emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ sprísňuje pravidlá v záujme bezpečnejších a ekologickejších automobilov

Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli politickú dohodu s cieľom významne zvýšiť úroveň kvality a nezávislosti typového schvaľovania a testovania vozidiel, sprísniť kontroly automobilov, ktoré sú už na trhu EÚ, a posilniť celkový systém európskeho dohľadu.

Spoluzákonodarcovia EÚ dosiahli dohodu o návrhu Komisie z januára 2016, podľa ktorého má byť úplné prepracovaný rámec pre „typové schvaľovanie“ v EÚ: pravidlá osvedčovania, že vozidlo spĺňa všetky požiadavky na uvedenie na trh a na prísnu kontrolu trvalého dodržiavania právnych predpisov EÚ zo strany výrobcov.

Jyrki Katainen, podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Vďaka prísnejším pravidlám a ich dôslednejšej kontrole bude mať automobilový priemysel príležitosť znovu získať dôveru spotrebiteľov. Len niekoľko týždňov po tom, ako Komisia predložila návrhy týkajúce sa ekologickej mobility, je tento deň míľnikom v rámci rozsiahleho úsilia EÚ posilniť celosvetové vedúce postavenie nášho automobilového priemyslu v oblasti ekologických a bezpečných vozidiel.“ 

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska uviedla: „Aféra Dieselgate odhalila nedostatky nášho regulačného rámca a systému dohľadu nad trhom. Vieme, že niektorí výrobcovia automobilov podvádzali a mnohí ďalší zneužívali právne medzery. Chceme s týmito praktikami skoncovať, a preto meníme celý systém. Som rada, že sa po rokovaniach, ktoré trvali skoro dva roky, podarilo presadiť kľúčové prvky nášho návrhu, ktorými sú okrem iného skutočné právomoci EÚ v oblasti dohľadu a presadzovania pravidiel. V budúcnosti bude Komisia môcť vykonávať kontroly automobilov, iniciovať stiahnutie automobilov z obehu v rámci celej EÚ a v prípade porušenia právnych predpisov ukladať pokuty do výšky 30 000 EUR za jeden automobil.“

Hlavnými prvkami nových pravidiel sú:

 1. Zvýšenie úrovne kvality a nezávislosti typového schvaľovania a testovania automobilov pred ich uvedením na trh:Technické služby budú na základe prísnych výkonnostných kritérií podliehať pravidelnej a nezávislej kontrole, aby mohli získať a udržať si oprávnenie členského štátu na testovanie a kontrolu nových modelov automobilov. Ak budú odhalené nejaké nedostatky, Komisia a ostatné členské štáty budú mať možnosť toto oprávnenie napadnúť.

  Vnútroštátne schvaľovacie úrady budú predmetom kontrol zo strany Komisie, aby sa zabezpečilo dôsledné vykonávanie a presadzovanie príslušných pravidiel v celej EÚ.

  Návrh Komisie upraviť systém odmeňovania, aby nedochádzalo k tomu, že technické služby sú platené priamo výrobcami, nebol schválený.

 2. Zvýšenie počtu kontrol automobilov, ktoré už sú na trhu EÚ:Zatiaľ čo sú súčasné právne predpisy v oblasti typového schvaľovania zamerané najmä na kontroly ex ante súvisiace s prototypmi z výrobnej linky, členské štáty budú musieť v budúcnosti vykonávať pravidelné kontroly na mieste týkajúce sa vozidiel, ktoré už sú na ich trhu a výsledky týchto kontrol zverejňovať.

  Všetky členské štáty budú mať teraz možnosť ihneď prijať ochranné opatrenia proti nevyhovujúcim vozidlám na svojom území bez toho, aby museli čakať, kým tak urobí príslušný orgán, ktorý udelil typové schválenie, ako je tomu v súčasnosti.

 3. Európsky dohľad:Komisia bude v budúcnosti vykonávať kontroly trhu nezávisle od členských štátov a bude mať možnosť iniciovať stiahnutie automobilov z obehu v rámci celej EÚ. Bude mať právomoc napadnúť oprávnenie technických služieb a ukladať administratívne sankcie pre výrobcov alebo technické služby až do výšky 30 000 EUR za nevyhovujúci automobil.

  Komisia bude viesť nové fórum na presadzovanie predpisov, aby sa zabezpečil jednotnejší výklad príslušných právnych predpisov EÚ, úplná transparentnosť, pokiaľ ide o prípady nesúladu, a lepšie a koordinovanejšie činnosti dohľadu nad trhom zo strany členských štátov.

V novom nariadení sa zachováva súčasný zákaz rušiacich zariadení, na ktorý vnútroštátne orgány majú aj naďalej povinnosť dozerať a presadzovať ho, pričom ide ešte ďalej. V budúcnosti budú výrobcovia musieť poskytnúť prístup k softvérovým protokolom vozidla. Toto opatrenie ide ruka v ruke s balíkom týkajúcim sa skutočných emisií, vďaka ktorému bude veľmi ťažké obchádzať emisné požiadavky a ktorý zahŕňa povinnosť výrobcov zverejňovať svoje stratégie znižovania emisií, tak ako je to v prípade USA.

Nariadenie o typovom schvaľovaní dopĺňa niektoré ďalšie dôležité iniciatívy Komisie za ekologickú mobilitu, ako sú nové a zdokonalené emisné skúšky vozidiel, ktoré sa stali povinné 1. septembra 2017, a návrhy nových cieľov emisií CO2 s cieľom pomôcť urýchliť prechod na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami.

Ďalšie kroky

Predbežnú politickú dohodu, ku ktorej dospeli Európsky parlament, Rada a Komisia počas tzv. trojstranných rokovaní, musia teraz formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Nariadenie bude potom priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch a bude povinné od 1. septembra 2020.

Súvislosti

Podľa súčasných pravidiel EÚ stanovuje právny rámec, za kontrolu dodržiavania predpisov zo strany výrobcov automobilov sú však plne zodpovedné vnútroštátne orgány. Hneď, ako automobil získa osvedčenie v jednom členskom štáte, sa môže voľne pohybovať po celej EÚ. Iba vnútroštátny orgán, ktorý automobil typovo schválil, môže prijať nápravné opatrenia, ako je nariadiť stiahnutie a uložiť administratívne sankcie v prípade nedodržiavania predpisov.

Komisia preskúmavala rámec EÚ pre typové schvaľovanie motorových vozidiel už pred odhaleniami vo Volkswagene v septembri 2015. Vedy dospela k záveru, že na to, aby sa predišlo opakovanému výskytu prípadov nedodržiavania predpisov, je potrebná ďalekosiahlejšia reforma, ktorú navrhla 27. januára 2016.

Komisia zároveň naďalej monitoruje, či členské štáty súčasné pravidlá správne uplatňujú a pozorne sleduje úsilie vnútroštátnych orgánov v súvislosti s automobilmi znečisťujúcimi životné prostredie, ktoré sú už v obehu.

Komisia podporila aktivity členských štátov vypracovaním spoločnej metodiky na odhalenie rušiacich zariadení meniacich výsledky laboratórnych skúšok, ktorá pomôže zaistiť konzistentnosť výsledkov vyšetrovaní uskutočňovaných členskými štátmi. Uverejnila tiež usmernenia, ktoré pomôžu orgánom členských štátov posúdiť, či výrobcovia automobilov používajú rušiace zariadenia alebo iné stratégie, ktoré vedú k vyšším emisiám vozidla mimo skúšobného cyklu, a analyzovať, či majú technické opodstatnenie.

Komisia takisto zabezpečuje rešpektovanie pravidiel hospodárskej súťaže a bude v tom pokračovať aj naďalej, pričom by mala zaisťovať spravodlivé zaobchádzanie so spotrebiteľmi. 

Viac..  Komisia predstavuje opatrenia na urýchlenie zavádzania elektrických sietí

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices