odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Takmer tretina komunálneho odpadu v EÚ končí na skládkach. Recykluje sa len obmedzená časť

Estónske predsedníctvo dosiahlo so zástupcami Európskeho parlamentu predbežnú dohodu o všetkých štyroch legislatívnych návrhoch balíka o odpade. Veľvyslanci pri EÚ budú informovaní o výsledku, ale konečná analýza a schválenie v mene Rady sú naplánované na prvý štvrťrok nasledujúceho roka.

Dohodnutými legislatívnymi návrhmi o odpade sa stanovujú záväzné ciele znižovania množstva odpadu a aktualizované pravidlá zamerané na zníženie tvorby odpadu, zabezpečenie lepšej kontroly odpadového hospodárstva, podnecovanie opätovného používania výrobkov a zlepšenie recyklácie vo všetkých krajinách EÚ.

Týmito novými cieľmi a pravidlami sa bude podporovať intenzívnejšie obehové hospodárstvo. Taktiež prispejú k posilneniu rastu a tvorby pracovných miest, ochrane životného prostredia, podpore udržateľnosti a zlepšeniu zdravia a blahobytu ľudí.

„V EÚ končí takmer tretina komunálneho odpadu na skládkach, pričom len obmedzená časť sa recykluje. Touto dohodou sa členské štáty EÚ zaväzujú plniť jasné ciele EÚ v oblasti opätovného využitia, recyklácie a skládkovania a dodržiavať pravidlá zamerané na zlepšenie riadenia rôznych tokov odpadu. Pomôže to urýchliť náš prechod na obehové hospodárstvo a minimalizovať náš vplyv na planétu. Chcem úprimne poďakovať predchádzajúcim predsedníctvam Rady, Parlamentu a Komisii za ich obetavú prácu na tomto spise. Dúfam, že členské štáty teraz môžu tento vyvážený a dôkladne prerokovaný kompromis schváliť,“ hovorí Siim Kiisler, minister životného prostredia Estónskej republiky.

Túto predbežnú dohodu sa podarilo dosiahnuť po dlhých a náročných rokovaniach s Európskym parlamentom, ktoré sa začali v máji 2017. Mení sa ňou týchto šesť právnych predpisov:

  • rámcová smernica o odpade (považovaná za zastrešujúci legislatívny akt celého balíka)
  • smernica o odpade z obalov
  • smernica o skládkach
  • smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení, o vozidlách po dobe životnosti a o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch

Hlavnými prvkami dohodnutého znenia sú:

  • jasnejšie vymedzenia kľúčových pojmov v oblasti odpadu
  • nové záväzné ciele na úrovni EÚ zamerané na zníženie odpadu, ktoré sa majú splniť do roku 2025, 2030 a 2035. Tieto ciele sa vzťahujú na podiel recyklácie komunálneho odpadu a odpadu z obalov, pričom sa stanovujú aj osobitné ciele pre rôzne baliace materiály a tiež cieľ pre komunálny odpad ukladaný na skládkach do roku 2035
  • prísnejšie metódy a pravidlá výpočtu pokroku pri plnení týchto cieľov
  • prísnejšie požiadavky na triedený zber odpadu, posilnené uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstvaprostredníctvom hospodárskych nástrojov a dodatočných opatrení, ktorými majú členské štáty predchádzať vzniku odpadu
  • minimálne požiadavky na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Výrobcovia v rámci týchto systémov zodpovedajú za zber použitého tovaru, jeho triedenie a spracovanie na účely recyklácie. Výrobcovia budú povinní uhradiť na tento účel finančný príspevok, ktorý sa vypočíta na základe nákladov na spracovanie.
Viac..  EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

Harmonogram a ďalšie kroky

Európska Komisia predložila revidovaný balík o obehovom hospodárstve 3. decembra 2015. Tvoria ho štyri legislatívne návrhy týkajúce sa odpadu (balík o odpade) a akčný plán vo forme oznámenia Komisie.

akčnom pláne sa rokovalo na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť 29. februára 2016 a na zasadnutí Rady pre životné prostredie 4. marca 2016. Na základe prerokovania akčného plánu z hospodárskeho i environmentálneho hľadiska Rada prijala závery o tomto pláne na zasadnutí Rady pre životné prostredie 20. júna 2016.

Veľvyslanci pri EÚ 19. mája 2017 po intenzívnej práci a úsilí troch predsedníctiev Rady (Holandsko, Slovensko a Malta) schválili mandát na rokovania o balíku o odpade, čím pripravili pôdu pre neformálne rokovania s Európskym parlamentom. Spoluzákonodara prijal svoju pozíciu už 14. marca.

Prvý trialóg sa uskutočnil 30. mája a odvtedy sa konalo ďalších päť kôl rokovaní.

Veľvyslanci pri EÚ budú informovaní o výsledku posledného trialógu 20. decembra. Konečná analýza znenia prebehne počas nadchádzajúceho bulharského predsedníctva s cieľom potvrdiť túto dohodu.

Po formálnom schválení sa tento nový právny predpis predloží Európskemu parlamentu na hlasovanie v prvom čítaní a Rade na konečné prijatie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Európsky parlament v stredu prijal svoju pozíciu k novým celoeurópskym pravidlám o obaloch s cieľom …

Consent choices