utecenecka kriza, migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Riadenie migrácie je veľkou výzvou, ktorá vyžaduje finančné investície

Pred tematickou diskusiou vedúcich predstaviteľov EÚ o migrácii, ktorá sa uskutoční 14. decembra, Komisia predkladá návrh politického plánu na dosiahnutie komplexnej dohody do júna 2018 o tom, ako uskutočňovať udržateľnú migračnú politiku.

Keďže sa Európa teraz odkláňa od krízového riadenia, je potrebná dohoda o stabilnej a nadčasovej migračnej a azylovej politike EÚ z dlhodobého hľadiska, aby sa udržalo tempo vo všetkých oblastiach – vnútorných aj vonkajších.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Hoci sa v súčasnosti odkláňame od krízového režimu, je zrejmé, že migrácia bude pre súčasnú generáciu Európanov naďalej predstavovať výzvu. Európa naliehavo potrebuje mať k dispozícii prostriedky na to, aby mohla riadiť migráciu v budúcnosti zodpovedne a spravodlivo. Za posledné tri roky sme dosiahli značný pokrok, ale teraz je čas zmeniť návrhy na právne predpisy a tie premietnuť do praxe.“

EÚ v uplynulých troch rokoch vyvinula nový prístup k riadeniu migrácie, aby podporila členské štáty, ktoré sú vystavené najväčšiemu tlaku, posilnila ochranu vonkajších hraníc EÚ a zintenzívnila spoluprácu EÚ s partnerskými krajinami. Hoci sa vďaka koordinovanej činnosti podarilo stabilizovať veľmi nestálu situáciu a znížiť neregulárne príchody do EÚ v roku 2017 o 63 %, tento trend v budúcich rokoch a určité faktory, ako je zmena klímy, bezpečnostná situácia a demografický vývoj v EÚ a jej susedstve naznačujú, že migrácia bude aj v ďalších desaťročiach predstavovať výzvu.

Komisia predkladá odporúčanie, podľa ktorého majú vedúci predstavitelia pokračovať v začatej práci tým, že zaistia rýchly pokrok v oblasti reformy spoločného európskeho azylového systému EÚ, posilnia partnerstvá s tretími krajinami, vytvoria ďalšie legálne cesty do Európy a zabezpečia dostatočné finančné prostriedky do budúcnosti. Len komplexný prístup funguje. Sústrediť sa iba na vnútorný rozmer a podporu členských štátov nestačí. Zároveň by ani vonkajšia migračná politika sama problém migrácie pre Európu nevyriešila.

Solidarita a zodpovednosť v oblasti azylu a hraníc

Keďže diskusie o návrhoch Komisie na reformu spoločného európskeho azylového systému napredovali veľmi pomaly, je dôležité, aby Európska rada odblokovala rozhovory o účinnejšom a spravodlivejšom prístupe na dosiahnutie rovnováhy medzi solidaritou a zodpovednosťou. Berúc do úvahy rôzne postoje k reforme dublinského systému by riešením mohlo byť prijatie prístupu, pri ktorom by sa zložka povinného premiestňovania uplatňovala na vážne krízové situácie, zatiaľ čo v menej problematických situáciách by premiestňovanie bolo založené na dobrovoľných záväzkoch členských štátovKomisia odporúča Rade, aby návrhy vnímala ako na celok a usilovala sa o revíziu dublinského nariadenia v rámci rozsiahlejšej dohody o všetkých navrhovaných reformách do júna 2018.Zatiaľ čo diskusia o hlavných aspektoch solidarity a zodpovednosti pokračuje, niektoré prvky balíka, ako sú návrhy týkajúce sa Agentúry Európskej únie pre azyl a systému Eurodac, môžu byť prijaté do marca 2018, aby bolo možné položiť operatívne základy reformovaného azylového systému.

S cieľom poskytnúť okamžitú pomoc členským štátom pri ochrane vonkajších hraníc musí EÚ úplne sfunkčniť novú Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby dokončila budovanie účinného systému riadenia vonkajších hraníc. Členské štáty musia do marca 2018 zabezpečiť, aby všetky prostriedky a ľudské zdroje potrebné pre rezervy rýchleho zásahu v rámci agentúry boli pripravené na nasadenie.

Posilnenie spolupráce a podpory tretím krajinám

Vonkajší rozmer migračnej politiky je potrebné skonsolidovať, aby sa zabezpečilo úplné vykonávanie vyhlásenia EÚ a Turecka a intenzívnejšia spolupráca s partnermi z tretích krajín a agentúrami OSN. EÚ teraz musí byť pripravená zmobilizovať ďalšie zdroje pre nástroj EÚ pre utečencov v Turecku, posilniť strategické partnerstvo s Africkou úniou a jej členskými štátmi, realizovať prvú vlnu projektov v rámci vonkajšieho investičného plánu a doplniť zložku pre severnú Afriku v rámci trustového fondu EÚ.

Viac..  K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

S cieľom zabrániť neregulárnej migrácii a narušiť obchodný model prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi musí EÚ ponúknuť alternatívu k nebezpečným cestám a otvoriť bezpečné a legálne cesty pre osoby, ktoré skutočne potrebujú ochranu. To bude od členských štátov vyžadovať, aby do mája 2019 presídlili ďalších 50 000 zraniteľných utečencov. Zároveň budú musieť členské štáty dosiahnuť rýchle a účinné výsledky v oblasti návratu a readmisie tých, ktorí nemajú právo zdržiavať sa na území EÚ. Členské štáty by do mája 2018 mali zabezpečiť riadne fungovanie kapacít pre návrat v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a do júna 2018 zvýšiť počet migrantov vrátených v rámci operácií organizovaných v spolupráci s agentúrou o 50 % v porovnaní s rokom 2017. .

Členské štáty by mali prostredníctvom spoločnej pracovnej skupiny Európskej únie, Africkej únie a Organizácie Spojených národov, ktorá bola zriadená 29. novembra 2017, podporovať Medzinárodnú organizáciu pre migráciu s cieľom urýchliť návraty z Líbye, pričom sa do februára 2018 realizuje ďalších 15 000 asistovaných dobrovoľných návratov financovaných Komisiou.

Viac finančných prostriedkov a flexibilné financovanie pre riadenie migrácie

Riadenie migrácie je veľkou výzvou, ktorá vyžaduje finančné investície. Od roku 2015 EÚ zvýšila finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a Fondu pre vnútornú bezpečnosť a pre agentúry EÚ o takmer 75 %. Pokiaľ ide o ďalší postup, vedúci predstavitelia by mali uvažovať o tom, ako zaručiť financovanie vonkajšieho rozmeru migrácie a zabezpečiť rýchlu mobilizáciu zdrojov na riešenie základných príčin migrácie a zabezpečenie ochrany utečencov a migrantov. Ďalší viacročný finančný rámec (7-ročný rozpočet EÚ) by mal zohľadniť skúsenosti z posledných troch rokov a poskytnúť flexibilné nástroje k reakcii na budúce výzvy v oblasti migrácie.

Súvislosti

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker po nástupe do funkcie poveril komisára osobitne zodpovedného za problematiku migrácie, Dimitrisa Avramopoulosa, aby pod koordináciou prvého podpredsedu Fransa Timmermansa pracoval na novej migračnej politike ako jednej z 10 politických priorít Junkerovej Komisie.

Európska komisia 13. mája 2015 navrhla rozsiahlu európsku migračnú agendu s cieľom riešiť bezprostredné výzvy vyplývajúce z krízy z roku 2015 a vybaviť EÚ nástrojmi, pomocou ktorých bude v strednodobom a dlhodobom horizonte lepšie riadiť migráciu.

Európska komisia a vysoká predstaviteľka 7. júna 2016 vytvorili partnerstvo v oblasti migrácie s cieľom posilniť spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu, najmä v Afrike, aby lepšie spoločne riadili migráciu.

Tematická diskusia, ktorá sa uskutoční v rámci programu vedúcich predstaviteľov na decembrovom zasadnutí Európskej rady, je príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako uskutočňovať udržateľnú migračnú politiku na úrovni EÚ a poskytnúť strategické zameranie na kľúčové politické návrhy uvedené v oznámení Komisie.

O dac

Odporúčame pozrieť

utecenci, migranti

Výbor EP pre občianskej slobody odobril sériu nariadení o migrácii a azyle

Poslanci z výboru Európskeho parlamentu (EP) pre občianskej slobody v stredu schválili viaceré legislatívne návrhy …

Consent choices