Dombrovskis, Moscovici
Podpredseda EK Valdis Dombrovskis a komisár Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Komisia navrhuje nové nástroje na rýchlejšie a efektívnejšie riešenie podvodov v oblasti DPH

Európska komisia predstavila nové nástroje, pomocou ktorých by sa mal systém dane z pridanej hodnoty (DPH) EÚ stať odolnejším voči podvodom. Zároveň by mali napomôcť odstrániť existujúce medzery, ktoré môžu viesť k rozsiahlym podvodom v oblasti DPH.

Cieľom nových pravidiel je nastoliť dôveru medzi členskými štátmi, aby si mohli intenzívnejšie vymieňať informácie, a posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi a orgánmi presadzovania práva.

Podľa najopatrnejších odhadov môžu podvody v oblasti DPH viesť v členských štátoch EÚ k výpadku príjmov na úrovni viac než 50 miliárd EUR ročne. Ide o peniaze, ktoré by sa mohli inak použiť na verejné investície, teda nemocnice, školy a cesty. V kauze „Paradise Papers“ opäť vyšlo najavo, ako dokážu zámožní jednotlivci a bohaté spoločnosti využiť schémy vyhýbania sa daňovým povinnostiam na obchádzanie pravidiel EÚ v oblasti DPH, aby sa vyhli plateniu príslušného podielu dane. Nedávne správy takisto naznačujú, že schémy podvodov v oblasti DPH možno využívať aj na financovanie zločineckých skupín vrátane teroristov.

Prijaté opatrenia by členským štátom umožnili vymieňať si informácie, ktoré majú v boji proti uvedeným praktikám väčší význam, a užšie pri tom spolupracovať

Valdis Dombrovskis, podpredseda pre euro a sociálny dialóg, v tejto súvislosti povedal:Cezhraničné podvody v oblasti DPH sú hlavnou príčinou straty príjmov pre rozpočty EÚ a členských štátov. Návrh prispeje k posilneniu spolupráce medzi inštitúciami pôsobiacimi na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, aby mohli spoločnými silami účinne riešiť tento problém a zlepšiť výber daní.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: Z kauzy Paradise Papers opäť vyplynulo, že niektorí jednotlivci využívajú nedôsledné uplatňovanie pravidiel Únie v oblasti DPH na to, aby platili nižšiu DPH než ostatní daňovníci. Navyše vieme, že podvody v oblasti DPH môžu byť zdrojom financovania trestných činov, nevynímajúc ani terorizmus. Ak chceme odstrániť takéto praktiky, potrebujeme aby príslušné vnútroštátne orgány zdieľali informácie oveľa efektívnejšie než v súčasnosti– a vďaka návrhu to dosiahneme. Ako príklad uvediem, že európska sieť odborníkov na boj proti podvodom Eurofisc bude mať prístup k údajom o evidencii vozidiel z iných členských štátov, čo pomôže vylúčiť jeden z hlavných zdrojov podvodov v oblasti DPH súvisiaci s rozdielnym zdaňovaním pri predaji nových, resp. ojazdených vozidiel.

Daňové orgány členských štátov si už vymieňajú niektoré informácie o podnikoch a cezhraničnom predaji, táto spolupráca sa však opiera prevažne o informácie spracované manuálne. Informácie týkajúce sa DPH ani spravodajské informácie o organizovaných skupinách zapojených do najzávažnejších prípadov podvodov v oblasti DPH sa navyše systematicky nezdieľajú s orgánmi presadzovania práva EÚ. Vyšetrovania sú poznamenané nedostatočnou koordináciou medzi daňovými správami a orgánmi presadzovania práva na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, čo napokon vedie k tomu, že táto rýchlo sa rozvíjajúca trestná činnosť sa v súčasnosti nesleduje a nerieši dostatočne pohotovo.

Predložené návrhy by posilnili spoluprácu medzi členskými štátmi a umožnili by im rýchlejšie a efektívnejšie riešiť podvody v oblasti DPH, a to aj tie, ku ktorým dochádza online. Návrhy by mali celkovo výrazne posilniť našu schopnosť identifikovať podvodníkov a páchateľov trestnej činnosti, ktorí sa obohacujú na daňových príjmoch, a zakročiť proti nim.

Hlavné opatrenia uvedené v týchto právnych predpisoch zahŕňajú:

  • posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi: uskutočniť podvod v oblasti DPH netrvá viac než pár minút, členské štáty preto musia mať také nástroje, aby mohli zakročiť čo najpohotovejšie. Návrhom by sa mal zaviesť do praxe online systém na zdieľanie informácií v rámci siete Eurofisc. Sieť už existuje a spája odborníkov na boj proti podvodom. Tento systém by mal členským štátom umožniť spracovávať a analyzovať údaje o cezhraničnej činnosti a vykonávať ich audit tak, aby sa riziko mohlo posúdiť čo najrýchlejšie a najpresnejšie. Na posilnenie kapacity členských štátov na kontrolu cezhraničných dodaní by spoločné audity umožnili úradníkom z dvoch alebo viacerých vnútroštátnych daňových orgánov vytvoriť jednotný audítorský tím na boj proti podvodom, čo je zvlášť dôležité, pokiaľ ide o prípady podvodov v elektronickom obchode. Nové právomoci pri koordinácii cezhraničných vyšetrovaní by dostala aj sieť Eurofisc.
  • spoluprácu orgánov presadzovania práva: Nové opatrenia by poskytli aj nové možnosti na komunikáciu a výmenu údajov medzi daňovými orgánmi a európskymi orgánmi presadzovania práva o cezhraničných aktivitách, pri ktorých existuje podozrenie z toho, že by mohli viesť k podvodom v oblasti DPH. Bude sa to týkať úradu OLAF, Europolu a novo vytvorenej Európskej prokuratúry (EPPO). Spolupráca s európskymi orgánmi by umožnila krížovú kontrolu informácií, ktoré sú k dispozícii na vnútroštátnej úrovni, so záznamami vedenými v registri trestov, databázami a inými informáciami, ktoré má k dispozícii Europol a OLAF, a to s cieľom identifikovať skutočných páchateľov podvodov a ich siete.
  • zdieľanie kľúčových informácií o dovoze z krajín mimo EÚ: ďalej by sa zlepšilo zdieľanie informácií medzi daňovými a colnými orgánmi v prípade určitých colných režimov, ktoré sa v súčasnosti využívajú na páchanie podvodov v oblasti DPH. V rámci osobitného colného režimu môže tovar s miestom konečného určenia v niektorom členskom štáte EÚ prepravovaný z krajiny mimo EÚ prísť do EÚ cez iný členský štát a vykonávať tranzit bez toho, aby sa zaplatila DPH. DPH sa potom účtuje, až keď sa tovar dostane na miesto konečného určenia. Takto chce systém DPH v EÚ uľahčiť obchodovanie poctivým spoločnostiam, zároveň sa to však dá zneužiť na presmerovanie tovaru na čierny trh a na obchádzanie platby DPH. Na základe nových pravidiel by sa informácie o prichádzajúcom tovare vymieňali a posilnila by sa spolupráca medzi daňovými a colnými orgánmi vo všetkých členských štátoch.
Viac..  Eurokomisia schválila SR dve schémy štátnej pomoci za 296 a 264 miliónov eur

Zdieľanie informácií o motorových vozidlách: k podvodom neraz dochádza aj pri obchodovaní s vozidlami, a to pre rozdiely v uplatňovaní DPH na nové a ojazdené vozidlá. Nedávno nadobudnuté alebo nové vozidlá, v prípade ktorých sa zdaňuje celá suma, sa môžu predávať ako použitý tovar, pri ktorom podlieha DPH iba ziskové rozpätie. Na riešenie tohto druhu podvodov by pracovníci siete Eurofisc mali takisto prístup k údajom o registrácii vozidiel z iných členských štátov.

Tieto legislatívne návrhy budú teraz predložené Európskemu parlamentu na konzultáciu a Rade na prijatie.

Súvislosti

Navrhované opatrenia nadväzujú na „základné prvky“ nového konečného jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH navrhnuté v októbri 2017 a na akčný plán v oblasti DPH k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH predložený v apríli 2016.

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) zohráva na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. DPH je dôležitým a čoraz väčším zdrojom príjmov v EÚ – v roku 2015 predstavovala viac než 1 bilión EUR, čo zodpovedá 7 % HDP Únie. DPH zároveň tvorí základ jedného z vlastných zdrojov EÚ.

Ani napriek mnohým reformám už systém DPH nedokáže držať krok s výzvami súčasnej globálnej, digitálnej a mobilnej ekonomiky. Súčasný systém DPH pochádza z roku 1993 a mal byť len prechodným systémom. Je fragmentovaný, príliš zložitý vzhľadom na čoraz väčší počet cezhranične pôsobiacich podnikov a ponecháva veľa priestoru na podvody: k domácim a cezhraničným transakciám sa pristupuje odlišne a tovar alebo služby sa na jednotnom trhu môžu nakupovať bez DPH. Komisia sa sústavne usiluje o presadenie reformy systému DPH. Pokiaľ ide o DPH, podniky obchodujúce v celej EÚ každý deň naďalej narážajú na hranice. Súčasné pravidlá DPH sú jednou z posledných oblastí, kde právo Únie nie je v súlade so zásadami, na ktorých sa zakladá jednotný trh.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices