online nakupovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Elektronické platby v obchodoch a na internete budú bezpečnejšie

Pravidlami sa zároveň vytvoria podmienky na to, aby mali spotrebitelia prístup k pohodlnejším, nákladovo efektívnejším a inovatívnejším riešeniam, ktoré ponúkajú poskytovatelia platobných služieb.

Týmito pravidlami sa zavádza do praxe smernica EÚ o platobných službách (PSD2). Ide o aktualizovaný súbor pravidiel, ktorých cieľom je modernizovať európske platobné služby v súlade s potrebami rýchlo sa vyvíjajúceho trhu a umožniť rast európskeho trhu v oblasti elektronického obchodu. Prijaté pravidlá umožňujú spotrebiteľom používať inovatívne služby ponúkané mimobankovými poskytovateľmi, tzv. spoločnosťami odvetvia FinTech, a zároveň dôsledne zachovávať ochranu a bezpečnosť údajov spotrebiteľov a podnikov v EÚ. Ich súčasťou sú platobné riešenia a nástroje na riadenie osobných financií cez aplikácie, ktoré združujú informácie z rôznych účtov.

Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov k tomu povedal: „Tieto nové pravidlá budú smerodajné pre všetkých hráčov na trhu, starých i nových, s cieľom ponúkať spotrebiteľom lepšie služby a zaistiť ich bezpečnosť.“

Kľúčovým cieľom smernice EÚ o platobných službách je zvýšiť úroveň bezpečnosti a dôveryhodnosti elektronických platieb. Vyžaduje sa v nej predovšetkým, aby poskytovatelia platobných služieb vyvinuli silnú autentifikáciu zákazníka. Prijaté pravidlá teda zahŕňajú prísne ustanovenia v oblasti bezpečnosti s cieľom podstatne znížiť objem platobných podvodov a chrániť dôvernosť finančných údajov používateľov pri online platbách. Pred uskutočnením platby vyžadujú spojenie aspoň dvoch samostatných prvkov, konkrétnej položky, ako je platobná karta alebo mobilný telefón, v kombinácii s heslom alebo biometrickým znakom, ako sú napríklad odtlačky prstov.

Smernica o platobných službách stanovuje aj rámec pre nové služby viazané na platobné účty spotrebiteľov, ako napríklad tzv. platobné iniciačné služby a služby informovania o účte. Tieto inovatívne služby sa už ponúkajú v mnohých krajinách EÚ, ale vďaka smernici o platobných službách budú k dispozícii spotrebiteľom v celej EÚ a budú sa na ne uplatňovať prísne bezpečnostné požiadavky. V pravidlách sa upresňujú požiadavky na prijatie spoločných a bezpečných noriem na komunikáciu medzi bankami a spoločnosťami odvetvia FinTech.

Po prijatí regulačných technických predpisov Komisiou bude mať Európsky parlament a Rada tri mesiace na ich preskúmanie. Po uplynutí obdobia na vykonanie uvedenej kontrolnej právomoci sa nové pravidlá uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie. Banky a iní poskytovatelia platobných služieb budú mať potom 18 mesiacov na to, aby bezpečnostné opatrenia a komunikačné nástroje zaviedli do praxe.

Viac..  De Guindos: Inflácia v eurozóne sa môže dočasne zrýchliť

Súvislosti

Predložené regulačné technické predpisy vypracoval Európsky orgán pre bankovníctvo v úzkej spolupráci s Európskou centrálnou bankou. Stanovuje sa v nich, akým spôsobom sa má realizovať silná autentifikácia zákazníka.

Vo väčšine prípadov už nebude na uskutočnenie platby stačiť len poskytnutie hesla alebo údajov zobrazených na kreditnej karte. V niektorých prípadoch bude spolu s týmito dvoma samostatnými prvkami potrebné uviesť kód platný len pre danú transakciu. Cieľom je výrazné zníženie súčasnej úrovne podvodov pri všetkých platobných metódach, najmä pri online platbách, a ochrana dôvernosti finančných údajov používateľov´.

Tieto pravidlá však takisto uznávajú, že prijateľnú úroveň bezpečnosti platieb možno v niektorých prípadoch dosiahnuť inými spôsobmi ako použitím dvoch samostatných prvkov požadovaných na silnú autentifikáciu zákazníka. Na poskytovateľov platobných služieb sa môže napríklad vzťahovať výnimka, ak vyvinuli metódy na posúdenie rizík jednotlivých transakcií a dokážu odhaliť podvodné transakcie. Výnimky existujú aj pre bezkontaktné platby a transakcie s malými sumami a na určité typy platieb, ako sú platby cestovného v mestskej doprave alebo poplatky za parkovanie. Takéto výnimky umožnia poskytovateľom platobných služieb zachovať určité praktické platby bez toho, aby sa ohrozila ich bezpečnosť.

Pravidlá stanovujú aj povinnosti bánk a poskytovateľov inovatívnych platobných riešení a nástrojov informovania o účte. Ak chcú spotrebitelia používať takéto nové služby, ich banky im v tom nemôžu brániť. Každá banka, ktorá ponúka online prístup k účtom, musí takisto spolupracovať so spoločnosťami odvetvia FinTech alebo s inými bankami, ktoré poskytujú takéto nové služby. Na tento účel musia banky zriadiť bezpečné komunikačné kanály na prenos údajov a uskutočňovanie platieb.

Spotrebitelia budú mať pri platení za tovar a služby zakúpené online možnosť väčšieho výberu a úžitok z konkurencie na trhu. Takisto budú môcť efektívnejšie riadiť svoje osobné financie, a to prostredníctvom aplikácií spracúvajúcich súhrnné informácie z ich účtov vedených v rôznych bankách.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices