Pietro Russo
Povedal Pietro Russo, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Colné kontroly EÚ nie sú vykonávané účinne

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov významné nedostatky a medzery poukazujú na to, že sa colné kontroly EÚ nevykonávajú účinne. Podľa audítorov to má nepriaznivý účinok na financie EÚ.

Tovar vstupujúci do členských štátov EÚ z krajín mimo Európskej únie podlieha colným kontrolám pred
tým, ako je prepustený do voľného obehu v EÚ. Dovozcovia však môžu úmyselne znížiť clo alebo sa mu
vyhnúť napríklad podhodnotením tovaru, deklarovaním falošnej krajiny pôvodu alebo jeho preradením
do triedy produktov s nižšou colnou sadzbou.

Audítori skúmali, či Európska komisia a členské štáty navrhli dôkladné kontroly dovozu. Navštívili colné
orgány piatich členských štátov: Španielska, Talianska, Poľska, Rumunska a Spojeného kráľovstva.

Zistili závažné nedostatky, ktoré poukazujú na nedostatky právneho rámca, ako aj na neúčinné vykonávanie colných kontrol pri dovoze, čo nepriaznivo ovplyvňuje finančné záujmy EÚ.

„Clá tvoria 14 % rozpočtu EÚ alebo približne 20 mld. EUR. Vyhýbanie sa im zvyšuje výpadok ciel a musí sa kompenzovať vyššími príspevkami z HND členských štátov. Tieto náklady v konečnom dôsledku nesú európski daňoví poplatníci,” povedal Pietro Russo, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Podľa audítorov členské štáty nemajú dostatočný finančný podnet, aby vykonávali colné kontroly. Tie,
ktoré vykonávajú colné kontroly, no nedokážu úspešne získať späť straty z príjmov EÚ, riskujú finančné
dôsledky, zatiaľ čo tie, ktoré tieto kontroly nevykonávajú, nemusia čeliť nijakému riziku. Okrem toho,
v členských štátoch existuje niekoľko medzier v kontrolách dovozu. Napríklad:

 • Audítori zistili, že chýbajúce žiadosti o záruky v Spojenom kráľovstve viedli k výrazne podhodnotenému čínskemu tovaru, ktorý bol deklarovaný v Spojenom kráľovstve a potom prepravený späť do kontinentálnej Európy. Podhodnotený čínsky textil a obuv sa zasielali z Hamburgu do Doveru, kde sa prepustili do voľného obehu v EÚ bez colnej kontroly a potom prepravili späť do Poľska alebo na Slovensko. V roku 2016 sa spoločnou operáciou francúzskych colných orgánov a úradu OLAF potvrdilo, že k podvodom s podhodnotením dochádzalo najmä v Spojenom kráľovstve, čo navyše zhoršovala skutočnosť, že DPH nebola zaplatená v členskom štáte určenia. Falošné faktúry boli podhodnotené päť až desaťnásobne. Podľa úradu OLAF v rokoch 2013 až 2016 malo Spojené kráľovstvo sprístupniť na clách takmer o 2 mld. EUR viac, ako sprístupnilo.
 • Skutočný pôvod tovaru možno zamaskovať podvodnou prekládkou v krajine, kde sa tovar dočasne uskladní a potom expeduje do EÚ s falošnou dokumentáciou. Audítori našli na internete niekoľko spoločností, ktoré ponúkajú takýto podvod.
 • Tovar, ktorý neprekračuje určitú hodnotu, nepodlieha clu. Audítori však zistili, že chýbajúce kontroly viedli k nedostatočnej výške uhradených ciel na tovare zakúpenom on-line z nečlenských krajín EÚ. Audítori hovoria, že niekoľko spoločností pôsobiacich v doručovateľskom sektore zneužíva toto oslobodenie.
 • Podľa audítorov členské štáty zaznamenali pokrok smerom k jednotnému uplatňovaniu colných predpisov. Majú však rôzne prístupy k colným kontrolám, pokiaľ ide o riešenie podhodnotenia, nesprávne označenie pôvodu, nesprávne zatriedenie a uloženie colnej pokuty. Ťažkopádne colné kontroly môžu mať vplyv na voľbu colného úradu dovozu dovozcom a prístavy a letiská s menším počtom colných kontrol priťahujú viac prepravy.
Viac..  EP a Rada EÚ sa predbežne dohodli na modernizácii riadenia priemyselných emisií

Audítori odporúčajú Európskej komisii:

 • od roku 2019 vypracúvať pravidelné odhady výpadku ciel a používať ich na stanovenie cieľov pre colné kontroly,
 • posilniť podporu vnútroštátnych colných správ vrátane preskúmania nákladov spojených s výberom,
 • navrhnúť, aby nasledujúce akčné programy EÚ prispievali k finančnej udržateľnosti európskych colných informačných systémov,
 • byť presnejšia vo svojich požiadavkách uvedených v oznámeniach o vzájomnej pomoci,
 • navrhnúť zmeny colných predpisov, aby bolo povinné označovať odosielateľa.

Členské štáty by mali:

 • podmieniť vynechanie kontrol navrhnuté konkrétnym rizikovým filtrom predchádzajúcim alebo okamžitým súhlasom nadriadeného;
 • zaviesť kontroly vo svojich elektronických systémoch colného konania s cieľom blokovať dovozné colné vyhlásenia, v ktorých sa žiada oslobodenie od cla na tovar s deklarovanou hodnotou nad 150 EUR alebo pre obchodné zásielky deklarované ako dary;
 • stanoviť plány vyšetrovania s cieľom riešiť zneužívanie oslobodenia od cla na tovar z elektronického obchodu s nečlenskými krajinami EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Kontroly na slovenských hraniciach s Maďarskom sa predĺžia do 23. novembra

Kontroly na slovenských hraniciach s Maďarskom sa predĺžia do 23. novembra. Pôvodne sa mali skončiť …

Consent choices