brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia odporučila návrh smerníc pre ďalšiu fázu rokovaní o brexite

Európska komisia na základe usmernení, ktoré prijala Európska rada (čl. 50) 15. decembra, poslala odporúčanie Rade (čl. 50), aby začala diskusie o ďalšej fáze riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

V návrhu smerníc na rokovania, ktoré dopĺňajú smernice na rokovania z mája 2017, sa stanovujú ďalšie podrobnosti o možných prechodných opatreniach. Ide najmä o tieto otázky:

  • Nemalo by dochádzať k žiadnemu selektívnemu vyberaniu: Spojené kráľovstvo sa bude naďalej podieľať na fungovaní colnej únie a jednotného trhu (so všetkými štyrmi slobodami). Acquis Únie by sa naďalej malo v plnom rozsahu uplatňovať na Spojené kráľovstvo a platiť na jeho území, ako keby išlo o členský štát. Akékoľvek zmeny acquis počas tohto obdobia by sa mali automaticky uplatňovať na Spojené kráľovstvo.
  • Budú sa uplatňovať všetky existujúce nástroje a štruktúry Únie v oblasti regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a presadzovania právnych predpisov vrátane právomoci Súdneho dvora Európskej únie.
  • Spojené kráľovstvo bude od 30. marca 2019 krajinou, ktorá nie je členom EÚ, v dôsledku čoho už nebude zastúpená v inštitúciách, agentúrach, orgánoch a zastúpeniach EÚ.
  • Prechodné obdobie musí byť jasne a presne časovo vymedzené. Komisia odporúča, že by nemalo trvať dlhšie ako do 31. decembra 2020.

V odporúčaní sa takisto pripomína potreba premietnuť výsledky prvej fázy rokovaní do právnych ustanovení, ako sa uvádza v oznámení Komisie a spoločnej správe. Zdôrazňuje sa v ňom, že je potrebné dokončiť prácu na všetkých otázkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vrátane tých, ktoré sa v prvej fáze ešte neriešili, ako je celkové zabezpečenie plnenia dohody o vystúpení či úprava podstatných otázok, napr. umiestnenia tovaru na trh pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ.

Ďalšie kroky: Rada pre všeobecné záležitosti (čl. 50) prijme tieto doplňujúce smernice na rokovania o prechodných opatreniach v januári 2018 v súlade s usmerneniami Európskej rady z 15. decembra.

Viac..  Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Súvislosti

Európska komisia 8. decembra 2017 odporučila Európskej rade (čl. 50), aby prijala záver, že v prvej fáze rokovaní so Spojeným kráľovstvom na základe článku 50 sa dosiahol dostatočný pokrok. Dňa 15. decembra vedúci predstavitelia EÚ-27 potvrdili, že bol dosiahnutý dostatočný pokrok v otázkach práv občanov, Írska a finančného vyrovnania, a prijali usmernenia na prechod na druhú fázu rokovaní. Tento postup má oporu aj v uznesení Európskeho parlamentu z 13. decembra, v ktorom sa potvrdzuje dosiahnutie dostatočného pokroku.

Na túto fázu rokovaní sa naďalej v plnom rozsahu uplatňujú usmernenia Európskej rady (čl. 50) z 29. apríla 2017, ako aj všeobecné zásady a procedurálne opatrenia na vedenie rokovaní stanovené v smerniciach Rady na rokovania z 22. mája 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Európska komisia v stredu navrhla Rade EÚ (členské štáty) konkrétne jednorazové predĺženie – do 31. …

Consent choices