Thyssen Dombrovskis
Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen a podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Komisia: Chceme zabezpečiť, aby boli naše systémy sociálnej ochrany udržateľné, primerané a spravodlivé

Komisia začala druhé kolo rokovaní s odbormi a zamestnávateľskými organizáciami na úrovni EÚ o tom, ako podporiť prístup k sociálnej ochrane pre všetkých ľudí v zamestnaní a ľudí venujúcich sa samostatnej zárobkovej činnosti.

Ide o ďalší dôležitý krok v rámci zavádzania Európskeho piliera sociálnych práv do praxe, len niekoľko dní po tom, ako ho na sociálnom samite v Göteborgu vyhlásili Európsky parlament, Rada a Komisia.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis k tomu uviedol: „Nový svet práce prináša nové príležitosti. Ľudia by mali byť schopní využiť ich a zároveň sa cítiť chránení bez ohľadu na to, aký typ práce majú. To je dôvod, prečo vznikol pilier sociálnych práv. Chceme zabezpečiť, aby boli naše systémy sociálnej ochrany udržateľné, primerané a spravodlivé. V súčasnosti konzultujeme so sociálnymi partnermi o spôsoboch, ako dosiahnuť, aby mohli do systému prispievať všetci a došlo k posilneniu ich práv.“

Európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dodala: Táto Komisia dôsledne napĺňa cieľ sociálnejšej Európy. Pokročili sme prostredníctvom ďalšej konkrétnej iniciatívy v rámci Európskeho piliera sociálnych práv. V novom svete práce musia mať všetci pracovníci prístup k sociálnej ochrane, bez ohľadu na to, či sú zamestnaní na bežné pracovné zmluvy, na pracovné zmluvy nového typu, alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby. Chcem zabezpečiť, aby systémy sociálnej ochrany pokrývali každého pracujúceho, a to na základe jeho príspevkov. Len tak docielime, aby boli naše systémy sociálneho zabezpečenia primerané, udržateľné a medzigeneračne spravodlivé.“ 

V roku 2016 bolo takmer 40 % zamestnaných ľudí v EÚ v neštandardnom zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činných, pričom podľa odhadov polovici z nich hrozí, že nebude mať dostatočný prístup k sociálnej ochrane a súvisiacim službám zamestnanosti. Na súčasnom meniacom sa trhu práce vznikajú nové formy práce a ľudia čoraz viac striedajú pracovné miesta a mení sa často aj ich postavenie v práci. Na trhu práce narastá podiel neštandardných zamestnaní a samostatnej zárobkovej činnosti, najmä medzi mladými ľuďmi.

Komisia sa v súlade s príslušnými zásadami Európskeho piliera sociálnych práv snaží podporovať prístup k sociálnej ochrane na základe príspevkov pre všetkých. Vzhľadom na pracovné postavenie majú niektoré osoby, napríklad tie, ktoré majú neštandardné formy zamestnania a osoby venujúce sa samostatnej zárobkovej činnosti, nedostatočný prístup k ochrane a sú v dôsledku toho vystavení vyššej ekonomickej neistote a nižšej úrovni ochrany pred sociálnymi rizikami. Riešenie tejto výzvy pomôže dosiahnuť cieľ, z ktorého vychádza koncepcia piliera: pripraviť naše sociálne modely na budúcnosť a vyriešiť otázku spravodlivosti medzi generáciami, čím prispejeme k čo najlepšiemu vývoju vo svete práce.

Komisia v úsilí dosiahnuť tento cieľ a v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie začala druhú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi, v ktorej ich v súlade so zmluvami a svojím záväzkom k sociálnemu dialógu žiada o stanovisko. Sociálni partneri teraz majú sedem týždňov na to, aby Komisii oznámili, či sú ochotní rokovať. Súbežne sa otvára aj širšia verejná konzultácia s cieľom zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán – verejných orgánov, podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, pracovníkov platforiem a občianskej spoločnosti.

Viac..  Právo na opravu: jednoduchšie opravy ako lákavejšia možnosť pre spotrebiteľov

Komisia má v úmysle predložiť na základe záverov z týchto konzultácií návrh v prvej polovici budúceho roka.

Kontext

Komisia predložila Európsky pilier sociálnych práv ako odporúčanie Komisie, ktoré platí od 26. apríla 2017, a ako návrh spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Znenie vyhlásenia podpísali všetky všetci účastníci sociálneho samitu pre spravodlivé pracovné miesta a rast v Göteborgu (Švédsko) 17. novembra 2017, v nadväznosti na rokovania medzi Európskym parlamentom, Európskou komisiou a členskými štátmi.

Vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv je spoločnou zodpovednosťou na všetkých úrovniach. Od začiatku svojho funkčného obdobia Komisia predložila niekoľko legislatívnych návrhov na vykonávanie piliera na úrovni EÚ, vrátane nedávneho návrhu na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov. Komisia takisto začala dve konzultácie so sociálnymi partnermi – jednu na modernizáciu pravidiel týkajúcich sa pracovných zmlúv, a druhú venovanú problematike prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých. Sociálni partneri mali príležitosť vyjadriť svoje názory k obom témam od 26. apríla do 23. júna 2017. Druhá fáza venovaná modernizácii pravidiel pracovných zmlúv bola otvorená od 21. septembra 2017 do 3. novembra 2017.

V súčasnosti sa začala druhá fáza konzultácie o prístupe k sociálnej ochrane. Táto druhá fáza nadväzuje na výsledky prvej fázy diskusií. Komisia súčasne otvára verejné konzultácie a bude organizovať vypočutia kľúčových zainteresovaných strán, ako sú napríklad zástupcovia samostatne zárobkovo činných osôb, občianskej spoločnosti a poskytovateľov sociálneho zabezpečenia.

Junckerova Komisia si ako prioritu stanovila budovanie spravodlivejšej a sociálnejšej Európy, čo sa odrazilo v jej politických usmerneniach z júla 2014. Predseda Juncker vo svojom prvom prejave o stave Únie v septembri 2015 uviedol: Musíme zintenzívniť snahu o vybudovanie spravodlivého a skutočne celoeurópskeho trhu práce. […] V rámci tohto úsilia budem presadzovať vytvorenie Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý by zohľadňoval meniacu sa realitu európskej spoločnosti a sveta práce.

Predseda Komisie v najnovšom prejave o stave Únie z 13. septembra 2017 potvrdil odhodlanie Komisie pokračovať v zavádzaní uvedeného piliera ako základného prostriedku na vytvorenie hlbšieho, spravodlivejšieho a sociálnejšieho vnútorného trhu: Ak sa chceme vyhnúť sociálnej fragmentácii a sociálnemu dumpingu v Európe, členské štáty by sa mali čo najskôr dohodnúť na Európskom pilieri sociálnych práv, najneskôr však na summite v novembri v Göteborgu. Vnútroštátne sociálne systémy budú ešte dlho rôznorodé a fragmentované. Prinajmenšom by sme však mali popracovať na Európskej únii sociálnych noriem, v ktorej existuje spoločné chápanie toho, čo je sociálne spravodlivé. Európa nemôže fungovať, ak svojich pracovníkov zanedbáva.“

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices