hazard
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia ukončila konania vo veci porušovania právnych predpisov v oblasti hazardných hier

Európska komisia, v súlade so svojím politickým záväzkom strategickejšieho prístupu pri uplatňovaní práva EÚ, sa dnes rozhodla ukončiť konania vo veci porušovania právnych predpisov a vybavovania sťažností v oblasti hazardných hier.

Junckerova Komisia sa od začiatku pôsobenia sústreďuje na svoje politické priority a dôsledne ich presadzuje. Tento politický prístup sa odráža aj v prípadoch porušovania právnych predpisov. Oznámenie „Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva uvádza prístup Komisie spočívajúci v tom, že strategicky uprednostňuje riešenie určitých prípadov, pričom starostlivo zohľadňuje rôzne príslušné súkromné a verejné záujmy.

V tomto duchu sa Komisia dnes rozhodla ukončiť konania vo veci porušovania právnych predpisov v oblasti hazardných hier a riešenia príslušných sťažností proti viacerým členským štátom.

Súdny dvor Európskej únie opakovane uznal právo členských štátov obmedziť poskytovanie služieb v oblasti hazardných hier, ak je to nevyhnutné na ochranu cieľov verejného záujmu, ako je napríklad ochrana maloletých osôb, boj proti závislosti od hazardných hier a predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom. Komisia uznáva širšiu politickú legitimitu cieľov verejného záujmu, ktoré členské štáty pri regulácii služieb hazardných hier sledujú. Komisia tiež berie na vedomie úsilie členských štátov o modernizáciu svojich právnych rámcov súvisiacich s hazardnými hrami online, nasmerovanie dopytu občanov po hazardných hrách od neregulovanej ponuky k legálnym a kontrolovaným webovým lokalitám a zaistenie toho, aby ich prevádzkovatelia platili dane. V tejto súvislosti nie je prioritou Komisie využívať svoje právomoci týkajúce sa neplnenia povinností na podporu jednotného trhu EÚ v oblasti služieb online hazardných hier.

Komisia bude naďalej podporovať členské štáty v ich úsilí modernizovať svoje vnútroštátne právne rámce súvisiace s online hazardnými hrami a uľahčovať spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi na reguláciu hazardných hier.

Súvislosti

Viac..  M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Komisia sa domnieva, že sťažnosti v odvetví hazardných hier možno vybavovať účinnejšie prostredníctvom vnútroštátnych súdov, a to aj vzhľadom na veľký počet rozsudkov Súdneho dvora EÚ týkajúcich sa vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti hazardných hier. Navrhovateľom sa preto odporúča, aby pri problémoch súvisiacich s právom EÚ v odvetví hazardných hier využívali vnútroštátne prostriedky nápravy.

Členské štáty sú v spôsobe organizácie služieb hazardných hier autonómne, a to aj pokiaľ ide o úroveň zdaňovania, za predpokladu, že sú dodržané základné slobody zakotvené v Zmluve. Súdny dvor Európskej únie pomohol objasniť, ktoré obmedzenia zásad jednotného trhu môžu byť opodstatnené vzhľadom na ciele verejnej politiky, ako je ochrana spotrebiteľov a maloletých osôb v oblasti hazardných hier.

Komisia pomáha členským štátom v ich úsilí v boji proti nepovoleným hazardným hrám, pri ochrane zraniteľných občanov a zabránení ďalších súvisiacich nezákonných činností. Komisia v nadväznosti na oznámenie z roku 2012 o online hazardných hrách začala niekoľko iniciatív, medzi ktoré napríklad patria, odporúčania o ochrane spotrebiteľov a reklame v odvetví hazardných hier online, podporila intenzívnejšiu administratívnu spoluprácu a zriadila skupinu expertov na služby v oblasti hazardných hier na účely výmeny osvedčených postupov medzi regulačnými orgánmi EHP v oblasti hazardných hier, zjednodušenia administratívnej spolupráce a prehĺbenia dôvery. Okrem toho sa na odvetvie hazardných hier vzťahujú právne predpisy EÚ, napríklad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices