europska centralna banka
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: ECB stanovila stabilný rámec krízového riadenia, ale nedostatky zostávajú

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) stanovila Európska centrálna banka (ECB) celkovo stabilný rámec krízového riadenia, ale niektoré nedostatky je potrebné ďalej riešiť. Usmernenia pre zamestnancov týkajúce sa posúdení včasnej intervencie, ako aj posúdení inštitúcií, ktoré „zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú”, by sa mali podľa audítorov zlepšiť.

ECB prevzala rozsiahle zodpovednosti za bankový dohľad v roku 2014. V súčasnosti spadá do jej pôsobnosti asi 120 bánk v eurozóne. V posledných právnych predpisoch sa stanovuje čoraz intenzívnejší dohľad zo strany ECB, keď „systémovo dôležité” banky v EÚ prejavujú znaky ťažkostí. Ak banka dosiahne bod, keď zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá, Jednotná rada pre riešenie krízových situácií prevezme zodpovednosť za riešenie situácie. Audítori zistili, že ECB vo svojej úlohe dohľadu stanovila celkovo stabilný rámec pre postupy krízového riadenia.

Zdroje na posudzovanie plánov ozdravenia bánk a dohľad nad bankami v kríze sa zdajú byť uspokojivé, a to napriek nedostatkom v počiatočnom plánovaní a potrebe zlepšiť prideľovanie zamestnancov na najnaliehavejšie situácie.

ECB dokončuje opatrenia pre externú spoluprácu a koordináciu s ostatnými orgánmi dohľadu a Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií. Podľa audítorov zostávajúce problémy však majú potenciál oneskoriť a obmedziť zdieľanie informácií a znížiť efektívnosť koordinácie.

Postupy posudzovania plánov ozdravenia bánk sú zavedené a hodnotitelia majú prístup k užitočným nástrojom a usmerneniam. Výsledky posúdenia plánov ozdravenia sa však nevyužívajú systematicky na identifikáciu krízy a reakciu na ňu.

Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Podľa audítorov má koncepcia prevádzkového rámca krízového riadenia ECB určité nedostatky a existujú náznaky jeho neefektívneho vykonávania. Usmernenia k posúdeniu včasnej intervencie nie sú dostatočne vypracované a nie sú v nich vymedzené objektívne kritériá či ukazovatele, aby sa určilo, či sa banka dostala do krízovej situácie. Neexistujú usmernenia k čo najlepšiemu využívaniu právomocí ECB v konkrétnych scenároch a usmernenia k posúdeniu „inštitúcií, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú“, majú obmedzenia z hľadiska rozsahu a podrobností.

Audítori vyjadrujú niekoľko odporúčaní na zlepšenie prevádzkovej efektívnosti krízového riadenia ECB. Ide SK 2 o lepšie využívanie prehľadu, ktorý získala z posúdení plánov ozdravenia, a získanie uistenia o kvalite aktív inštitúcií, ktorých finančná situácia sa výrazne zhoršila. Audítori tiež poznamenávajú, že napriek určitej pozitívnej spolupráci ECB odmietla poskytnúť dôležité dôkazy, ktoré si EDA vyžiadal. To malo negatívny vplyv na audítorskú prácu do takej miery, že EDA mohol vyvodiť celkové závery o koncepcii procesov ECB, ale nemohol potvrdiť prevádzkovú efektívnosť jej krízového riadenia v praxi.

O dac

Odporúčame pozrieť

eurozona

Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Domácnosti v eurozóne očakávajú, že inflácia zostane nad dvojpercentnou cieľovou hodnotou Európskej centrálnej banky (ECB) …

Consent choices