Timmermans, Vella
Eurokomisár Frans Timmermans a eurokomisár Karmenu Vella. PHOTO: © European Union.

EÚ chce zabezpečiť lepšiu kvalitu pitnej vody pre všetkých Európanov

Vďaka návrhu na revíziu európskej legislatívy, ktorý predložila Európska komisia, sa zlepší nielen kvalita pitnej vody a prístup k nej, ale aj informácie pre občanov.

Jednou zo zásad Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý jednohlasne schválili hlavy štátov a vlád na samite v Göteborgu, je právo na prístup k základným službám vo vyhovujúcej kvalite. Takou službou je aj zásobovanie vodou. Cieľom predstaveného legislatívneho návrhu je zaručiť občanom toto právo. Návrh je reakciou na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov s názvom Right2Water (Právo na vodu), v rámci ktorej sa podarilo zozbierať 1,6 milióna podpisov na podporu zlepšenia prístupu k bezpečnej pitnej vode pre všetkých Európanov. Ďalšou jeho ambíciou je posilniť postavenie spotrebiteľov tak, že sa zabezpečí, aby dodávatelia vody poskytovali spotrebiteľom jasnejšie informácie o jej spotrebe, štruktúre cien za vodu, ako aj o cene za liter vody, na základe čoho bude možné porovnať jej cenu oproti cene balenej vody. Tým sa prispeje k dosiahnutiu environmentálnych cieľov, medzi ktoré patrí pokles zbytočného používania plastov a obmedzenie uhlíkovej stopy EÚ, ako aj k dosiahnutiu cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov ľudia nahlas a jasne vyjadrili svoj názor. Požadujú konkrétne opatrenia vedúce k zaručeniu prístupu k bezpečnej pitnej vode. Pozorne sme si vypočuli ich názory a vykonali dôkladnú analýzu našej existujúcej legislatívy. Preto navrhujeme jej modernizáciu, z ktorej vyplynie zlepšenie kvality pitnej vody, ako aj prístupu občanov k nej tam, kde je to najviac treba. Spolu dokážeme a musíme chrániť zdravie a bezpečnosť našich občanov.“

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, konštatoval: „Tento návrh uľahčí prechod na obehové hospodárstvo. Členské štáty tak budú môcť riešiť problém s pitnou vodou zdrojovo efektívne, v dôsledku čoho dôjde k poklesu spotreby energie a zbytočného plytvania vodou. Vďaka vyššej transparentnosti predpisu sa posilní aj postavenie spotrebiteľov, ktorých bude stimulovať k udržateľnejším rozhodnutiam, napríklad používať vodu z vodovodu.“

Väčšina ľudí žijúcich v EÚ má veľmi dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vode, a to vďaka roky fungujúcej legislatíve EÚ, ktorá slúži na ochranu Európanov a zabezpečuje im prístup k pitnej vode vysokej kvality. Komisia chce zabezpečiť, aby sa táto vysoká kvalita zachovala aj v dlhodobom horizonte. Vďaka doplneniu nových a doteraz neznámych látok do zoznamu kritérií, na základe ktorých sa určuje bezpečnosť vody (napr. legionella a chlorát) do pravidiel, ktorých aktualizáciu Komisia navrhuje, sa zlepší kvalita a bezpečnosť vody. V tomto doplnení sa zohľadňujú najnovšie vedecké poznatky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie.

V nových pravidlách sa od členských štátov bude vyžadovať, aby umožnili lepší prístup k pitnej vode všetkým občanom, a to predovšetkým zraniteľným a marginalizovaným skupinám, ktoré k nej v súčasnosti majú sťažený prístup. V praxi to znamená vytvorenie zariadení na prístup k pitnej vode vo verejných priestoroch, spustenie kampaní zameraných na informovanie občanov o kvalite vody a podporu prístupu k pitnej vode v administratívnych a verejných budovách.

Viac..  Rusko v odvete na sankcie EÚ rozširuje zákaz vstupu na ďalších predstaviteľov EÚ

Vďaka ďalšej významnej zmene v právnych predpisoch získajú občania ľahký, užívateľsky jednoduchý (okrem iného aj online) prístup k informáciám o kvalite a dodávke pitnej vody v mieste ich bydliska, na základe čoho vzrastie ich dôvera k vode z vodovodu. Nové opatrenia by podľa odhadov mali znížiť výskyt potenciálnych zdravotných rizík u obyvateľstva v súvislosti s kvalitou pitnej vody, a to zo 4 % na menej ako 1 %.

Okrem toho môžu vďaka zníženiu spotreby fľaškovej vody európske domácnosti ušetriť viac ako 600 miliónov EUR ročne. Nárast spotrebiteľskej dôvery k vode z vodovodu sa zároveň môže premietnuť do zníženia objemu plastového (vrátane morského) odpadu v podobe plastových fliaš, ktoré pôvodne obsahovali predávanú//kúpenskú vodu. Plastové fľaše patria medzi najčastejšie nachádzané plastové predmety s jednorazovým použitím, s ktorými sa možno stretnúť na európskych plážach. Aktualizácia smernice o pitnej vode je významný legislatívny krok Komisie k vykonávaniu stratégie EÚ pre plasty, ktorá bola predstavená 16. januára 2018.

Vďaka lepšiemu hospodáreniu s pitnou vodou sa členským štátom podarí zabrániť zbytočnému plytvaniu vodou, čo prispeje k zníženiu uhlíkovej stopy. Návrh bude teda predstavovať zmysluplný prínos k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 (cieľa č. 6) a cieľov Parížskej dohody o zmene klímy. Na základe nového prístupu k bezpečnosti, ktorý je založený na hodnotení rizík, bude možné v prípade vyšších rizík vykonávať cielenejšie bezpečnostné kontroly. Komisia zároveň zintenzívni úsilie v oblasti normalizácie s cieľom zabezpečiť, aby vodohospodárske stavebné výrobky (napríklad nádrže a potrubia) uvádzané na celom vnútornom trhu EÚ neznečisťovali vodu.

Súvislosti

Väčšina ľudí žijúcich v EÚ má v porovnaní s niektorými inými regiónmi sveta už dnes veľmi dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vode. Je to tak čiastočne vďaka tomu, že EÚ už vyše 30 rokov disponuje právnymi predpismi týkajúcimi sa kvality pitnej vody. Touto politikou sa zabezpečuje bezpečná konzumácia vody určenej na ľudskú spotrebu, ako aj ochrana zdravia občanov. Hlavnými piliermi politiky sú tieto zásady:

  • zabezpečovať kontrolu kvality pitnej vody prostredníctvom noriem vychádzajúcich z najnovších vedeckých dôkazov,
  • zaisťovať účinné a efektívne monitorovanie a posudzovanie kvality pitnej vody, ako aj dodržiavanie s ňou súvisiacich predpisov,
  • poskytovať spotrebiteľom primerané, včasné a náležité informácie.

Do programu Komisie na rok 2017 bola v priamej nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water zahrnutá revízia smernice 98/83/ES o pitnej vode. Tento návrh vychádza z hodnotenia REFIT smernice o pitnej vode. Je k nemu pripojené posúdenie vplyvu a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie WHO.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices