ZITNANSKA, Jana
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Treba vymedziť nové trestné činy týkajúce sa online zneužívania

Členské štáty musia užšie spolupracovať s Europolom, Interpolom a IT sektorom, aby zefektívnili boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí. 

Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválil Európsky parlament pomerom hlasov 597 (za): 6 (proti): 20 (zdržalo sa hlasovania). Nelegislatívny dokument hodnotí, ako členské štáty uplatňujú smernicu z rok 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí.

Rýchle odstraňovanie nezákonného obsahu

Materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí musí byť z webových stránok urýchlene odstraňovaný, zdôrazňujú poslanci. Pokiaľ to nie je možné, prístup k takýmto webovým stránkam musí byť pre užívateľov internetu zablokovaný, dodávajú.

Vnútroštátne orgány by podľa poslancov mali s cieľom urýchliť rozpoznanie nelegálneho obsahu, jeho odstránenie či aspoň zablokovanie zintenzívniť spoluprácu s IT sektorom, ako aj s Interpolom a s tretími krajinami v prípadoch, kedy je obsah sprístupňovaný z ich územia. Parlament tiež podporil zriaďovanie čiernych zoznamov webových sídel, ktoré obsahujú materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí. Vnútroštátne čierne zoznamy by mali byť sprístupnené poskytovateľom internetových služieb, ale aj orgánom ostatných členských štátov, Europolu a Interpolu, uvádza sa v uznesení.

Členské štáty by mali na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí vyčleniť pre orgány činné  v trestnom konaní dostatočné finančné a ľudské zdroje, prízvukuje schválený text. Poslanci tiež vyzvali na posilnenie cezhraničnej výmeny informácií a modernizáciu digitálnych vyšetrovacích techník.

Online hrozby a riziká

Parlament vyjadril mimoriadne znepokojenie nad hrozbami a rizikami, ktorým sú deti vystavené v online prostredí, a to najmä v súvislosti s cieleným vyhľadávaním maloletých osôb a získavaním si ich dôvery za účelom neskoršieho zneužitia (grooming). Poslanci v tejto súvislosti vyzývajú všetky členské štáty, aby postavili grooming, online prenasledovanie (stalking) a zvádzanie detí cez internet mimo zákon. Požadujú tiež prijatie konkrétnych opatrení zameraných na boj proti nových formám internetovej trestnej činnosti, ako sú porno z pomsty a sexuálne vydieranie.

Ochrana detských migrantov

Migrujúce deti sú obzvlášť zraniteľné voči zneužívaniu, obchodovaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu, konštatuje uznesenie. Poslanci preto vyzvali členské štáty, aby posilnili svoju policajnú a justičnú spoluprácu a zároveň urýchlili vzájomnú výmenu informácií s cieľom vypátrať nezvestných detských migrantov.

Výmena informácií o sexuálnych delikventoch

Parlament vyzval členské štáty, aby do svojich právnych predpisov zaviedli povinné previerky osôb uchádzajúcich sa o prácu alebo dobrovoľnícku činnosť s prístupom k deťom a aby si systematicky vymieňali informácie o jednotlivcoch, ktorí pre deti predstavujú riziko. Krajiny by si podľa poslancov mali tiež vymieňať informácie o páchateľoch sexuálnych trestných činov na deťoch a zabrániť im tak v nepozorovanom presune z jedného členského štátu do druhého za prácou s prístupom k deťom.

Viac..  Rokovanie o zmenách v Štrasburgu: Otváranie základných zmlúv vyvolalo diskusiu

Podpora obetí

Väčšina prípadov zahŕňajúcich sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí nie je orgánom činným v trestnom konaní nikdy nahlásená, konštatuje uznesenie. Parlament preto žiada členské štáty, aby zriadili alebo posilnili existujúce detské linky pomoci tak, aby boli schopné naplniť základné právo detí byť vypočutý a zároveň detským obetiam dokázali nepretržite, diskrétne a bezplatne poskytovať pomoc a podporu. Poslanci tiež zdôraznili, že obetiam musí byť poskytnutá aj právna a psychologická podpora a pomoc.

Plénum tiež vyzvalo členské štáty na úpravu ich vnútroštátnej legislatívy tak, aby premlčacie lehoty, v rámci ktorých možno sexuálne trestné činy nahlasovať a trestne stíhať, začali plynúť až po dosiahnutí plnoletosti detskej obete. Poslanci si od tohto opatrenia sľubujú zvýšenie pravdepodobnosti, že páchateľ trestného činu bude potrestaný.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Členské štáty toho musia vykonať viac, lepšie a rýchlejšie, aby zabezpečili nulovú toleranciu voči sexuálnemu zneužívaniu detí na internete a mimo neho. Dôraz by mali klásť na odstraňovanie nezákonného materiálu priamo zo zdroja a keď to nie je možné, aspoň ho zablokovať, s rýchlejšími postupmi a zárukami. Naliehavo tiež žiadame poskytovateľov internetových služieb, aby prevzali svoj diel zodpovednosti a vypracovali inovatívne riešenia na ochranu detí,‟ uviedla spravodajkyňa uznesenia Anna Maria Corazza Bildt (EPP, SE).

Reakcie slovenských poslancov

„Pri boji proti zneužívaniu detí nesmieme zabúdať na dôležitosť prevencie, osvety a najmä pomoci jej obetiam. Odhaľovanie páchateľov a šíriteľov detskej pornografie na internete nebude možné bez úzkej spolupráce bezpečnostných zložiek všetkých členských štátov,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Treba vymedziť nové trestné činy týkajúce sa online zneužívania a tiež klásť dôraz na informovanie detí, rodičov a učiteľov o riziku zneužívania a na odbornú prípravu policajtov a vyšetrovateľov. Dôležitá je aj rýchla medzištátna výmena informácií o páchateľoch, aby sa predišlo ďalšiemu zneužívaniu detí v iných štátoch,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices