geoblokovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Veľvyslanci pri EÚ potvrdili dohodu o zákaze neodôvodneného geografického blokovania na vnútornom trhu

Geografické blokovanie je diskriminačným postupom, ktorý bráni online zákazníkom v prístupe na webové stránky v inom členskom štáte a v nákupe produktov a služieb na týchto stránkach.

Dohoda, ktorú čaká ešte konečné prijatie v Rade a Parlamente, odstráni prekážky v elektronickom obchode tým, že viac nebude dochádzať k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta ich bydliska alebo miesta podnikateľskej činnosti.

„Zrušením neodôvodneného geografického blokovania sa občanom výrazne rozšíria možnosti voľby pri nákupoch online a podstatne zvýši objem elektronického obchodu. Spotrebitelia tak budú môcť na vnútornom trhu nakupovať bez obmedzení a vyberať si tie najlepšie obchodné ponuky. Chcela by som sa poďakovať Parlamentu a Komisii za pomoc estónskemu predsedníctvu pri realizácii digitálneho jednotného trhu,“ vyhlásila Kadri Simsonová, estónska ministerka pre hospodárske záležitosti a infraštruktúru. 

Hlavnými bodmi dohody sú:

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Budúcim nariadením sa zabráni diskriminácii spotrebiteľov a podnikov, pokiaľ ide o ceny, predaj alebo platobné podmienky pri nákupe produktov a služieb v inom členskom štáte EÚ.

Služby, ktorých hlavným účelom je poskytovať prístup k obsahu chránenému autorským právom a k jeho využívanie, prípadne predávať diela chránené autorským právom v nehmotnej podobe, ako sú napríklad služby prenosu hudby online, elektronické knihy, online hry a softvér, budú z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vylúčené. Budú však podliehať preskúmaniu zo strany Komisie.

Aj iné služby ako napríklad finančné alebo audiovizuálne služby, doprava, zdravotná starostlivosť a sociálne služby budú vylúčené v súlade so smernicou o službách.

Nové pravidlá sú v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi EÚ, ktoré sa vzťahujú na cezhraničný predaj, ako sú napr. pravidlá týkajúce sa autorského práva a právo Únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach.

Rovnaký prístup k tovaru a službám

Podľa nových predpisov nebudú môcť obchodníci diskriminovať zákazníkov v súvislosti so všeobecnými zmluvnými podmienkami vrátane cien, a to v troch prípadoch. Ide o prípady, keď obchodník:

  1. predáva tovar, pričom ho dodáva do členského štátu, do ktorého ponúka dodávku, alebo ho doručuje na miesto dohodnuté so zákazníkom;
  2. poskytuje elektronicky poskytované služby, ako sú napr. cloudové služby, služby uskladňovania údajov, webhosting a poskytovanie firewall ochrany.
  3. poskytuje služby, ktoré zákazník prijíma v krajine, v ktorej obchodník pôsobí, ako sú napr. ubytovanie v hoteloch, športové podujatia, prenájom automobilov alebo vstupenky na hudobné festivaly či do zábavných parkov.

Na rozdiel od cenovej diskriminácie nebude zakázané rozlišovanie cien, takže obchodníci budú môcť voľne ponúkať odlišné všeobecné podmienky vrátane cien a budú sa môcť zamerať na určité skupiny zákazníkov na určitých územiach.

Okrem toho nebudú obchodníci povinní dodávať tovar zákazníkom mimo členského štátu, do ktorého ponúkajú dodávku.

Viac..  M. Beňová: Oprava výrobku musí priniesť výhodu v podobe úspory peňazí

Platobné transakcie

Neodôvodnená diskriminácia spotrebiteľov v súvislosti s platobnými metódami bude zakázaná. Obchodníci preto nebudú môcť uplatňovať odlišné platobné podmienky pre zákazníkov z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka.

Nediskriminácia v prístupe k webovému sídlu elektronického obchodovania

Obchodníci nebudú môcť blokovať ani obmedzovať prístup zákazníkov k svojmu online rozhraniu z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska.

Ak obchodník blokuje alebo obmedzuje prístup alebo presmeruje zákazníka k inej verzii online rozhrania, musí to jasne vysvetliť.

Pasívny predaj

Vo všeobecnosti platí, že nové nariadenie bude mať prednosť v prípadoch rozporu s právnymi predpismi o hospodárskej súťaži. Nebude sa však týkať práva dodávateľov ukladať obmedzenia v prípade aktívneho predaja.

Právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže rozlišujú medzi pasívnym predajom (ak ide o predaj v reakcii na nevyžiadané objednávky) a aktívnym predajom (ak sa maloobchodníci aktívne zameriavajú na zákazníkov). Obmedzenia pasívneho predaja sú vo všeobecnosti považované za porušenie práva hospodárskej súťaže, zatiaľ čo obmedzenia aktívneho predaja sú bežnou praxou, ktorá vyplýva zo slobody obchodovania.

Doložka o preskúmaní

Komisia vykoná prvé hodnotenie vplyvu nových pravidiel na vnútorný trh dva roky po nadobudnutí ich účinnosti.

Hodnotenie bude zahŕňať možné uplatňovanie nových pravidiel v prípade niektorých služieb poskytovaných elektronicky, ktoré ponúkajú stiahnutie obsahu chráneného autorským právom ako napríklad hudbu, elektronické knihy, softvér a online hry.

Nadobudnutie účinnosti

Rada a Európsky parlament budú musieť v nadchádzajúcich mesiacoch potvrdiť návrh uvedeného nariadenia. Po formálnom prijatí sa nariadenie uverejnení v úradnom vestníku EÚ.

Bude sa uplatňovať deväť mesiacov po jeho uverejnení.

Kontext

Komisia predložila pôvodný návrh Rade a Európskemu parlamentu 25. mája 2016.

Bol predložený spolu s doplnkovými legislatívnymi návrhmi o službách cezhraničného doručovania balíkov a preskúmaním nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom dosiahnuť pokrok vo vytvorení skutočného digitálneho jednotného trhu.

Európska rada opakovane zdôraznila význam stratégie digitálneho jednotného trhu a vyzvala k urýchlenému vykonávaniu stratégie vrátane odstránenia zostávajúcich prekážok vo voľnom pohybe tovaru a služieb predávaných online, a na riešenie neodôvodnenej diskriminácie na základe geografickej polohy.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices