Creţu
Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu. PHOTO: © European Union.

Nová poradenská služba pomôže mestám pri plánovaní investícií

Služba URBIS (z anglického „Urban Investment Support“ – investičná podpora miest) pomôže mestám pri plánovaní investícií na podporu vlastných stratégií mestského rozvoja a uľahčí im prístup k financiám. 

Prístup k financiám predstavuje pre mestá osobitnú výzvu. Jednotlivé komunálne projekty, napríklad v oblasti sociálneho začlenenia, obnovy miest alebo energetickej efektívnosti, môžu byť pre trh príliš rizikové alebo príliš malé. Financovanie integrovaných mestských programov môže byť zároveň aj ťažko dostupné, keďže tieto programy zoskupujú viacero malých projektov z rôznych sektorov. A nakoniec sa mestá môžu stretnúť aj s úverovými limitmi.

Cieľom služby URBIS je pomôcť mestám pri riešení týchto osobitných výziev. Umožní im navrhnúť, plánovať a realizovať investičné stratégie a projekty, a jej podstatou bude technické a finančné poradenstvo na mieru, okrem iného aj k inovatívnym možnostiam financovania. Vďaka tomu by sa v krátkodobom až strednodobom horizonte mali začať solídne projekty, napríklad v oblasti opatrení týkajúcich sa mestskej klímy.

Maroš Šefčovič, európsky komisár zodpovedný za energetickú úniu, vyhlásil: „Starostovia a primátori chcú prijať opatrenia, vďaka ktorým sa mestá stanú inteligentnejšie a udržateľnejšie. Služba URBIS im uľahčí prístup k investíciám, ktoré na tento účel potrebujú, konkrétne vďaka poradenstvu na mieru a mobilizácii existujúcich finančných prostriedkov a aktív. Inovácia miest musí byť prístupnejšia, mať dostatočný rozsah a mala by sa rozšíriť v celej Európe.“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţuová pri spustení služby URBIS na fóre miest 2017 v Rotterdame uviedla: „Služba URBIS nám pomôže dosiahnuť ambiciózne ciele, ktoré sme si stanovili v oblasti udržateľného rozvoja miest v rámci mestskej agendy EÚ. Mestá tak získajú podporu, ktorú potrebujú na vytvorenie nových možností pre svojich obyvateľov.“

„Mestá sú atraktívnejšie než kedykoľvek predtým: o tri desaťročia 8 z 10 Európanov bude žiť v meste,“ uviedol Vazil Hudák, podpredseda Európskej investičnej banky zodpovedný za poradenstvo a projektovú podporu v mestách a regiónoch. „Mestá, veľkomestá a regióny potrebujú financovanie, ako aj poradenské služby, aby sa stali inteligentnými, modernými, zelenými a inovatívnymi a pomocou našich pilotných projektov URBIS to spoločne dokážeme.“

Do služby URBIS budú zapojení odborníci Európskej investičnej banky (EIB) z rôznych poradenských a projektových služieb tejto inštitúcie vrátane zamestnancov EIB nachádzajúcich sa v členských štátoch a odborníkov JASPERS, nezávislého tímu špecializovaného na prípravu kvalitných projektov financovaných EÚ.

Viac..  Eurobarometer ukazuje pozitívne vnímanie hospodárstva a kvality života v regiónoch EÚ

V prípade potreby by sa zaangažovali odborníci, ktorí môžu vysvetliť, ako skombinovať fondy EÚ s financovaním zo strany vnútroštátnych a miestnych podporných bánk a s inovatívnymi možnosťami financovania. Takéto možnosti zahŕňajú napríklad spoločensky prospešné investovanie, t. j. investície do spoločností alebo fondov s cieľom zabezpečiť sociálny a environmentálny vplyv spolu s finančným prínosom.

Služba URBIS je dostupná všetkým mestám v krajinách EÚ bez ohľadu na veľkosť. Požiadať o ňu môžu na webovom sídle Európskeho centra investičného poradenstva.

Služba URBIS pomôže:

  • zlepšiť investičné stratégie miest poskytovaním poradenstva v oblasti strategického plánovania, stanovovania priorít a optimalizácie investičných programov a projektov,
  • zabezpečiť, aby projekty a investičné programy mohli získať financie, napríklad poskytnutím analýzy dopytu alebo podpory na finančné štruktúrovanie a preskúmaním návrhov žiadostí o grant,
  • preskúmať možnosti financovania v rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a fondov politiky súdržnosti (v rámci ktorých bude v mestských oblastiach v rokoch 2014 až 2020 investovaných viac než 100 miliárd EUR) alebo oboch spolu,
  • podporovať prípravnú prácu pre investičné platformy a nástroje kombinujúce fondy, spolupracovať s finančnými sprostredkovateľmi a zaviesť vykonávacie opatrenia pre tieto nástroje,
  • vyvinúť koncepcie financovania, ktorých cieľom je odbremeniť rozpočty obcí a pomôcť komunálnym podnikom a súkromným mestským poskytovateľom služieb s prístupom k financovaniu.

Ďalšie kroky:

Služba URBIS začne používaním existujúcich poradenských a projektových služieb Európskej investičnej banky a zameria sa na vybraný počet úloh.

Túto úvodnú spoluprácu, ako aj dopyt miest po podpore služby URBIS, vyhodnotí EIB a Komisia v druhej polovici roku 2018. Ak sa služba URBIS osvedčí, môžu sa zvážiť dodatočné zdroje, aby sa v tejto iniciatíve pokračovalo, resp. aby sa zlepšila a rozšírila.

Činnosť a analýza služby URBIS budú podkladom pre prebiehajúce úvahy o ďalšom rozpočtovom rámci po roku 2020, najmä pokiaľ ide o prístup miest k fondom politiky súdržnosti a ich správu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices