvýšenie zahŕňa aj populáciu soley európskej v Biskajskom zálive dôležitú zo sociálnoekonomického hľadiska, v prípade ktorej sa pod vedením odvetvia rybolovu realizoval príslušný plán riadenia a pre ktorú v súčasnosti možno zvýšiť celkový povolený výlov. To isté platí v prípade populácie soley európskej vo východnej časti Lamanšského prielivu a populácie stavríd v západnej časti Atlantického oceánu, pri ktorých takisto možno zvýšiť celkový povolený výlov.
  • Populácie, ktoré možno loviť tak ako predtým: 14 populácií zostáva na rovnakej úrovni ako minulý rok.
  • Navrhované zníženie: Zníženie sa navrhuje v prípade 25 populácií. V prípade 15 z nich navrhnuté zníženie predstavuje menej ako 20 %. V prípade platesy veľkej v Keltskom mori a tresky merlang na západe od Škótska a v Írskom mori sa navrhuje nulový TAC.
  • Návrh zakázať lov úhorov sa zavádza v prípade všetkých vôd Únie na základe vedeckého odporúčania, v ktorom sa zdôrazňuje význam ukončenia všetkých druhov rybolovu, pri ktorých sa cielene lovia neresiace sa jedince, až kým nebudú k dispozícii jasné dôkazy o zlepšení stavu populácie.
  • Populácie, pri ktorých chýbajú vedecké údaje: V prípadoch, kde nie je dostatok údajov na spoľahlivý odhad veľkosti populácií, sa návrh Komisie riadi vedeckými odporúčaniami Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES), podľa ktorých sa výlovy znižujú, prípadne zvyšujú maximálne o 20 %.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices