elektrina
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ predstavuje zmenu koncepcie trhu s elektrinou

Rada sa dohodla na svojej rokovacej pozícii(všeobecnom smerovaní) k nariadeniu, ktorým sa zriaďuje rámec pre vnútorný trh s elektrinou v celej EÚ.

Uvedené nariadenie je jedným z legislatívnych návrhov balíka opatrení v oblasti čistej energie a predstavuje základ pre zmenu koncepcie trhu s elektrinou. Revidujú sa ním pravidlá a zásady na zabezpečenie dobre fungujúceho, konkurenčného a nenarušeného trhu s elektrinou na účely zlepšenia flexibility, dekarbonizácie a inovácie.

Tým sa v EÚ podporí prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a splnenie cieľov energetickej únie, najmä rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030.

„Koncepcia trhu s elektrinou je prioritou estónskeho predsedníctva a som veľmi spokojná, že Rada dosiahla dohodu o tomto veľmi dôležitom nariadení, v súvislosti s ktorým majú členské štáty veľmi rozdielne názory. Chcela by som sa poďakovať všetkým mojim kolegom a ich tímom, že nám pomohli dosiahnuť tento úspech. Trh s elektrinou v EÚ za zmenil v dôsledku digitalizácie, energie z obnoviteľných zdrojov a aktívnych spotrebiteľov a preto potrebujeme nové pravidlá na to, aby sme sa mohli prispôsobiť novej realite. Rozhodnutím sa nám podarilo urobiť významný krok na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa,“ uviedla Kadri Simsonová, ministerka hospodárstva a infraštruktúry Estónskej republiky.

Týmto všeobecným smerovaním sa Rade umožní začať na budúci rok rokovania s Európskym parlamentom. Ústrednými prvkami pozície Rady sú:

V súlade s návrhom Komisie sa stanovujú nové pravidlá s cieľom zabezpečiť vhodné podmienky pre obchodovanie s elektrinou v rôznych časových rámcoch, pričom konečným cieľom je dosiahnuť obchodovanie, ktoré bude bližšie k reálnemu času. Tým sa umožní, aby sa v energetických systémoch zvýšil podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Novými pravidlami týkajúcimi sa dispečingu a zodpovednosti za vyrovnávanie odchýlok sa obmedzí narušovanie trhu, čo bude mať za následok menej výnimiek v porovnaní so súčasnosťou.

Zásady stanovovania „ponukových oblastí“, inými slovami oblastí obchodovania s elektrinou, sú jasnejšie vymedzené. Pravidlá prideľovania kapacity, ako sa uvádza v návrhu Komisie, vyžadujú, aby sa na hranici ponukovej oblasti prideľovala účastníkom trhu maximálna kapacita. V znení Rady sa stanovuje úroveň referenčnej hodnoty maximálnej kapacity na hraniciach, ktorá sa bude musieť dodržiavať. Krajiny, ktoré nedosiahnu stanovenú úroveň referenčnej hodnoty, budú musieť začať vykonávať nápravné opatrenia alebo zmeniť ponukové oblasti. V súvislosti s celým procesom sa stanovila lehota, pričom Komisia má možnosť zasiahnuť, ak sa referenčná hodnota v stanovenom čase nedosiahne.

Zariadenia sa budú aj naďalej odmeňovať za sprístupňovanie kapacity výroby elektriny prostredníctvom kapacitných mechanizmov s cieľom zvládnuť spotrebu v čase špičky. V záujme zabezpečenia hladkého fungovania vnútorného trhu sa pravidlá pre uvedené mechanizmy musia zosúladiť. V pozícii Rady sa stanovujú zásady koncipovania kapacitných mechanizmov, ako aj dojednania na ich vykonávanie. Dôležitým prvkom je, že nové zariadenia budú po roku 2025 oprávnené na účasť len vtedy, ak ich emisie budú nižšie než 550gramov CO2/kWh alebo ako 700 kg CO2 v priemere ročne na nainštalovaný kW. Takisto existuje obmedzenie účasti pre existujúce elektrárne, ktoré nemôžu po roku 2030 dostávať platby, pričom platby po roku 2025 je potrebné znížiť.

Viac..  Z 2,967 miliardy eur na projekty čistejšej energie SR získa 35 miliónov

Vytvorí sa európske posudzovanie primeranosti zdrojov, ktoré bude slúžiť ako základ pre prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa kapacitných mechanizmov paralelne k rozhodnutiam na vnútroštátnej úrovni.

Podľa všeobecného smerovania vypracuje Komisia do roku 2025 správu, v ktorej zhodnotí, ktoré prvky existujúcich sieťových predpisov by sa mohli zahrnúť do právnych predpisov EÚ týkajúcich sa vnútorného trhu s elektrinou. Sieťové predpisy sa budú môcť meniť do konca roku 2027.

Okrem toho sa všeobecným smerovaním podporuje vytvorenie európskeho subjektu prevádzkovateľov distribučných sústav a posilňuje úloha regionálnych koordinátorov bezpečnosti vymedzením ich geografického rozsahu pôsobnosti a konkrétnych úloh.

Harmonogram a ďalšie kroky

Komisia 30. novembra 2016 predložila balík opatrení v oblasti čistej energie vrátane legislatívneho návrhu na revíziu nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou.

Balík ako celok sa predložil na zasadnutí Rady pre energetiku v decembri 2016. Prvá výmena názorov ministrov EÚ na celý balík sa uskutočnila vo februári 2017, pričom v júni 2017 ministri posúdili pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s koncepciou trhu s elektrinou, riadením energetickej únie a energiou z obnoviteľných zdrojov.

Dnešným všeobecným smerovaním sa Rade umožňuje začať rokovania s Európskym parlamentom hneď, ako tento prijme svoju pozíciu k uvedenému spisu.

Súvislosti

Komisia 30. novembra 2016 predložila balík právnych predpisov s názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov“ na účely vykonávania stratégie pre energetickú úniu z roku 2015 s výhľadovou politikou v oblasti klímy.

Cieľom štyroch z ôsmich legislatívnych návrhov v uvedenom balíku je zmena koncepcie vnútorného trhu EÚ s elektrinou. Balík okrem uvedeného nariadenia obsahuje revidovanú smernicu o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, revidované nariadenie o Agentúre EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), ako aj návrh nového nariadenia o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie.

Novou koncepciou trhu s elektrinou sa uľahčí prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo prostredníctvom riešenia faktorov, ako sú napríklad nárast tokov energie z obnoviteľných zdrojov, schémy subvencií, práva na prístup do sústavy, riešenia skladovania energie a regionálna spolupráca.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices