jednotny digitalny trh
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nové pravidlá EÚ majú zvýšiť dôveru občanov a podnikov v elektronický obchod

Rada prijala nariadenie s cieľom posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi EÚ zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

Formálne prijatie nasleduje po dosiahnutí dohody s Európskym parlamentom 21. júna 2017.

Cieľom nariadenia je modernizovať mechanizmy spolupráce v záujme ďalšieho zníženia ujmy, ktorú spotrebiteľom spôsobuje cezhraničné porušovanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa.

Účinná ochrana spotrebiteľa musí byť odpoveďou najmä na výzvy spojené s digitálnym hospodárstvom a rozvojom maloobchodného predaja v EÚ.

Nové pravidlá pomôžu zvýšiť dôveru občanov a podnikov v elektronický obchod.

Boj proti cezhraničnému porušovaniu právnych predpisov

Touto revíziou existujúceho rámca pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa sa poskytuje viac právomocí vnútroštátnym orgánom v rámci rozvoja digitálneho jednotného trhu.

V prípadoch porušovania práv spotrebiteľov v rámci celej EÚ budú vnútroštátne orgány presadzovania práva a Komisia koordinovať spoločné postupy na ich zastavenie, a to najmä keď pôjde o rozsiahle porušovanie právnych predpisov na úrovni EÚ, v ktorých je pravdepodobné, že poškodia spotrebiteľov vo veľkej časti Únie.

Dôvera spotrebiteľov v elektronický obchod

Neúčinné presadzovanie práva v prípade cezhraničného porušovania právnych predpisov, najmä v digitálnom prostredí, umožňuje obchodníkom obchádzať presadzovanie práva premiestňovaním sa v rámci Únie, čo spôsobuje narúšanie hospodárskej súťaže vo vzťahu k obchodníkom, ktorí dodržiavajú právne predpisy a obchodujú vnútroštátne alebo cezhranične, a teda priamo poškodzovanie spotrebiteľov a podkopávanie dôvery spotrebiteľov v jednotný trh.

Na odhaľovanie, vyšetrovanie a ukončenie rozsiahleho porušovania právnych predpisov v rámci Únie je preto potrebná zvýšená úroveň harmonizácie, ktorá si vyžaduje účinnú a efektívnu spoluprácu v oblasti presadzovania práva medzi verejnými orgánmi presadzovania práva.

V novom nariadení sa na zabezpečenie jednotného postupu v celej EÚ stanovuje niekoľko minimálnych právomocí v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva, ktoré bude musieť každý príslušný vnútroštátny orgán vykonávať v záujme účinnej koordinácie boja proti porušovaniu.

Viac..  Komisia poskytne novú pomoc na posilnenie konkurencieschopnosti a odolnosti MSP

Týmito právomocami sa dosahuje rovnováha medzi záujmami, ktoré sú chránené ako základné práva, akými sú napríklad vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, sloboda podnikania a sloboda informácií.

Posilňuje sa mechanizmus vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi s cieľom pomôcť určiť, či došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci EÚ, a zastaviť ho.

Lepšie fungujúci mechanizmus varovania umožní príslušnému orgánu bezodkladne oznámiť Komisii a iným príslušným orgánom akékoľvek dôvodné podozrenie, že na jeho území dochádza k porušovaniu právnych predpisov, ktoré môže ovplyvniť záujmy spotrebiteľov v iných členských štátoch.

Príslušné orgány budú tiež mať možnosť začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, ak sa o takomto porušovaní právnych predpisov dozvedia inými spôsobmi, než sú individuálne sťažnosti spotrebiteľov.

Udržať krok s digitálnym hospodárstvom

Komisia 25. mája 2016 predložila návrh na modernizáciu spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa ako súčasť širšieho balíka opatrení zahŕňajúceho návrhy týkajúce sa cezhraničného doručovania balíkov a riešenia neopodstatneného geografického blokovania.

Nové nariadenie, ktorým sa nahrádza nariadenie č. 2006/2004, sa týka 26 európskych právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa. Po preskúmaní účinnosti nariadenia č. 2006/2004 sa dospelo k záveru, že staré nariadenie už nedokáže účinne riešiť výzvy, ktoré prináša digitálny jednotný trh.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Spôsoby využitia umelej inteligencie sa musia obmedziť. EÚ chce jej využívanie regulovať

Podľa europoslancov nám pod pokrievkou tlie rozbuška, ktorá môže sledovať ľudí, vydávať sa za niekoho …

Consent choices