George Puffan
George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Jednotný trh v Európe zatiaľ zjavne nevyužíva výhody jednotného neba

Iniciatíva jednotné európske nebo (SES) na zlepšenie manažmentu letovej prevádzky v EÚ bola reakciou na jasnú potrebu a viedla k rozvoju kultúry efektívnosti. Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov však manažment európskeho vzdušného priestoru zostáva fragmentovaný a jednotné európske nebo ako koncepcia zatiaľ nebola dosiahnutá. Financie EÚ na technologické prvky iniciatívy SES dosiahli doteraz 730 mil. EUR a do roku 2020 majú narásť na 3,8 mld. EUR.

S cieľom preskúmať túto iniciatívu audítori navštívili vládne ministerstvá, poskytovateľov leteckých navigačných služieb a národné dozorné orgány v piatich členských štátoch (Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo), ako aj dôležité zainteresované strany zaoberajúce sa politikou a prevádzkou a partnerov z priemyslu. Zistili, že iniciatíva SES bola opodstatnená, pretože národné monopoly a fragmentácia boli prekážkami pre manažment letovej prevádzky. Politika je koherentná a zameraná na riešenie týchto nedostatkov. Zmeny v štruktúre dopravy však mali za následok, že hlavné ciele, ktoré sa pre iniciatívu stanovili na začiatku, sa stali čiastočne nedosiahnuteľné a čiastočne irelevantné.

„Letecká doprava je dôležitou súčasťou vnútorného trhu EÚ, podporuje mobilitu osôb a tovaru a zároveň poháňa hospodársky rast,“ uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Jednotný trh v Európe však zatiaľ zjavne nevyužíva výhody jednotného neba.“

Audítori hovoria, že poplatky za navigačné služby sa výrazne neznížili a meškania súvisiace s manažmentom letovej prevádzky sa začali opäť zvyšovať. Súčasné funkčné bloky vzdušného priestoru (FAB) v podstate tvoria fórum pre spoluprácu medzi susediacimi zainteresovanými stranami, no ukázalo sa, že na riešenie fragmentácie riadenia vzdušného priestoru, poskytovania služieb a obstarávania sú neúčinné. Dohľad zo strany národných dozorných orgánov sťažuje skutočnosť, že tieto orgány nie sú vždy plne nezávislé a v niektorých prípadoch nemajú potrebné zdroje.

Viac..  EÚ strojnásobila rozpočet štipendijného programu Eurizon pre Ukrajincov

Audítori poukazujú na fakt, že dohody medzi Komisiou a členskými štátmi sa dosahujú ťažko, najmä pokiaľ ide o kapacity a nákladovú efektívnosť. Niektoré ukazovatele okrem toho nezachytávajú relevantné aspekty výkonnosti.

Technologický pilier iniciatívy SES – projekt SESAR – pretvoril doteraz fragmentované prostredie výskumu a vývoja na koordinované. Úloha EÚ na projekte prešla však od jeho vzniku určitým vývinom, a to pokiaľ ide o záber projektu, harmonogram i výšku financií, pretože všetky tieto aspekty sa výrazne zväčšili. Ambície týkajúce sa výkonnosti boli preformulované na rok 2035, a nie 2020, ako sa pôvodne plánovalo.

Audítori predkladajú Európskej komisii niekoľko odporúčaní s cieľom zefektívniť iniciatívu SES:

  • prehodnotiť hlavné ciele iniciatívy SES,
  • analyzovať iné možnosti na zníženie fragmentácie a uprednostniť pri tomto probléme riešenia z oblasti výskumu a vývoja,
  • zabezpečiť plnú nezávislosť národných dozorných orgánov,
  • zjednodušiť systém výkonnosti a prehodnotiť niektoré kľúčové ukazovatele výkonnosti,
  • preskúmať štruktúru podpory EÚ pre výskum a vývoj z hľadiska cieľov iniciatívy SES,
  • sprísniť povinnosť spoločného podniku SESAR zodpovedať sa.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices