Navracsics
Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union.

Program Erasmus+ patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie

Pri príležitosti ukončenia osláv 30. výročia programu Erasmus Európska komisia vydáva správu o dosiahnutých výsledkoch programu Erasmus+ za rok 2016.

V správe o programe Erasmus+ za rok 2016 sa potvrdzuje kľúčová úloha, ktorú program zohráva pri budovaní odolnejšej Európy zjednotenej okolo spoločných hodnôt.

Oproti minulému roku sa rozpočet programu Erasmus+ zvýšil o 7,5 %. EÚ tak investovala rekordných 2,27 mld. EUR na podporu mobility 725 000 Európanov, ktorí prostredníctvom grantu mohli študovať, vyučovať, absolvovať odbornú prípravu, pracovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Celkovo tak súčasný program od jeho spustenia v roku 2014 využili viac ako dva milióny mladých ľudí. V roku 2016 sa z rozpočtu financovalo 21 000 projektov, do ktorých sa zapojilo 79 000 organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, t. j. o 15 % viac ako v roku 2015.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: „Program Erasmus+ práve dosiahol polovicu svojej sedemročnej cesty. Som hrdý na to, že slúži ako hnacia sila jednoty v Európe, a tým prispieva k posilneniu jednotlivcov i našej spoločnosti.Mobilita v rámci programu Erasmus+ rozvíja zručnosti a schopnosti a posilňuje európsku identitu, ktorá dopĺňa a obohacuje národnú a regionálnu identitu.Preto sme na zasadnutí v Göteborgu 17. novembra 2017 vyzvali vedúcich predstaviteľov EÚ, aby pracovali na vybudovaní európskeho vzdelávacieho priestoru a sprístupnení mobility pre všetkých do roku 2025, čím by sa počet účastníkov programu Erasmus+ zdvojnásobil a program by oslovil aj ľudí zo znevýhodnených skupín.“

Výsledky svedčia o tom, že program Erasmus+ je na dobrej ceste k naplneniu svojho cieľa, ktorým je podporiť 3,7 % mladých ľudí v EÚ v období rokov 2014 až 2020. Vyplýva z nich tiež, že program má potenciál prispieť k otvorenej Európe, v ktorej je vzdelávacia mobilita normou, ako Komisia uvádza vo svojom oznámení o posilňovaní európskej identity vzdelávaním a kultúrou, o ktorom vedúci predstavitelia EÚ diskutovali počas pracovného obeda vo švédskom Göteborgu 17. novembra 2017.

Vďaka programu Erasmus+ mohli inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v akademickom roku 2015/2016 vyslať a prijať 330 000 študentov a vyučujúcich vrátane 26 000 osôb, ktoré vycestovali do partnerských krajín alebo z nich pricestovali. Najviac účastníkov vysielajú Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Medzi krajiny s najväčším počtom prijatých účastníkov patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo.

V uverejnenej správe sa tiež poukazuje na to, ako program Erasmus+ prispel k reakcii na širšie spoločenské výzvy v roku 2016. Patria sem opatrenia na podporu sociálneho začlenenia a činnosti zamerané na to, aby mladí ľudia získali sociálne, občianske a medzikultúrne zručnosti a naučili sa kriticky myslieť:

  • V roku 2016 sa v rámci programu Erasmus+ vyčlenilo 200 miliónov EUR na podporu 1 200 projektov spolupráce zameraných na presadzovanie tolerancie, nediskriminácie a sociálneho začlenenia.
  • V tejto oblasti bol aktívny najmä sektor mládeže s projektmi zameranými na utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov.
  • Bola vyhlásená osobitná výzva na predkladanie návrhov (13 miliónov EUR), ktoré sa týkali vypracovania politík a stratégií na predchádzanie násilnej radikalizácii a podporu začlenenia znevýhodnených študentov vrátane osôb s migrantským pôvodom. V rámci tejto výzvy bolo financovaných 35 projektov, do ktorých sa zapojilo 245 organizácií. 
Viac..  Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

30. výročie programu Erasmus: úspešná kampaň

Uverejnenie tejto správy prichádza v čase ukončenia kampane na oslavu 30. výročia programu Erasmus a prezentácie vyhlásenia generácie Erasmus+ o budúcnosti programu Erasmus+. V rámci osláv sa počas roka 2017 uskutočnilo v 44 krajinách viac ako 1 900 podujatí, na ktorých viac ako 750 000 ľudí diskutovalo o jeho vplyve a budúcnosti. O programe bolo uverejnených 65 000 článkov, ktoré dosiahli viac než dvojmiliónové zdieľanie v sociálnych médiách a prečítalo si ich vyše 90 miliónov čitateľov. Novú mobilnú aplikáciu Erasmus+, ktorá bola spustená v júni 2017, si stiahlo už vyše 22 000 používateľov.

Predseda Juncker na samite v Göteborgu vyzval vedúcich predstaviteľov EÚ, aby do roku 2025 zdvojnásobili účasť mladých ľudí v EÚ na programe Erasmus+ (z 3,7 % na 7,5 %), čo si bude vyžadovať rozpočet vo výške 29,4 miliardy EUR na obdobie rokov 2021 – 2027. Počas tohto stretnutia sa lídri EÚ dohodli na zintenzívnení mobility a výmen, a to i prostredníctvom značne posilneného, inkluzívneho a rozšíreného programu Erasmus+ pre všetky kategórie študentov.

Komisia tiež vyzvala k zapojeniu do diskusie všetkých doterajších účastníkov programu, tzv. generáciu Erasmus+, a na tento účel vytvorila online platformu (Erasmus+ Generation Online Meeting Point). Výsledkom diskusie na uvedenej platforme bolo 30 odporúčaní o tom, ako rozšíriť program Erasmus+ a „zväčšiť jeho vplyv na budúcnosť Európy“. Vyhlásenie generácie Erasmus+ bude oficiálne predstavené a prediskutované na záverečnom podujatí kampane pri príležitosti výročia.

Súvislosti

Program Erasmus+ spolu so svojimi predchodcami patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie. Už tri desaťročia tieto programy ponúkajú najmä mladým ľuďom príležitosti nadobudnúť nové skúsenosti a rozšíriť si obzory formou zahraničných pobytov. To, čo sa v roku 1987 začalo ako skromný program mobility pre vysokoškolských študentov s 3 200 zapojenými účastníkmi v prvom roku, sa stalo ťažiskovým programom, ktorý každoročne využije približne 300 000 vysokoškolských študentov.

Súčasný program Erasmus+, ktorý prebieha od roku 2014 do roku 2020, má rozpočet 14,7 miliardy EUR a poskytne 3,7 % mladých ľudí v EÚ (t. j. 3,3 milióna mladých ľudí v uvedenom období) príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Geografický rozsah programu sa rozšíril z 11 krajín v roku 1987 na súčasných 33 (všetkých 28 členských štátov EÚ, Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko). Program je tiež otvorený partnerským krajinám z celého sveta.

O dac

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices