plast
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Plastového odpadu pribúda. Na recykláciu sa zozbiera len niečo menej ako 30 %

Po prvýkrát bola prijatá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá je súčasťou prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva.

Bude chrániť životné prostredie pred znečistením plastmi a zároveň podporovať rast a inovácie a výzvy tak premieňať na pozitívny program pre budúcnosť Európy. V prospech zmeny spôsobu, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú, hovoria silné ekonomické argumenty a tým, že sa pri tejto zmene ujmeme vedenia, vytvoríme nové investičné príležitosti a pracovné miesta. Podľa nových plánov budú všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľnéspotreba jednorazových plastov sa zníži a zámerné používanie mikroplastov sa obmedzí.

Podpredseda Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj Frans Timmermans uviedol:Ak nezmeníme spôsob, akým vyrábame a používame plasty, potom ich do roku 2050 bude v našich oceánoch viac ako rýb. Musíme zastaviť prenikanie plastov do našej vody, do nášho jedla a dokonca do našich organizmov. Jediným dlhodobým riešením, ako znížiť objem plastového odpadu, je jeho intenzívnejšia recyklácia a opätovné využitie. Je to výzva, na ktorú sa musia spoločne zamerať občania, priemysel a vlády. S únijnou stratégiou pre plasty takisto stimulujeme nový a na obehovosť viac zameraný obchodný model. Musíme investovať do nových inovatívnych technológií, bezpečných pre občanov i životné prostredie, a zároveň udržiavať konkurencieschopnosť nášho priemyslu.

Podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol: Našou stratégiou pre plasty kladieme základy nového obehového hospodárstva v oblasti plastov a stimulujeme investície v jeho prospech. To pomôže znížiť objem plastového odpadu na zemi, vo vzduchu i v mori a zároveň prináša nové príležitosti pre inovácie, konkurencieschopnosť a vysokokvalitné pracovné miesta. Európsky priemysel má skvelú príležitosť stať sa globálnym lídrom v novej technológii a materiáloch. Spotrebitelia majú možnosť robiť vedomé rozhodnutia v prospech životného prostredia. Je to výhra pre všetky strany.

Európania každoročne vyprodukujú 25 miliónov ton plastového odpadu, z ktorého sa len niečo menej ako 30 % zozbiera na recykláciu. Plasty tvoria vo svete až 85 % odpadu na plážach. V podobe mikroplastov, ktorých účinok na zdravie občanov nepoznáme, sa vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do pľúc a na stôl. S využitím toho, čo Komisia už vykonala, sa nová celoúnijná stratégia pre plasty postaví tomuto problému zoči-voči.

Prijatá plastová stratégia zmení spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú. Súčasný spôsob výroby, použitia a likvidácie plastov veľmi často neumožňuje využiť ekonomické prínosy viac na obehovosť zameraného prístupu. Škodí to životnému prostrediu. Cieľom je chrániť ho a súčasne položiť základy hospodárstva plastov, kde sa pri ich navrhovaní a výrobe plne zohľadňujú potreby opätovného použitia, opráv a recyklácie a vyvíjajú sa udržateľnejšie materiály.

Európa má najlepšie predpoklady na to, aby sa postavila do čela tejto transformácie. Tento prístup prinesie nové príležitosti pre inovácie, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest. Spolu so stratégiou pre plasty Komisia prijala monitorovací rámec, ktorý sa skladá zo súboru desiatich kľúčových ukazovateľov vzťahujúcich sa na každú fázu cyklu, ktorými sa na národnej a únijnej úrovni bude merať pokrok v prechode na obehové hospodárstvo.

Európska únia v rámci novej stratégie:

  • Dosiahne, aby sa recyklácia podnikom vyplácala: V prospech lepšej recyklovateľnosti plastov používaných na trhu a zvýšení dopytu po obsahu z recyklovaného plastu sa vypracujú sa nové pravidlá týkajúce sa balenia. S tým, ako bude zber plastov rásť, mali by spolu s lepším a štandardizovaným systémom separovaného zberu a triedenia odpadu v celej EÚ vzniknúť vylepšené recyklačné zariadenia s väčšou kapacitou. Ušetrí sa tak približne sto eur na zozbieranú tonu odpadu. Takisto to bude pridanou hodnotou pre konkurencieschopnejší a odolnejší priemysel plastov.
  • Zníži objem plastového odpadu: Európske právne predpisy už viedli k podstatnému zníženiu používania plastových tašiek vo viacerých členských štátoch. Nové plány sa teraz sústredia na ďalšie jednorazové plasty a rybolovný výstroj, na podporu národných informačných kampaní a na určenie rozsahu nových celoúnijných pravidiel, ktoré sa na základe konzultácie so zainteresovanými stranami a dôkazov majú predložiť v roku 2018. Komisia takisto prijme opatrenia na používanie mikroplastov vo výrobkoch a určí označenia pre biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty.
  • Zastaví znečisťovanie morí odpadom: Opatrenia podľa nových pravidiel o prístavných zberných zariadeniach sa zamerajú na morský odpad z morských zdrojov, ich cieľom bude dosiahnuť, aby sa odpad vyprodukovaný na lodiach alebo zhromaždený na mori voľne neodhadzoval, ale vracal na pevninu a tam náležite spracoval. Pamätá sa aj na opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia prístavov, lodí a príslušných orgánov.
  • Bude stimulovať investície a inovácie: Komisia bude orgány členských štátov a európske podniky usmerňovať v tom, ako plastový odpad minimalizovať pri zdroji. Podpora inovácií stúpne s ďalšími 100 miliónmi EUR na financovanie vývoja inteligentnejších a recyklovateľnejších plastových materiálov, ktorými sa procesy recyklácie zefektívnia, a umožní sa sledovanie a odstraňovanie nebezpečných látok a kontaminantov z recyklovaných plastov.
  • Bude podnecovať zmenu vo svete: Popri tom, ako si Európska únia bude plniť svoje úlohy, budeme tiež spolupracovať s partnermi z celého sveta na návrhoch globálnych riešení a vypracovaní medzinárodných noriem. Aj ďalej budeme pomáhať iným, ako tomu bolo pri čistení indickej rieky Ganga.
Viac..  Komisia víta dohodu o prvom právnom predpise EÚ na obmedzenie emisií metánu

Ďalšie kroky

Návrh smernice o prístavných zberných zariadeniach pôjde na prijatie do Európskeho parlamentu a Rady.

Po zohľadnení požiadaviek lepšej právnej regulácie Komisia predloží návrh týkajúci sa jednorazových plastov neskôr v roku 2018.

Zainteresované strany sa do 12. februára 2018 môžu zapojiť do prebiehajúcej verejnej konzultácie.

Komisia začne pracovať na revízii smernice o obaloch a odpadoch z obalov a pripravovať usmernenia k separovanému zberu a triedeniu odpadu, ktoré sa majú vydať v roku 2019.

Súvislosti

Stratégia pre plasty bola v duchu balíka predpisov o obehovom hospodárstve z roku 2015 vypracovaná hlavným projektovým tímom v zložení: prvý podpredseda Frans Timmermans, podpredseda Jyrki Katainen, komisár Karmenu Vella a komisárka Elżbieta Bieńkowska. Do príprav sa zapojili aj mnohí ďalší komisári, ktorí pomohli identifikovať najúčinnejšie nástroje z mnohých politických oblastí.

Iniciatívy, ktoré prijalo kolégium komisárov, vychádzajú ako:

  • Oznámenie o Európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve,
  • Oznámenie o interakcii medzi chemickými látkami, výrobkami a odpadom,
  • Monitorovací rámec pre obehové hospodárstvo,
  • Nová smernica o prístavných zberných zariadeniach.

Sú doplnené o správu o kritických surovinách a správu o oxoplastoch.

Opatrenia sú súčasťou ambiciózneho balíka predpisov o obehovom hospodárstve, ktoré Európska komisia prijala 2. decembra 2015.

Stratégia pre plasty takisto citeľne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody.

EÚ už podnikla rozhodné kroky tým, že požiadala členské štáty, aby prijali opatrenia na zníženie spotreby plastových tašiek a monitorovanie a znižovanie objemu morského odpadu.

Takisto sa pre inovatívne obehové odvetvie plastov otvárajú do budúcnosti významné perspektívy rozvoja v celosvetovom meradle.

O dac

Odporúčame pozrieť

Vladimír Bilčík: Ak vieme akýkoľvek obal opätovne zrecyklovať, musíme to aj dôsledne robiť

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices